31 066 Belastingdienst

Nr. 215 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2014

In mijn brief met de «Brede agenda Belastingdienst» 1 heb ik een samenhangend verbeterprogramma voor de Belastingdienst gepresenteerd. In de halfjaarsrapportage Belastingdienst worden de eerste resultaten van de «Brede agenda» gemeld. Een goed begin is hier toch nog niet het halve werk: voor een deel van de maatregelen is een cultuuromslag nodig. De ervaring leert dat een dergelijke omslag niet van de ene op de andere dag tot stand is gebracht; vierenhalve maand (sinds 19 mei) is echt te kort om al van een nieuwe cultuur te spreken. In mijn brief naar aanleiding van de uitzending van Zembla ben ik uitgebreider ingegaan op het cultuuraspect (Kamerstuk 31 066, nr. 214). In die brief ging het vooral over het handhavingsbeleid, maar het spreekt voor zich dat de «nieuwe cultuur van openheid en van het aankaarten van kwetsbaarheden» ook geldt voor de andere onderwerpen uit de «Brede agenda»: intern waar het gaat over het benoemen van risico’s in de massale processen, naar buiten toe waar het gaat om het transparant zijn over verstoringen.

In de «Brede agenda» bent u geïnformeerd over een andere opzet van de halfjaarsrapportages Belastingdienst. Een eerste aanzet daartoe stuur ik u hierbij toe2. Een «eerste aanzet», omdat de rapportage nog niet is gebaseerd op de opgefriste set van prestatie-indicatoren die ik voor ogen heb en omdat ik uw Kamer ook graag de kans wil geven met mij van gedachten te wisselen over deze nieuwe wijze van rapporteren.

Naast een feitelijke rapportage heb ik ook een themahoofdstuk toegevoegd. Dit biedt de mogelijkheid een onderwerp dat aandacht verdient wat meer uit te diepen. Dit keer gaat het over handhaving in den brede; een volgende keer zou het kunnen gaan over interactie met burgers en bedrijven, of over een bedrijfsonderdeel van de Belastingdienst, bijvoorbeeld de Douane. Hoofdstuk 3 bevat de voortgangsrapportage over de «Brede agenda Belastingdienst»; deze biedt inzicht in de stand van zaken van de acties en maatregelen. De volgende rapportage zal meer gestructureerd zijn. Hiervoor is het inmiddels operationele Programmabureau in het leven geroepen, dat de acties en maatregelen van de «Brede agenda» monitort en de rapportage hierover verzorgt.

Hoofdstuk 4 bevat de productiecijfers. In de loop der jaren is de halfjaarsrapportage uitgedijd en zijn steeds meer tabellen, feiten en cijfers toegevoegd over onderwerpen die op dat moment speelden. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de set «op te schonen» en deze vooral te concentreren op de indicatoren uit de begroting en enkele andere indicatoren die op dit moment sterk in de belangstelling staan. De andere indicatoren komen terug in de 2e halfjaarsrapportage van het jaar, waarin over het hele kalenderjaar wordt gerapporteerd.

Een van de doelstellingen van de «Brede agenda» was ook om te komen tot een set van prestatienormen die beter uitdrukken wat voor burger en bedrijf van belang is. In de volgende halfjaarsrapportage wil ik hier mee experimenteren. De set wordt dan in 2015 definitief vastgesteld.

Een andere doelstelling was om te komen tot een ontwikkelaanpak die bij de Belastingdienst moet zorgen voor robuuste werkprocessen. Daarin staat de aanpak van de werkprocessen in het perspectief van burgers en bedrijven centraal, met daarbij een onmisbare rol voor ICT. Deze aanpak, die op 1 oktober gereed zou zijn, zend ik u bij deze toe3.

Naar aanleiding van de verduisteringszaak, waarover ik uw Kamer op 30 juni 2014 heb geïnformeerd (Kamerstuk 31 066, nr. 207), kan ik u melden dat de strafzaak inmiddels zo ver is gevorderd dat ik uw Kamer nader kan informeren. Twee verdachten zijn aangehouden en op het overgrote deel van het verduisterde bedrag is beslag gelegd. In de halfjaarsrapportage ga ik dieper in op deze zaak.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 201

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven