26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2012

Op 22 november 2012 spreken wij in een Algemeen overleg (AO) met de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over «UWV-onderwerpen». Op verzoek van de vaste commissie geven wij u hierbij aan dat de kern van het overleg bestaat uit de stand van zaken van de invulling van de taakstelling met betrekking tot UWV. Een belangrijk onderdeel daarvan is het «Redesign UWV WERKbedrijf». De actuele stand van zaken in dit traject, alsmede de reactie op de brief van UWV-Onderdeelcommissie WERKbedrijf (OC) van 23 juli jl., is beschreven in de brief van 13 november 2012 (Kamerstuk 26 448, nr. 479). Een ander component van de taakstelling is het voorstel betreffende het deskundigenoordeel UWV, neergelegd in de brief van 1 oktober 20121. Dit kabinet hecht grote waarde aan de voortgang van de door het vorig kabinet geïnitieerde taakstelling bij UWV.

Tot slot staat de uitvoering door UWV van de startersregeling in de WW, in het bijzonder de «Eindrapportage van de adviescommissie Asscher-Vonk», op de agenda. De adviescommissie is ingesteld op verzoek van de Kamer (motie Blanksma-Van den Heuvel, 32 500 XV, nr. 10). De commissie heeft UWV geadviseerd in het nemen van de beslissing op bezwaar, ingediend tegen de uitkomst van het herzieningsverzoek. Het eindresultaat van de behandeling van de herzieningsverzoeken, die onder leiding van de heer Vreeman is uitgevoerd, zijn reeds op 8 februari 2012 door mijn ambtsvoorganger met de Kamer besproken (Kamerstuk 31 311, nr. 88).

Vanwege de familieband tussen de minister en mevrouw Asscher-Vonk voert de staatssecretaris op dit dossier het woord.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. F. Asscher

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

TK, vergaderjaar 2012–2013, kamerstuk 26 448 nr. 477

Naar boven