Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929911 nr. 246

29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

33 576 Natuurbeleid

Nr. 246 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2019

In het algemeen overleg Natuur van 12 februari 2019 (Kamerstuk 33 576, nr. 144) heb ik u toegezegd u te informeren over de resultaten van de interbestuurlijke werkgroep die kijkt naar juridische en financiële oplossingen voor afvaldumping in natuurgebieden, onder leiding van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Drugsdumpingen zorgen voor schade aan de natuur. De samenleving, en natuurbeheerders in het bijzonder, hebben last van dumpingen in bos- en natuurterreinen. Het is dan ook in hun belang dat er een goede oplossing wordt gevonden. Samen met provincies, die verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid, denk ik mee om een juridische en financiële oplossing te zoeken voor deze problematiek. De ministeries van J&V en I&W zijn hierbij primair verantwoordelijk, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid en het milieubeleid.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft u op 28 maart 2019, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, geïnformeerd over een structurele oplossing voor de opruimkosten van drugsafval op particulier terrein (Kamerstuk 29 911, nr. 222).

Voor het zomerreces 2019 zal de Minister van Justitie en Veiligheid u hierover nader informeren, mede naar aanleiding van de aangenomen motie waarin de regering wordt verzocht met voorstellen te komen om voor particulieren een structurele cofinancieringsregeling voor de opruimkosten van drugsdumpingen te bewerkstelligen (Kamerstuk 29 911, nr. 230). In deze brief wordt u ook geïnformeerd over de oplossing die deze voorstellen moeten bieden voor de invloed van drugsdumpingen op natuurgebieden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten