31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2018

In reactie op uw voorstel van maandag 17 september jl. stuur ik u het volgende voorstel inzake de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT.

Om uw Kamer informatie meer in samenhang aan te bieden – conform uw wens die tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag (d.d. 20 juni jl. (Kamerstuk 34 950 X, nr. 11)) is besproken – wil ik voorstellen om u in mei en in september, gelijktijdig met de begroting en het jaarverslag, te informeren. De informatiebehoefte van uw Kamer is daarin leidend.

Bij de informatievoorziening «nieuwe stijl» zal het deel over IT een integraal overzicht geven van de stand van zaken van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Conform met de in 2015 met uw Kamer gemaakte afspraken (Kamerstuk 31 125, nr. 61) en uw recente voorstel zal tweemaal per jaar – mei en september – worden gerapporteerd. Om de informatie zo overzichtelijk mogelijk aan u te kunnen aanbieden, streef ik ernaar om afzonderlijke rapportages zoveel mogelijk te integreren. De informatie over GrIT wil ik daarom onderdeel laten zijn van het Materieelprojectenoverzicht. In het Materieelprojectenoverzicht van 2018 zijn hiertoe al eerste stappen gezet, zoals het toevoegen van IT- en vastgoedprojecten, waardoor het in feite een «Defensieprojectenoverzicht» wordt. Ook bij de vorming van het materieelbegrotingsfonds zal de informatievoorziening tegen het licht worden gehouden. Daarnaast wordt u via het Rijks ICT Dashboard geïnformeerd over projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen. Aangaande de IT van Defensie wordt u in het Defensieprojectenoverzicht elk geval over het volgende geïnformeerd:

 • 1. Inleiding

  Een algemene stand van zaken, afgezet tegen de voorgaande verslaggevingsperiode;

 • 2. Product

  Hierin wordt benoemd of er wijzigingen zijn in de scope van het project in vergelijking met de eerdere plannen. Voor zover mogelijk worden, conform uw verzoek, de doelen, resultaten, reikwijdte en levensduur meegenomen. In deze paragraaf worden eventuele risico’s ten aanzien van het product geadresseerd, inclusief bijbehorende maatregelen en afhankelijkheden van andere projecten;

 • 3. Tijd

  Hierin worden wijzigingen in de planning gecommuniceerd. Voor zover mogelijk worden onderdelen als werkpakketten en datacenters meegenomen. In deze paragraaf worden eventuele risico’s, zoals bijvoorbeeld capaciteit van het Rijksvastgoedbedrijf, ten aanzien van de planning geadresseerd;

 • 4. Geld

  Ontwikkelingen in het budget worden – indien nodig commercieel vertrouwelijk – vermeld. Voor zover mogelijk worden de door uw Kamer genoemde onderdelen zoals bijvoorbeeld de ontwerp- en realisatiekosten, programmakosten, dubbele beheerslasten, exploitatiekosten en personele kosten meegenomen. Als er specifieke risico’s zijn ten aanzien van de financiën worden die in deze paragraaf geadresseerd;

 • 5. Organisatie

  In deze paragraaf wordt ingegaan op de inrichting en vulling van de (regie)organisatie en de (gevolgen van de) reorganisatie Joint IV Commando (JIVC). Daarbij wordt, indien valide, ook ingegaan op her-prioriteringen binnen de IT-portefeuille die gemaakt moeten worden in verband met schaarse personele IT-capaciteit en expertise.

Audit Dienst Rijk

Bij de informatie in mei worden tevens de resultaten van het onderzoek van de Audit Dienst Rijk (ADR) naar de kwaliteit en volledigheid daarvan en naar de beheersing en het beheer van het project toegevoegd. Dit verzoek staat al uit.

ERP

Conform eerdere toezegging, wordt u in het jaarverslag en de begroting geinformeerd over de doorontwikkeling van ERP, indien daar relevante ontwikkelingen zijn.

In november ontvangt u de IT-rapportage nog eenmaal afzonderlijk. Inhoudelijk zal daarbij worden gerapporteerd langs de lijnen die in deze brief zijn uiteengezet. Vanaf mei 2019 wordt u geïnformeerd via het Defensieprojectenoverzicht.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Naar boven