Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831066 nr. 410

31 066 Belastingdienst

Nr. 410 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2018

In het Algemeen overleg van 13 juni 2018 heb ik uw Kamer toegezegd om voor de procedurevergadering van de commissie voor Financiën van 14 juni 2018 nader inzicht te geven in de door mij voorgestelde manier van rapporteren aan uw Kamer. Met deze brief kom ik die toezegging na. Ik wil uw Kamer allereerst inzicht geven in het aantal rapportagemomenten dat ik voor ogen heb. Verder schets ik in deze brief op hoofdlijnen de inhoud van de verschillende rapportages en hoe ik de kwaliteit wil borgen en verbeteren.

Huidige rapportage momenten

Op dit moment wordt uw Kamer jaarlijks vier maal per jaar geïnformeerd over de stand van zaken bij de Belastingdienst: via de reguliere departementale begrotingscyclus (Ontwerpbegroting en Jaarverantwoording) en beide halfjaarsrapportages van de Belastingdienst. De begrotingsstukken ontvangt uw Kamer op de daartoe geëigende momenten (derde dinsdag in september en de derde woensdag in mei) en de halfjaarsrapportages in april en oktober.

Ik begrijp de wens van uw Kamer om vanuit een breed perspectief periodiek geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van de Belastingdienst, in het bijzonder waar het gaat om de vernieuwingsopgave. De rapportages dienen ook als vanzelfsprekend op die informatiewens aan te sluiten. Ik wil daarom toe naar een gestructureerder wijze van rapporteren die u een beter inzicht geeft op het totaal van de ontwikkelingen.

Voorstel nieuwe wijze van rapporteren

Naast de reguliere documenten, als onderdeel van de begrotingscyclus, wil ik voornoemde specifieke Belastingdienstrapportages in stand houden. Daarmee zal ik uw Kamer elk half jaar op de hoogte stellen van de ontwikkelingen bij de Belastingdienst. In aanvulling daarop wil ik aan uw Kamer een Jaarplan Belastingdienst en een Jaarverslag Belastingdienst doen toekomen. Daarmee ontstaat een gestructureerde wijze van plannen en rapporteren die past binnen de reguliere plannings- en rapportagestructuur.

In het Jaarplan Belastingdienst zal opgenomen worden met welke middelen (budget en formatie) welke resultaten bereikt zullen worden. Het Jaarplan zal ook de Handhavingsbrief omvatten. Immers, met de Handhavingsbrief wordt de uitvoerings- en toezichtstrategie vertaald naar de concrete inzet van de capaciteit van de Belastingdienst per doelgroep.

Daarnaast zal in het Jaarplan Belastingdienst expliciet worden opgenomen welke ontwikkelstappen de Belastingdienst gaat zetten ten aanzien van ICT en procesverbeteringen, verbetering van de sturingsformatie en personeel. Op deze wijze wordt uw Kamer geïnformeerd over de ontwikkelstappen van de Belastingdienst in het komende jaar, zoals toegezegd in mijn brief «Beheerst vernieuwen» (Kamerstuk 31 066, nr. 403).

In juni ontvangt uw Kamer vervolgens het Jaarverslag Belastingdienst over het afgelopen jaar. In het Jaarverslag Belastingdienst wordt uw Kamer geïnformeerd over de bereikte doelen in het afgelopen jaar, langs dezelfde onderwerpen zoals die zijn opgenomen in het Jaarplan Belastingdienst: te weten de ontwikkelstappen ten aanzien van ICT en procesverbeteringen, verbetering sturingsformatie en personeel. Ook wordt gerapporteerd over de aanpak van onvolkomenheden die de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd. Daarnaast wordt in dit Jaarverslag Belastingdienst gerapporteerd over de voortgang van het verbeteren van de ICT-applicaties (het verminderen van de technische schuld). Hiermee wordt inzicht gegeven in de vernieuwing van deze applicaties.

Voorstel inhoudsopgave rapportages en rapportagemomenten

Uw Kamer heeft in het Algemeen overleg gevraagd om inzicht te geven in een indicatieve inhoudsopgave van deze voorgestelde rapportages. Ik zie de rapportagemomenten gedurende het jaar als volgt voor me, waarbij ik dit hieronder voor 2019 indicatief schets:

Tabel 1 – Overzicht rapportagemomenten Belastingdienst 2019 (indicatief)

Rapportagemomenten Belastingdienst 2019

NIEUW

 

(1) Departementale begrotingscyclus

(2) Halfjaarsrapportages

(3) Jaarcyclus Belastingdienst

Januari

     

Februari

     

Maart

     

April

 

Over de 2e helft 2018

 

Mei

Jaarverantwoording Financiën 2018

   

Juni

   

Jaarverslag Belastingdienst 2018

Juli

     

Augustus

     

September

Ontwerpbegroting Financiën 2020

   

Oktober

 

Over de 1e helft 2019

Jaarplan Belastingdienst 2020

November

     

December

     

Ten aanzien van deze rapportages zie ik de volgende inhoudsopgave voor mij:

(1) Departementale begrotingscyclus

De Belastingdienst maakt, als onderdeel van het Ministerie van Financiën, deel uit van de begroting en verantwoordingscyclus van het Rijk. Door het ministerie wordt gerapporteerd over de begroting en wordt verantwoord over de gerealiseerde beleidsdoelen, gebruikte instrumenten en ingezette middelen ten opzichte van de begroting.

(2) Halfjaarrapportages

In beide halfjaarsrapportages:

 • Actualiteiten;

 • Risico’s en beheersmaatregelen;

 • Productietabellen (de indicatoren over de algemene doelstellingen, de dienstverlening, het toezicht, de inning, het massaal proces, de fraude en het toezicht Toeslagen);

In de halfjaarsrapportage van april:

 • Overzicht van moties en toezeggingen;

In de halfjaarsrapportage van oktober:

 • Voortgang ten aanzien van de Jaarplanambitie in het lopende jaar.

(3) Jaarcyclus Belastingdienst

 • a) Jaarplan Belastingdienst

  • Het beschikbare budget Belastingdienst;

  • De uitvoerings- en toezichtsstrategie met daarin de keuzes die worden gemaakt in de toezichtsinspanningen en de bijbehorende toedeling van capaciteit voor het komende jaar per doelgroep;

  • Ontwikkelingen personeelsbestand en verwachte wervingsinspanning;

  • Ontwikkelingen ICT, waaronder verminderen technische schuld en een overzicht van aan te melden ICT-projecten bij het BIT;

  • Ontwikkeling van de sturingsinformatie;

  • Voortgang van de cultuurverandering;

  • Risico’s ten aanzien van de uitvoering van het Jaarplan en hoe die worden gemitigeerd.

 • b) Jaarverslag Belastingdienst

  • Verantwoording over budget en bezetting in relatie tot formatie;

  • Verantwoording over de uitvoering en over het resultaat aan toezichtsinspanningen;

  • Gerealiseerde ontwikkelingen in personeelsbestand (o.a. instroom en uitstroom gedurende het jaar);

  • Resultaten ten aanzien van de ontwikkelingen ICT, waaronder de resultaten op het gebied van de vermindering van de technische schuld en een overzicht van ontvangen adviezen van het BIT;

  • Resultaten met betrekking tot de sturingsinformatie;

  • Resultaten op het gebied van de cultuurverandering;

  • In hoeverre risico’s zijn gemitigeerd en waar extra actie op is ingezet.

Kwaliteitsborging

De Auditdienst Rijk toetst de Jaarverantwoording Financiën. Een toets door de Auditdienst Rijk zou wat mij betreft ook toegepast kunnen worden binnen de door mij voorgestelde rapportagesystematiek alsmede de jaarlijkse voortgang in de applicatieverbetering.

Tot slot

De combinatie van Jaarplan Belastingdienst, halfjaarrapportages en Jaarverslag Belastingdienst biedt naar mijn mening een gestructureerde aanpak van rapporteren over de vernieuwingsopgave van de Belastingdienst in den brede. Ik geef uw Kamer nog in overweging of u in februari specifiek gerapporteerd wilt worden over bijvoorbeeld de stand van zaken ten aanzien van de werving en de verbetering van de ICT-applicaties. Uiteraard ben ik bereid om met uw Kamer in gesprek te gaan om vast te stellen of dit aan de wensen van uw Kamer voldoet.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel