29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2019

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Voortgangsrapportage 2019 van de Brainport Nationale Actieagenda1. Hiermee geef ik tevens invulling aan mijn toezegging tijdens het AO Innovatie op 11 juni 2019.

Voortgang gezamenlijke agenda Rijk en regio

Met de voorliggende rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda die ik uw Kamer op 6 juli 2018 heb toegestuurd.2 Deze actieagenda, waar de Regio Deal Brainport Eindhoven3 een belangrijke financiële impuls aan geeft, is de basis voor een langjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie Noord-Brabant en Brainport Eindhoven. Hiermee werken we de mainportstatus van de regio verder uit en geven we samen sturing aan behoud en versterking van de economische kracht van de Brainportregio. Met deze actieagenda brengen we samenhang en focus aan in doelen en inzet van alle betrokkenen gericht op knelpunten en kansen in de regio op het gebied van talent, kennis, innovatie en ondernemen, vestigingsklimaat (voorzieningen en bereikbaarheid), digitalisering en maatschappelijke innovaties. Het voorliggende document is een gezamenlijke rapportage van Rijk en regio en onderstreept daarmee het unieke karakter van de samenwerking.

Goed op weg

Deze eerste voortgangsrapportage geeft inzicht in de vele stappen die het afgelopen jaar zijn gezet en een impressie van de dynamiek die hierdoor tot stand is gebracht. De uitvoering van de actieagenda is in zijn breedte goed van start gegaan. Dit levert nu in het eerste jaar dan ook al concrete en zichtbare resultaten op voor bedrijven (zowel grote bedrijven als het mkb) en inwoners van alle opleidingsniveaus in de regio. Met een positieve impact op internationale concurrentiekracht van Nederland.

De financiële impuls van de Regio Deal Brainport Eindhoven blijkt hierbij als een belangrijke katalysator te werken, maar ook met andere instrumenten en investeringen worden goede resultaten geboekt. In bijgevoegde rapportage vindt u een overzicht hiervan.

Aansluitend op de actieagenda hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regio het afgelopen jaar ook een woondeal gesloten voor het aanpakken van de woonopgave van het Stedelijk Gebied Eindhoven.4 Over de woondeal, de Regio Deal, de afspraken over mobiliteit en over diverse onderdelen van de agenda bent u afgelopen jaar tussentijds separaat door collega-bewindslieden geïnformeerd.

Dit eerste jaar is er veel voortgang op de uitvoering van de actieagenda geboekt. Dit laat zien dat deze gezamenlijke aanpak werkt. Alle partners hebben veel energie op deze bijzondere samenwerking gezet. Tegelijkertijd is er nog steeds veel werk te verzetten en blijft de urgentie voor gezamenlijke inzet groot. De knelpunten in de regio, zoals een fors tekort aan talent en een achterblijvend voorzieningenniveau, zijn nog niet opgelost. Daarnaast biedt de innovatiekracht van de regio nog volop kansen voor slimme schaalbare oplossingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid en vitaliteit, energietransitie en duurzame en slimme mobiliteit. Daarom zet het kabinet samen met de regio de uitvoering van deze actieagenda (inclusief Regio Deal Brainport Eindhoven) ook de komende jaren met kracht voort.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 697, nr. 52

X Noot
3

Kamerstuk 29 697, nr. 4

X Noot
4

Kamerstuk 32 847, nr. 503

Naar boven