Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930139 nr. 218

30 139 Veteranenzorg

Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2019

Hierbij bied ik u de veteranennota 2018–2019 aan1. Met de veteranennota wordt uw Kamer jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken van het veteranenbeleid. Deze veteranennota biedt een beknopte, visuele weergave van de behaalde resultaten en werkzaamheden afgelopen jaar op het gebied van het veteranenbeleid. Ook kunt u in deze veteranennota lezen wat Defensie de komende tijd gaat doen en is er aandacht voor erkenning en waardering van veteranen. In de bijlage heb ik tevens een overzicht gevoegd van een stand van zaken van de uitvoering van de moties en toezeggingen die tijdens het notaoverleg vorig jaar zijn aangenomen.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

BIJLAGE KAMERBRIEF VETERANENNOTA 2018–2019:

OVERZICHT TOEZEGGINGEN EN MOTIES NOTA-OVERLEG 2018

Toezeggingen

Status

De Minister van Defensie zal in de komende Veteranennota nader inzicht geven in de ontwikkeling van de caseload van de zorgcoördinatoren.

Zie V-nota (blz. 7)

De Minister van Defensie zal in samenspraak met de VNG bezien hoe er lokaal kan worden omgegaan met veteranen-vraagstukken, en de Kamer hierover uiterlijk met of bij de komende Veteranennota informeren, inclusief o.a. de situatie m.b.t. de benodigde financiering.

Zie V-nota (blz. 29)

De Minister van Defensie zal bij de aanbieding van de begroting 2019 nader ingaan op de mogelijkheid van financiering door derden van het Nationaal Fonds Ereschuld.

Cf. motie met Kamerstuk 30 139, nr. 188 (Kamerbrief van 13 september 2018 Kamerstuk 30 139, nr. 203)

De Minister van Defensie zal de resultaten van de externe evaluatie van het proces van de behandeling van klachten, inclusief plan van aanpak, uiterlijk eind 2018 aan de Kamer aanbieden. Daarin zullen ook de reactie op het rapport-Giebels en op het recent verschenen rapport van de Veteranenombudsman worden meegenomen.

Kamerbrief van 15 oktober 2018 rapport Giebels (Kamerstuk 35 000 X, nr. 13)

Kamerbrief van 12 december Beleidsreactie cie sociaal veilige werkomgeving Defensie (Kamerstuk 35 000 X, nr. 75)

De Minister van Defensie zegt toe in de komende Veteranennota meer in te zullen gaan op de langere termijn, en dit tweejaarlijks te zullen herhalen.

Zie V-nota, voorwoord en blz. 29

De Minister van Defensie zegt toe dat zij de Kamer tijdig vóór de plenaire begrotingsbehandeling in de herfst van 2018 zal informeren over de uitkomsten van de gesprekken met zorgcoördinatoren inzake de mogelijkheden van het meer «brengen» door Defensie dan het moeten «halen» door cliënten van voorzieningen.

Kamerbrief 28 januari 2019

De Minister van Defensie zegt toe dat zij de Kamer uiterlijk bij de komende Veteranennota zal informeren over noodzakelijke aanpassing van twee regelingen krachtens de Militaire Ambtenarenwet.

Houdt verband met PTSS-protocol (zie blz. 16 V-nota). Aanpassingen in dit protocol kunnen uiteindelijk gevolgen hebben voor bepaalde regelingen.

De Minister van Defensie zegt toe dat zij de Kamer uiterlijk op Prinsjesdag 2018 zal informeren over het gevolgde aanbestedingstraject m.b.t. het blad Checkpoint.

Kamerbrief 28 september 2018 Aanbesteding veteranenblad «Checkpoint» (Kamerstuk 30 139, nr. 204)

Moties

Uitslag stemming

Status

Kamerstuk 30 139, nr. 187: Motie van het lid Van den Bosch c.s. over de zorgplicht

Aangenomen

Motie ondersteunt het staande beleid. Het Landelijk zorgsysteem voor veteranen functioneert goed. Er wordt continue bezien of verbeteringen noodzakelijk zijn. Zie V-nota «bijzondere zorgplicht»

Kamerstuk 30 139, nr. 188: Motie van het lid Van den Bosch c.s. over het Nationaal Fonds Ereschuld

Aangenomen

Kamerbrief 13 september (Kamerstuk 30 139, nr. 203)

Kamerstuk 30 139, nr. 189: Motie van de leden Bruins Slot en Kerstens over een passende ondersteuning van inloophuizen

Aangenomen

Kamerbrief Inloophuizen veteranen van 14 december 2018 (Kamerstuk 30 139, nr. 207). Tweede Kamerbrief volgt nog voor het nota-overleg 2019.

Kamerstuk 30 139, nr. 190: Motie van het lid Belhaj c.s. over dragen van uniformen door niet actief dienende veteranen

Aangenomen

Reactie (o.a. Kamervragen/Kamerbrief) volgt nog voor het nota-overleg 2019.

Kamerstuk 30 139, nr. 191: Motie van het lid Belhaj c.s. over de aanpassing van het voorzieningenstelsel

Aangenomen

Zie V-nota (blz. 29)

Kamerstuk 30 139, nr. 192: Motie van het lid Belhaj c.s. over moral injury

Aangenomen

A) Onderzoek loopt (V-nota (blz. 23). Daarnaast is een aantal onderzoeks-ideeën ingediend die nader worden beschouwd.

B)Thema is belegd in opleidingen van de NLDA.

Kamerstuk 30 139, nr. 193: Motie van het lid Belhaj c.s. over externe medische adviseurs

Aangenomen

Kamerbrief van 7 november 2018 (Kamerstuk 30 139, nr. 205)

Kamerstuk 30 139, nr. 194: Motie van het lid Diks c.s. over de aandacht voor veteranen in gemeenten

Aangenomen

Zie V-nota (blz. 29) en de Kamerbrief van juni (zie motie met Kamerstuk 30 139, nr. 189)

Kamerstuk 30 139, nr. 195: Motie van het lid Diks en Stoffer over terugkeergesprekken met militairen en hun partner

Aangehouden

Aangehouden door de indiener, zie tevens V-nota (blz. 13)

Kamerstuk 30 139, nr. 197: Motie van het lid Kerstens over breder bijdragen aan het veteranenbeleid

Aangenomen

Kamerbrief Kamerstuk 30 139, nr. 203 in reactie op motie met Kamerstuk 30 139, nr. 188

Kamerstuk 30 139, nr. 198: Motie van het lid Kerstens over Veteraneninloophuis Arnhem

Aangehouden

In overleg getreden met inloophuis Arnhem. Zie tevens motie met Kamerstuk 30 139, nr. 189.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl