Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 539

31 066 Belastingdienst

Nr. 539 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

De Belastingdienst heeft, zoals bekend, een nieuwe, gestructureerde wijze van plannen en rapporteren geïntroduceerd. Op die manier werken we aan een betere verantwoording van onze activiteiten. Vorig jaar heb ik het eerste jaarplan «nieuwe stijl» naar uw Kamer gestuurd. Daarmee gaf ik invulling aan mijn brief van 14 juni 2018 over de voorgestelde manier van rapporteren over de Belastingdienst.1 Inmiddels heb ik u tweemaal via voortgangsrapportages geïnformeerd over de uitvoering van dit jaarplan. Hierbij stuur ik u het jaarplan voor 2020 toe2.

Bij het opstellen van dit jaarplan kon er nog niet geanticipeerd worden op het deeladvies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (commissie Donner) over de CAF 11-zaak. Inmiddels heb ik uw Kamer hierover op 15 november jl. geïnformeerd (Kamerstuk 31 066, nr. 538).

Het jaarplan

Het Jaarplan Belastingdienst 2020 biedt op transparante wijze inzicht in de activiteiten van de Belastingdienst voor burgers en bedrijven. Die willen dat de belastingregels minder complex zijn en gemakkelijk na te leven. Hun wens is terecht. Burgers en bedrijven moeten snel en simpel zaken kunnen doen, weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Het jaarplan biedt hiervoor een duidelijk kader. Daarbij is het zaak om oog te houden voor de menselijke maat. De uitdaging voor de Belastingdienst is een digitale dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet.

In het jaarplan staan de belangrijkste activiteiten voor de doelgroepen particulieren, toeslaggerechtigden, MKB-ondernemers en grote ondernemingen. Ook is er aandacht voor een aantal specifieke en actuele onderwerpen, zoals schulden, digitale economie en Brexit. Tenslotte bevat het jaarplan de activiteiten voor de veranderopgave «Beheerst vernieuwen», te weten personeel, ICT, sturing en beheersing en cultuur. De pijler cultuur is vanaf dit jaarplan nieuw toegevoegd, waarmee ik tevens invulling geef aan de motie van het lid Lodders c.s.3

Activiteiten voor burgers en bedrijven in 2020

Ook in 2020 werkt de Belastingdienst eraan om fouten door burgers en bedrijven zo vroeg mogelijk in het proces te voorkomen. De Belastingdienst maakt al enige jaren een beweging van het achteraf controleren van individuele aangiften en aanvragen, naar een aanpak waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Onderdeel van deze aanpak is het leveren van maatwerk.

De Belastingdienst geeft met dit jaarplan meer inzicht in de keuzes die we maken voor uitvoering en toezicht. Op basis daarvan bepalen we hoe we mensen en middelen zo effectief mogelijk inzetten. Dit is nu nog op hoofdlijnen beschreven, maar wordt in de komende jaren verder uitgebouwd. Doel is om uw Kamer via het jaarplan een steeds beter handelingsperspectief te verschaffen, doordat keuzes en prioriteiten in het jaarplan beter zichtbaar worden en door hierover zo goed mogelijk het gesprek te voeren.

Afhankelijkheden en onverwachte ontwikkelingen

Het jaarplan is in zekere zin een momentopname. Het is opgesteld op basis van de kennis van nu. Onverwachte ontwikkelingen kunnen en zullen zich voordoen. De Belastingdienst moet daarop kunnen inspelen en daarbij helpt het dat de dienst steeds beter inzicht krijgt in resultaten en risico’s.

Ook zijn er afhankelijkheden die nog van invloed kunnen zijn op de gemaakte keuzes voor 2020, maar die nog niet tijdig waren afgerond voor dit jaarplan. Zo doorloopt de Belastingdienst een traject om vraag en aanbod van ICT-capaciteit beter met elkaar in balans te brengen. De eerste uitwerkingen daarvan, voor de ketens Loonheffing, Gegevens en Omzetbelasting, zijn tegen het einde van dit jaar binnen de Belastingdienst gereed.4 Daarnaast zijn de recentelijk getroffen maatregelen naar aanleiding van het deeladvies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen niet opgenomen in dit jaarplan.

Wanneer er, door dergelijke afhankelijkheden of ontwikkelingen, noodzaak is om andere prioriteiten te stellen die effect hebben op de keuzes in het jaarplan, zal ik hierover rapporteren in een van de drie voortgangsrapportages gedurende het jaar. We werken er daarnaast aan om belangrijke afhankelijkheden binnen de interne planning- en controlcyclus tijdig in beeld te hebben, zodat de gemaakte keuzes in het jaarplan hier nog beter op kunnen worden afgestemd.

Verdere ontwikkeling jaarplan

Zoals vorig jaar gemeld, zal de nieuwe jaarplancyclus zich nog verder ontwikkelen. In dit tweede jaarplan «nieuwe stijl» hebben we weer een aantal stappen voorwaarts gezet. Zo zijn ten opzichte van het vorige plan nu ook de activiteiten voor grote ondernemingen, buitenlands belastingplichtigen en belastingplichtigen voor de erf- en schenkbelasting opgenomen, net als een eerste deel van activiteiten van de douane en FIOD. Verder is voor het eerst een inhoudelijke risicoparagraaf opgenomen, waarbij de Belastingdienst aangeeft welke risico’s van invloed kunnen zijn op dit jaarplan. Daarbij geldt dat de Belastingdienst als onderdeel van een meerjarenplan nog werkt aan een beter risicomanagement en meer risicobewustzijn binnen de organisatie.

Tot slot

In lijn met de motie van het lid Lodders c.s. ben ik met uw Kamer in overleg geweest over het jaarplan 2019 en de eerste voortgangsrapportages.5 Ook wat betreft het jaarplan 2020 sta ik vanzelfsprekend open voor een dialoog over proces en inhoud. Het jaarplan wordt, conform mijn toezegging in januari, parallel naar de Eerste Kamer gestuurd.6

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 410.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 31 066, nr. 508.

X Noot
4

Kamerstuk 31 066, nr. 486.

X Noot
5

Kamerstuk 31 066, nr. 415.

X Noot
6

Kamerstuk 31 066, D.