26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 755 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2021

In 2018 heeft het kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie1 gelanceerd. Deze strategie vormt de basis voor en de start van een kabinetsbrede integrale aanpak op het gebied van digitalisering.

Om deze strategie actueel te houden, herijken we deze jaarlijks. Uw Kamer heeft in 20192 en in 20203 ontvangen. In navolging daarvan sturen wij uw Kamer hierbij de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021, de voortgangsrapportage en een toekomstverkenning4. In deze update staan de resultaten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de lopende acties centraal. Deze worden versterkt door de recente aankondiging van het Nationaal Groeifonds, dat ook een impuls aan de digitale transitie zal geven.

De extern uitgevoerde toekomstverkenning schetst scenario’s richting 2030 over de mogelijke impact van de digitale transitie in combinatie met maatschappelijke, economische en technologische trends.

Met deze update informeren wij uw Kamer ook over de voortgang van het Actieplan Digitale Connectiviteit.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 26 643, nr. 541

X Noot
2

Kamerstuk 26 643, nr. 623

X Noot
3

Kamerstuk 26 643, nr. 709

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven