26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 535 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2018

Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming stuur ik uw Kamer hierbij de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software toe1.

De Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software («Roadmap DVHS») beoogt de benodigde samenhangende aanpak te bieden om als Nederland voorop te lopen bij het bevorderen van de digitale veiligheid van hard- en software. De Roadmap DVHS geeft mede invulling aan de Nederlandse Cybersecurityagenda2, en benut inzichten en aanbevelingen uit het TNO-rapport «Digitaal Veilige Hard- en Software»3. Bij het opstellen van deze roadmap is bovendien rekening gehouden met Europese ontwikkelingen4en het advies van de Cyber Security Raad over dit onderwerp.5 Ook geeft deze roadmap invulling aan de motie van de leden Hijink en Verhoeven om te onderzoeken welke minimumveiligheidseisen gesteld kunnen worden aan IoT-apparaten (Kamerstuk 26 643, nr. 467), de gewijzigde motie van het lid Hijink om hacktest te laten uitvoeren op IoT-apparaten (Kamerstuk 26 643, nr. 494) en de overgenomen motie van het lid Paternotte c.s. om in de Europese raad te pleiten voor verplichte certificering van op internet aangesloten apparaten (Kamerstuk 21 501-30, nr. 422).

De Roadmap DVHS is en blijft «work in progress». De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid willen met publieke en private partijen deze roadmap blijven (door)ontwikkelen en uitvoeren. Ik ben voornemens om uw Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang hiervan.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Nederlandse Cyber Security Agenda «Nederland digitaal veilig», Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018), bijlage bij Kamerstuk 26 643, nr. 536.

X Noot
3

Digitaal Veilige Hard- en Software, TNO (2017).

X Noot
5

«Naar een veilig verbonden digitale samenleving; Advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things (IoT)», CSR (2017).

Naar boven