Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629628 nr. 595

29 628 Politie

Nr. 595 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2015

Gisteravond, woensdag 25 november 2015, zond het tv-programma Zembla een reportage uit over de kwaliteit van de opsporing. In de contourennota over de versterking van de opsporing, die ik op 23 november 2015 aan uw Kamer hebt gestuurd (Kamerstuk 29 628, nr. 593), wordt ook al uitgebreid beschreven voor welke uitdagingen de opsporing in deze tijd staat. Er is verschuiving van zichtbare, fysieke criminaliteit naar een grotere onzichtbare en minder fysieke criminaliteit. Niet voor niets zijn ondermijning, integraal afpakken, cyber en fraude prioriteiten in de Veiligheidsagenda 2015–2018 (Kamerstuk 28 684, nr. 412).

Dit vergt een andere recherche dan die van twintig jaar geleden. Daar werken wij nu hard aan. Een voorbeeld om fraude en financieel-economische delicten tegen te gaan is het project «Peseta». In dat project zijn door de nationale politie en een aantal grote banken de afgelopen periode voorzieningen getroffen waardoor historische bancaire gegevens (saldo en mutatiegegevens) nu al efficiënter kunnen worden gevorderd en verstrekt. Na aanvankelijke opstartproblemen loopt het project «Peseta» goed. We werken nu aan een verwijzingsportaal bankrekeningen met een rechtstreekse aansluiting op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden-kamer van OM en politie.

In de uitzending van Zembla wordt gerefereerd aan enkele interne voortgangs-rapportages van de politie over het project «Peseta». De Vaste Kamercommissie voor VenJ heeft naar aanleiding van de uitzending gevraagd om deze rapporten te ontvangen. Als bijlage bij deze brief treft u de drie rapporten aan1.

Inmiddels zijn er door de politie in nauwe samenwerking met de vier grootbanken (ABN Amro, ING, Rabobank en SNS) grote vorderingen gemaakt op dit traject.

Zo leveren SNS en ING historische transactiegegevens al digitaal aan. ABN Amro en de Rabobank zijn in een testfase en zijn bijna zover om aan te sluiten. Het streven is dat deze banken aan het eind van het eerste kwartaal van 2016 digitaal gegevens zullen verstrekken. Dit is een belangrijke mijlpaal en betekent – zoals ook uit de rapporten blijkt – een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor de politie.

Dit betekent niet dat we klaar zijn. Politie en banken hebben bij de uitvoering van het project geconstateerd dat verdere digitalisering van het verstrekken van gevorderde gegevens door banken aan de politie tot nog meer administratieve lastenverlichting kan leiden. De plannen voor de deze vervolgtrajecten worden de komende maanden vormgegeven. Ik hecht eraan om op te merken dat de banken ook in deze door mij ondersteunde vervolgtrajecten een constructieve partner zijn van de politie en nauw samenwerken met politie.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl