Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829697 nr. 44

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2018

In navolging op mijn brief «Regio Envelop opgave Zeeland»1 informeer ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hoogte van het bedrag dat het kabinet vanuit de Regio Envelop reserveert voor een Regio Deal met Zeeland. Het kabinet wil de Regio Deal sluiten gelet op zijn ambitie om de gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak van regionale maatschappelijke opgaven door Rijk en regio’s, mede op een interbestuurlijk vernieuwende manier, te versterken. In het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) zijn zes opgaven specifiek benoemd. Deze opgaven worden met voorrang uitgewerkt en tot besluitvorming gebracht. Zeeland is een van deze opgaven.

Zeeland heeft een unieke ligging in de Delta en kent bijzondere eigenschappen zoals in 2016 in het advies «Zeeland in Stroomversnelling» van de commissie Balkenende zijn beschreven (bijlage bij Kamerstuk 29 697, nr. 26). Het ontberen van «massa» in diverse opzichten, zoals de afwezigheid van een grootstedelijke milieu, weinig middelgrote bedrijven, een bevolking die krimpt, vergrijst en ontgroent, de aanwezigheid van een eilandenstructuur, zorgen onder meer voor specifieke knelpunten en bedreigingen. Tegelijkertijd heeft Zeeland een aantal economische waarden, zoals industrie, landbouw en toerisme, waar op voortgebouwd kan worden.

Het aanbod van Zeeland in het kader van de Regio Envelop betreft een vervolg op het investeringsprogramma naar aanleiding van het advies van de Commissie Balkenende, waarin wordt ingezet op drie pijlers: versterking van de leefbaarheid, kennis en innovatie en versterken van het voorzieningenniveau voor bedrijven.

Het kabinet onderschrijft de ambitie van Zeeland en reserveert daarom € 35 miljoen voor de aanpak van de opgaven van Zeeland in de verwachting dat er een vergelijkbaar bedrag vanuit de regio ingezet wordt. De Regio Deal zal in de periode tot het zomerreces gezamenlijk voorbereid worden door de partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen. In de Regio Deal worden projecten en bestedingsplannen nader uitgewerkt. Deze plannen dienen te voldoen aan de uitgangspunten zoals genoemd in de brief «Stand van zaken Regio Envelop»2. Onderdeel hiervan is cofinanciering, (uitbouw van) stevige regionale governance en uitvoeringskracht. De invulling van de Regio Deal voor Zeeland zal voor inzet van de middelen getoetst worden op de doelmatigheid, doeltreffendheid en sluitende structurele financiering.

Afgelopen jaren heeft het Rijk veel kunnen doen in samenwerking met de regio. Het kabinet werkt graag als partner van regionale partijen verder aan deze opgaven. Het kabinet ziet uit naar het verder verstevigen van de samenwerking tussen Rijk en regio in de komende periode.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Kamerstuk 29 697, nr. 39.

X Noot
2

Kamerstuk 29 697, nr. 37.