26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 709 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2020

In 2018 heeft het kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie1 gelanceerd. Deze strategie vormt de basis voor en de start van een kabinetsbrede integrale aanpak op het gebied van digitalisering.

Om deze strategie actueel te houden, herijken we deze jaarlijks. Uw Kamer heeft vorig jaar een eerste update2 ontvangen. In navolging daarvan sturen wij uw Kamer hierbij de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 en de voortgangsrapportage3. In deze update staan de (tussentijdse) resultaten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie centraal en kijken we vooruit naar een aantal mogelijke speerpunten voor een volgend kabinet. Ook besteden we aandacht aan de impact van de COVID-19 crisis op het digitaliseringsbeleid.

Met deze update informeren wij uw Kamer ook over de voortgang van het Strategisch Actieplan AI (SAPAI)4 en sturen wij uw Kamer de voortgangsrapportage van het Actieplan Digitale Connectiviteit5.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 26 643, nr. 541.

X Noot
2

Kamerstuk 26 643, nr. 623.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

Kamerstukken 26 643 en 32 761, nr. 640.

X Noot
5

Kamerstuk 26 643, nr. 547.

Naar boven