32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2019

Bij brief van 16 november 2018 informeerde ik u over de Staat van de Woningmarkt 2018 en over de voortgang van de gesprekken in de vijf regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is (Kamerstuk 32 847, nr. 449).

In deze gesprekken maak ik met de regio’s afspraken over het versnellen van de woningbouw, over specifieke versnellingslocaties, over de beschikbaarheid van betaalbaar woningaanbod en over de aanpak van excessen die het gevolg zijn van de krapte op de woningbouw. Deze afspraken leggen we samen vast in een zogenaamde woondeal. Op 9 januari 2019 heb ik u geïnformeerd over de eerste woondeal in Groningen (Kamerstuk 32 847, nr. 465).

Op 7 maart 2019 hebben wethouder Torunoglu van de gemeente Eindhoven, die tevens het Stedelijk Gebied Eindhoven vertegenwoordigde, gedeputeerde Van Merrienboer van Noord-Brabant en ik de woondeal met het Stedelijke Gebied Eindhoven gesloten. Deze treft u hierbij als bijlage aan1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven