28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 412 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2014

Het duurzaam terugdringen van criminaliteit vergt blijvende aandacht, doorzettingsvermogen en consequent optreden. Criminaliteit verandert onder invloed van (maatschappelijke) ontwikkelingen, speelt in op nieuwe mogelijkheden en reageert op getroffen maatregelen. De Veiligheidsagenda 2015–2018, die u bijgaand aantreft1, anticipeert hier op; continuïteit waar de aanpak werkt, intensivering en innovatie waar gewijzigde omstandigheden dit vragen.

Met de komst van de nationale politie is de lokale verankering versterkt. De opgave om Nederland veiliger te maken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat komt ook tot uitdrukking in de veiligheidsagenda 2015–2018 die ik samen met de regioburgemeesters,het college van procureurs-generaal en de politie heb vastgesteld. Voor het eerst zijn er nu naast de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie, ook afspraken over de bijdragen van het gezag en van mij aan de aanpak van de veiligheidsthema’s opgenomen in één samenhangende veiligheidsagenda. Dit vanuit het besef dat een integrale aanpak onmisbaar is om criminaliteit effectief te bestrijden én duurzaam terug te dringen en te voorkomen. Het feit dat deze agenda en de bijhorende thema’s samen met het lokale bestuur, het Openbaar Ministerie en de politie tot stand is gekomen, onderstreept dat we als één overheid inzetten op de aanpak van criminaliteit en onveiligheid zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. In het artikel 19 overleg wordt de voortgang van de veiligheidsagenda besproken.

Continuïteit en vernieuwing is het uitgangspunt bij deze veiligheidsagenda. De goede resultaten die met de landelijke beleidsdoelstellingen de afgelopen jaren zijn behaald bij bijvoorbeeld de bestrijding van kinderporno, de aanzienlijke stijging van het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden en bij de effectieve aanpak van de high impact crimes, geven voldoende aanleiding om de gekozen integrale, informatiegestuurde en dadergerichte aanpak voor te zetten.

In deze veiligheidsagenda is daarnaast ook veel aandacht voor vernieuwing. Criminaliteit kan immers alleen adequaat worden voorkómen en bestreden als tijdig wordt ingespeeld op relevante ontwikkelingen en nieuw opkomende fenomenen. Het tempo waarin ontwikkelingen zoals digitalisering en internationalisering zich voordoen en de toenemende impact die ze hebben op onze samenleving en dus ook op de criminaliteit binnen onze samenleving, maakt dat er nieuwe uitdagingen rijzen en dat bestaande fenomenen kunnen veranderen van aard; waar bijvoorbeeld bij een grote kinderporno zaak voorheen tientallen tot honderden foto's ter plaatse werden aangetroffen, gaat het nu over terabytes aan data die wereldwijd verspreid kunnen zijn. Om maar te zwijgen van het toenemende gebruik van livestreaming bij deze vorm van criminaliteit. Dit vraagt om een goede balans tussen een innovatieve aanpak en het continueren van een succesvolle aanpak welke geborgd is in de veiligheidsagenda.

Veiligheidsagenda 2015–2018

De veiligheidsagenda kent zes thema’s. Voor de aanpak van ondermijning, cybercrime, horizontale fraude, afpakken en kinderporno is evident een landelijke afgestemde aanpak noodzakelijk. Aan deze thema’s zijn specifieke meetbare landelijke beleidsdoelstellingen voor de politie gekoppeld (art 18 Politiewet 2012). Deze thema’s en bijbehorende landelijke beleidsdoelstellingen zijn gezamenlijk tot stand gekomen met als achterliggend idee dat deze thema’s maatschappelijke veiligheidsproblemen zijn die landelijk spelen, die (regio)grensoverschrijdend zijn en/of waar afstemming op landelijk niveau voor nodig is. De aanpak van de high impact crimes wordt met name lokaal bepaald. De veiligheidsagenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s. Het spreekt voor zich dat het aan de lokale driehoek is om de keuzes te maken die ervoor zorgen dat de politie daar is waar zij nodig is.

De thema’s uit de veiligheidsagenda en de bijbehorende ambities zijn samengevat de volgende:

1) Versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Er worden tenminste 950 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt door middel van strafrechtelijk onderzoek. Er wordt ingezet op een kwalitatieve versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit middels een integrale aanpak. Deze aanpak wordt meer gericht op kopstukken en sleutelfiguren uit het criminele proces en de vermogensposities van criminelen en criminele samenwerkingsverbanden worden verder teruggedrongen (afpakken).

2) Bestrijden van cybercrime

Het aantal cybercrime onderzoeken stijgt naar 360 in 2018. Tevens worden er meer complexe zaken aangepakt, tenminste 50 in 2018 waardoor er een kwaliteitsslag wordt gemaakt in de aanpak.

3) Versterken van de aanpak van horizontale fraude

Er wordt geïntensiveerd op de aanpak van horizontale fraude; het aantal strafzaken vanuit de regionale eenheden stijgt met 50%. Daarbij wordt een kwalitatief kader ontwikkeld voor de weging en selectie van zaken.

4) Bestrijden van kinderporno

Ook bij de bestrijding van kinderporno wordt een kwaliteitsslag gemaakt; er zullen meer complexe zaken worden opgepakt. De focus bij kinderporno ligt op daadwerkelijk misbruik, productie van kinderpornografie en op kindersekstoerisme. Het aantal interventies zal stijgen naar 700 in 2018. Binnen die interventies wordt een onderscheid gemaakt in complexe zaken, reguliere zaken en eenvoudige zaken.

5) Terugdringen high impact crimes (woninginbraken, overvallen, straatroven)

De aanpak van High Impact Crimes borduurt voort op de succesvolle combinatie van een gebiedsgerichte- en een persoons- en dadergerichte aanpak bij woninginbraken, straatroven en overvallen. Hierbij verdienen jeugd, geweld en mobiele bendes nadere aandacht. Mijn ambitie is het aantal woninginbraken te laten dalen naar 61.000 in 2018. Het ophelderingspercentage stijgt naar 11,5%. De daling op het aantal straatroven wordt doorgezet naar 5931 in 2018 waarbij er een ophelderingspercentage is van 30,3%. Tot slot is de ambitie om het aantal overvallen nog verder te laten dalen naar 1540 in 2018. 50,8% van de overvallen is dan opgehelderd.

6) Afpakken

Er wordt ingezet op het meer afpakken van wederrechtelijk verkregen vermogen door het versterken van het integraal afpakken. De opbrengsten van het strafrechtelijk afpakken stijgt naar 115,6 miljoen euro in 2018.

Tot slot

De ambities voor de komende jaren zijn stevig, maar realistisch. Dit vereist nauwe samenwerking op zowel landelijk als lokaal niveau tussen politie, openbaar ministerie, gemeenten en andere (keten)partners. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de in de bijlage van deze brief geformuleerde ambities voor de komende periode tot solide en aansprekende resultaten leiden en ben alle betrokken partijen erkentelijk voor hun bijdrage en de samenwerking bij de totstandkoming van deze agenda. Deze agenda draagt bij aan het verder vergroten van de veiligheid in Nederland.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven