Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129628 nr. 241

29 628 Politie

Nr. 241 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2011

In mijn brief van 14 december 2010 aan uw Kamer1 schetste ik de hoofdlijnen van de nationale politie. Tijdens het algemeen overleg hierover op 12 januari jl. (kamerstuk 29 628, nr. 235) deed ik de toezegging u in maart een uitvoeringsprogramma (op hoofdlijnen) te doen toekomen, alsmede het profiel van de kwartiermaker nationale politie en de procedure voor de selectie en aanwijzing van deze en andere kwartiermakers. Hierbij doe ik mijn toezegging gestand, mede met het oog op het algemeen overleg met uw Kamer op 7 april aanstaande over diverse politiegerelateerde onderwerpen.

In bijgevoegd uitvoeringsprogramma2 wordt uiteen gezet op welke wijze ik voornemens ben de voorbereiding op de nationale politie ter hand te nemen, zodat wanneer uw Kamer, alsmede de Eerste Kamer, goedkeuring verleent aan de vereiste wetgeving, onmiddellijk kan worden gestart met de nationale politie.

Om voorbereidingen op de nationale politie mogelijk te maken en tegelijkertijd geen misverstanden te laten ontstaan over rollen en bevoegdheden in deze transitiefase, heb ik op 22 februari jl. met de korpsbeheerders afspraken gemaakt. De transitieafspraken zijn eveneens bijgevoegd2.

Uit het uitvoeringsprogramma blijkt dat ik van plan ben de nationale politie in een kort tijdsbestek te realiseren. Voor alle betrokkenen is het van belang dat de periode van onzekerheid zo kort mogelijk is en dat de problemen die er liggen met grote voortvarendheid worden aangepakt. Uiterlijk per 1 mei wil ik de kwartiermaker nationale politie aanwijzen en uiterlijk per 1 juli de kwartiermakers voor de regionale en landelijke eenheden. Tegelijkertijd zal ik er nauwlettend op toezien dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet tot de nationale politie een wettelijke basis heeft.

Ik zal halfjaarlijks aan uw Kamer een verslag doen van de voortgang in (de voorbereiding op) de vorming van de nationale politie. Medio oktober zal de eerste voortgangsrapportage worden toegezonden.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 231, Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.