26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 623 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2019

Vorig jaar heeft het kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie1 gelanceerd. Deze strategie vormt de basis voor en de start van een kabinetsbrede aanpak op het gebied van digitalisering.

Om deze strategie actueel te houden, herijken we deze jaarlijks. Daarover hebben we tijdens de Conferentie Nederland Digitaal d.d. 21 maart 2019 gesproken met wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden.

In navolging daarvan en zoals toegezegd tijdens het AO Digitalisering d.d. 20 september 2018, sturen wij uw Kamer hierbij de voortgangsrapportage en actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie2. Hiermee geeft het kabinet eveneens uitvoering aan de moties Veldman c.s.3, Verhoeven c.s.4, Amhaouch c.s.5 en Wörsdörfer6. Tevens is een verslag van de conferentie Nederland Digitaal op verzoek van uw Kamer bijgevoegd7.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 26 643, nr. 541.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 67.

X Noot
4

Kamerstuk 26 643, nrs. 565 en 611.

X Noot
5

Kamerstuk 26 643, nr. 566.

X Noot
6

Kamerstuk 26 643, nr. 563.

X Noot
7

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven