29 628 Politie

Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juli 2012

In mijn brief van 19 september 2011 (Kamerstuk 29 628, nr 269) heb ik u het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011–2014, hierna te noemen Aanvalsprogramma, aangeboden. Ik heb daarin aangegeven u te informeren over het verloop van het Aanvalsprogramma. Tijdens het Algemeen Overleg over het Aanvalsprogramma op 26 oktober 2011 (Kamerstuk 29 350, nr 15) heb ik toegezegd om uw Kamer nader te informeren over het niveau van uitval van ICT-systemen dat aanvaardbaar wordt geacht naar aanleiding van een vraag van het lid Berndsen. In deze brief ga ik onderstaand in op de concrete resultaten in de afgelopen periode.

Resultaten eerste helft 2012

In de afgelopen maanden is naast de herziening en herijking van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie hard gewerkt aan de volgende concrete resultaten:

Ten aanzien van de continuïteit:

 • Het aantal grote storingen («prio-1-incidenten») is op basis van de huidige definities van 4 067 in 2010 gedaald naar 1 454 in 2011. Deze daling heeft zich doorgezet naar minder dan 150 prio-1-incidenten in het eerste kwartaal van 2012 en draagt bij aan de stabiliteit van de ICT- systemen in het algemeen en in het bijzonder van de BVH.

 • De overgang naar een nieuwe mobiele telefonieprovider is afgerond voor 65 000 telefoonabonnementen. Dit betekent een besparing van € 7 mln. op jaarbasis.

 • Een tool voor automatische monitoring van componenten van de basisvoorzieningen is opgeleverd. Bepaalde verstoringen worden daardoor eerder opgemerkt en worden voorkomen in de operations control room in plaats van door de gebruiker zelf.

 • De gunning van de nieuwe Basisvoorziening Netwerken (BVN) is afgerond en een contract met KPN is getekend. De bestaande dienst wordt met BVN 1 op 1 vervangen. De pilot als test voor de start van de uitrol is succesvol verlopen.

 • De technische infrastructuur van de zeven rekencentra van de vts Politie Nederland is geïnventariseerd. Deze inventarisatie is de basis voor de uniformering van de rekencentra. Het aantal applicaties is van 1 899 teruggebracht naar 1 244 (april 2012). Door het saneren van applicaties (en koppelingen) neemt de complexiteit van het applicatieportfolio af en wordt de beheersbaarheid verbeterd.

 • De serviceafspraken over de ICT-dienstverlening zijn landelijk gestandaardiseerd en vastgelegd in een goedgekeurde ICT-Diensten Catalogus Politie (IDC).

Bij bovenvermelde punten geef ik kort de stand van zaken weer ten aanzien van de technische infrastructuur bij de rekencentra en de service afspraken over de ICT-dienstverlening die landelijk zijn gestandaardiseerd en vastgelegd in een goedgekeurde ICT-Diensten Catalogus Politie (IDC). Hierop wil ik ter beantwoording van de vraag gesteld door het lid Berndsen het volgende aanvullen.

Een van de beoogde resultaten van het Aanvalsprogramma is het waarborgen en het verbeteren van de ICT-infrastructuur, opdat de ICT-systemen van de politie binnen de normen voor beschikbaarheid, continuïteit en gegevensverlies werken. Sinds de start van het Aanvalsprogramma is een aantal maatregelen uitgevoerd, waaronder het vaststellen van de hiervoor genoemde ICT-dienstencatalogus. In de catalogus hebben ICT-systemen het serviceprofiel «laag», «midden» of »hoog». In de loop van dit jaar zal het serviceprofiel van elke ICT-dienst landelijk worden geïmplementeerd.

De ICT-systemen die van vitaal belang zijn voor de operationele processen van de politie, zoals de Basisvoorzieningen Handhaving, Opsporing en Informatie hebben het serviceprofiel «hoog». ICT-diensten met het serviceprofiel «hoog» moeten 99% van de servicetijd, d.w.z. 7 x 24 uur per week, beschikbaar zijn.

De ICT-dienstverlening wordt voortdurend bewaakt aan de hand van vastgestelde rapportages. Ook is een informatie- en escalatieproces ingericht voor het oplossen van ICT-verstoringen, inclusief de oprichting van een crisismanagementteam. Na de oplossing van verstoringen wordt de aanpak geëvalueerd en de onderliggende oorzaken geanalyseerd voor verbetering van techniek, organisatie en beheer.

Het effect van de bovenstaande maatregelen is zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2012 hebben zich aanzienlijk minder ernstige verstoringen voorgedaan dan gemiddeld in 2011.

Ten aanzien van verbetering van bestaande systemen:

 • Er zijn drie nieuwe releases van de Basisvoorziening Handhaving geïmplementeerd (1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4), waaronder de vereenvoudiging van zestien formulieren conform het Aanvalsprogramma.

 • De tijdelijke vervanger van de Basisvoorziening Opsporing is geselecteerd, namelijk Summ-IT. De vts Politie Nederland heeft een driejarig licentiecontract afgesloten met de leverancier van Summ-IT.

 • Het Data Warehouse van de Basisvoorziening Informatie is geladen met de historische gegevens van alle korpsen over een periode van 5 jaar.

 • Het Integraal Bevragen van de Basisvoorziening Informatie is bij 15 korpsen geïmplementeerd.

 • Het sturingsinstrument ten behoeve van de opsporing (BOSZ) is uitgerold naar alle korpsen. Hiermee is een voorziening operationeel waarmee opsporingszaken beter worden gevolgd en efficiënter worden afgehandeld.

 • Er zijn diverse voorbereidingen getroffen voor het realiseren van voorzieningen in het kader van Dag 1 gereedheid. De onderstaande voorzieningen kunnen in gebruik worden genomen zodra de Wet Nationale Politie ingaat, omdat er tot die tijd geen onomkeerbare stappen worden gezet:

  • Huisvestingsdatabase;

  • Contractregister;

  • Geconsolideerde financiële rapportages/inzichten;

  • Geconsolideerde inzichten formatie/bezetting;

  • Nationale Internetsite (www.politie.nl);

  • Nationale startpagina Intranet;

  • HRM-loket

  • Nationaal Dashboard Operatiën.

Advies Reviewboard

Op 25 april 2012 (Kamerstuk 29 628, nr. 312) heb ik u geïnformeerd over mijn besluit ten aanzien van de aanscherping van de uitwerking en de uitvoering van het Aanvalsprogramma. Daarnaast heb ik eveneens personele maatregelen getroffen door het per direct aanstellen van een interim Chief Information Officer, hierna te noemen CIO, die wordt ondersteund door een interim Chief Technology Officer, hierna te noemen CTO.

Ten aanzien van de bijstelling van het Aanvalsprogramma heb ik als prioriteiten gesteld:

 • het borgen van de continuïteit van de ICT-systemen bij de Politieorganisatie;

 • het verbeteren van de ICT-systemen voor operationele politiemensen en

 • het gereed maken van de ICT-systemen op het terrein van de bedrijfsvoering voor de «Dag 1» van de nationale politie.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een voortvarende, adequate maar bovenal zorgvuldige uitvoering van het Aanvalsprogramma heb ik de instelling van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, hierna te noemen Review Board, in gang gezet conform de geldende procedure inzake instellen van commissies. De Review Board is een team van experts op het gebied van bestuur, informatievoorziening, ICT en organisatieverandering die mij adviseert.

Ik doe u als bijlage bij deze brief het Bijgestelde Aanvalsprogramma versie 1.0 toekomen1. In deze versie is een aanvang gemaakt met de verwerking van de adviezen van de Review Board van 29 juni 2012 op de versie 0.91 van het Bijgestelde Aanvalsprogramma. Ik heb gemeend u de meest recente versie van de door de Review Board in haar advies als «work in progress» benoemde Bijstelling van het Aanvalsprogramma te moeten sturen om u zo actueel als mogelijk te informeren over de stand van zaken.

Ik constateer dat onder sturing van de programmaraad Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, onder voorzitterschap van de directeur-generaal Politie van mijn ministerie samen met de kwartiermaker Nationale Politie, te samen met de interim CIO en CTO er in is geslaagd een fundamentele herziening en herijking van het Aanvalsprogramma in gang te zetten. De Review Board spreekt ook haar grote waardering uit voor de majeure resultaten die in één maand tijd zijn gerealiseerd danwel in gang zijn gezet.

De door de Review Board in haar advies van 29 juni 2012 gegeven adviezen dienen door de interim CIO Politie in de komende maanden te worden verwerkt. Als hoofdthema’s zijn dit de aandachtspunten:

 • Geef integraal zicht op de te bereiken eindsituatie en de weg waarlangs deze wordt bereikt;

 • Uitwerking van het tijdpad van het Aanvalsprogramma met daarin duidelijke go/ no go momenten en samenhang van de geplande activiteiten hetgeen moet resulteren in het kritieke pad van het Aanvalsprogramma;

 • Uitwerking van de governance van de Informatievoorziening bij de Politie;

 • Uitwerking overlegstructuren en uitwerking besturingsstructuur aan de vraagzijde;

 • Uitwerking van de zogenaamde «zachte»organisatie veranderingaspecten;

 • De interactie tussen de activiteiten ten behoeve van continuïteit, stabilisering verbeteren gebruiksgemak voor de operationele politiemensen;

 • Uitwerking van de financiën in samenhang met de overige aandachtspunten;

 • Maak de verantwoordelijkheid voor de standaardisatie van de werkprocessen expliciet;

Daarnaast zal binnen de CIO office de aspecten werken onder architectuur en het invullen van het risicomanagement de komende maanden worden ingevuld.

Projectportfoliomanagement is een structureel proces dat door de interim CIO in de CIO Office io en het Programmabureau van het Aanvalsprogramma wordt geborgd. Op deze manier wordt strikt bewaakt dat alleen projecten worden gestart en uitgevoerd die prioriteit verdienen en waarvoor capaciteit beschikbaar is. Gezien de grote ICT-afhankelijkheid van de prestaties van de politie en de ketenpartners is deze bewaking cruciaal.

Ten aanzien van de door de Review Board geadviseerde concretisering van de rol van de opdrachtgever ten aanzien van prioritering van activiteiten, kaderstelling en sturing op het Aanvalsprogramma zijn reeds door mij stappen gezet. Zo is in bijgaande Bijgestelde Aanvalsprogramma door mij de rollen en verantwoordelijkheden helder een eenduidig benoemd. Ten aanzien van de prioritering van uit te voeren activiteiten en projecten heb ik de directeur-generaal Politie opdracht geven om dit proces structureel in te vullen vanuit zijn verantwoordelijkheid als single point of contact (SPOC) richting de politieorganisatie vanuit het Rijk. Het stellen van randvoorwaarden en creëren van condities wordt verder structureel geborgd bij de uitwerking van de wet Nationale Politie.

Bij de herziening van het Aanvalsprogramma en de herijking hiervan is voor de prioritering van projecten en activiteiten de intern binnen de politie beschikbare capaciteit als uitgangspunt genomen. Ik realiseer mij dat hierdoor de kans bestaat dat projecten niet binnen het tijdsbestek dat oorspronkelijk was voorzien kunnen worden uitgevoerd. Echter, zoals reeds in mijn brief van 25 april 2012 (Kamerstuk 29 628, nr. 312) aan u gemeld dient, met inachtneming van de vastgestelde Rijksnorm voor inhuur externen, de ambitie in lijn te worden gebracht met de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit op met name het terrein van Informatievoorziening en ICT bij de politieorganisatie.

Bijgesteld aanvalsprogramma

Er wordt de komende maanden een verdere analyse gemaakt van de beschikbare capaciteit, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Naast het verkrijgen van capaciteit door verhogen van de effectiviteit wordt ook getracht om door herstructurering en sanering van de Informatievoorziening projectenportfolio bij de politie capaciteit vrij te maken. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht of via Rijksdiensten, zoals bijvoorbeeld de ICTU, I-interim Rijk of door uitbesteding van werkzaamheden de noodzakelijke capaciteit gevonden kan worden

In de bijgaande bijstelling van het Aanvalsprogramma staat vermeld welke projecten in ieder geval in de 2e helft van 2012 worden uitgevoerd.1 Deze staan vermeld in bijlage A en hebben betrekking op de door mij gestelde prioriteiten continuïteit, verbeteren functionaliteit voor de operationele politie mensen en het gereed maken van de ICT-systemen op het terrein van de bedrijfsvoering voor de «Dag 1» van de nationale politie. Daarnaast staan in bijlage B de projecten en activiteiten vermeld die gerealiseerd worden zodra de hiervoor benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit beschikbaar komt in de komende drie maanden. Deze projecten hebben ook mijn absolute prioriteit en worden geprioriteerd in volgorde van projecten voor de politie en voor de keten waaraan de politie deelneemt, waaronder het project de versterking van de prestaties van de strafrechtsketen.

De Bijstelling van het Aanvalsprogramma kan gevolgen hebben voor het (tijdig) behalen van de beoogde beleidsmatige en operationele resultaten. Verder kan de Bijstelling Aanvalsprogramma ook gevolgen hebben voor het (tijdig) implementeren van Europese en nationale wet- en regelgeving.

Het is mijn verwachting dat de gevolgen van het temporiseren van projecten zoals vermeld in bijlage B zich niet binnen de komende drie maanden zullen manifesteren.

Tot slot

Samengevat constateer ik dat sinds oktober 2011 door de politiemedewerkers die betrokken zijn bij de Informatievoorziening en ICT bij de politie veel activiteiten in gang zijn gezet en afgerond, die bijdrage aan de continuïteit van de huidige ICT-systemen en hebben gezorgd voor het realiseren van voorzieningen in het kader van Dag 1 gereedheid ten behoeve van de wet Nationale Politie. Daarnaast is in een zeer kort tijdsbestek een fundamentele herziening en herijking van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011–2014 uitgewerkt in de bijgaande Bijstelling Aanvalsprogramma 2e helft 2012 en doorkijk 1e helft 2013.

Ik zal uw kamer eind van dit jaar weer informeren over de voortgang en de verdere concretisering van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven