29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 340 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2011

Op 18 mei 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 82, item 2, blz. 2–11) is door de Kamerleden Vermeij (PvdA), Van Hijum (CDA), Ortega-Martijn (CU) en Ulenbelt (SP) een motie ingediend (Kamerstuk 32 500 XV, nr. 95).

In deze motie verzoeken zij de minister om in overleg te treden met sociale partners en de VNG en te onderzoeken op welke wijze de expertise van de RWI inzake het regionaal arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktinformatie en de samenwerking tussen sociale partners en de VNG kan worden behouden, binnen bestaande overlegstructuren.

Ik ben in overleg getreden met sociale partners en de VNG om te bezien op welke wijze uitvoering gegeven kan worden aan deze motie. Dit overleg is nog niet afgerond.

Zodra het overleg met partijen is afgerond, zal ik u hierover berichten.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Naar boven