26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 477 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2012

Op 14 maart 2011 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uw Kamer geïnformeerd over de invulling op hoofdlijnen van de voorgenomen taakstelling in het domein van SZW, voortkomend uit het regeerakkoord (Kamerstuk 32 500 XV, nr. 75). Eén van de in die brief – onder de noemer «Vereenvoudigingen in de WIA» – vermelde maatregelen is het meer kostendekkend maken van deskundigenoordelen van het UWV. In deze brief informeer ik u over de voortgang hiervan.

Het deskundigenoordeel kan door werkgever of werknemer bij het UWV worden aangevraagd in situaties waarbij het re-integratieproces dreigt vast te lopen vanwege een verschil in inzicht. In totaal gaat het om ongeveer 16 400 deskundigenoordelen per jaar, waarvan er 9 500 door werkgevers worden aangevraagd, en 6 900 door werknemers. De bijdrage in de kosten is nu € 50,–, ongeacht of de werkgever dan wel de werknemer het oordeel aanvraagt. Deze prijs van deskundigenoordelen is lang niet kostendekkend. De feitelijke kosten van een deskundigenoordeel zijn door het UWV geraamd op ongeveer € 440,–. Zowel werkgever als werknemer hebben profijt van dit oordeel. Een tarief dat meer tegemoet komt aan de werkelijke kosten van het oordeel is daarom gerechtvaardigd. Ook draagt een kostenverhoging bij aan het kostenbewustzijn zodat het middel zo efficiënt mogelijk zal worden ingezet.

Het UWV is voornemens de kosten van het deskundigenoordeel te stellen op € 175,– voor de werknemer en € 350,– voor de werkgever. Dit ligt nog steeds onder de kostprijs van ongeveer € 440,–. De werknemer gaat hierdoor € 125,– meer betalen dan op dit moment het geval is en de werkgever € 300,– meer. Het deskundigenoordeel helpt de werkgever bij de oplossing van een meningsverschil. De werkgever heeft daar profijt bij, mede gelet op de zorgplicht die de werkgever heeft voor zijn zieke werknemer. Ook de werknemer heeft profijt van het kunnen vragen van een deskundigenoordeel. Door een verschillend tarief te hanteren voor werknemer en voor werkgever wordt naar mijn opvatting rekening gehouden met het verschil in draagkracht tussen werkgever en werknemer.

Het meer kostendekkend maken van het deskundigenoordeel levert € 3.7 miljoen aan baten op. Op de uitkeringslasten heeft het voorstel geen effecten. Een wetswijziging is hiervoor niet nodig. Artikel 32a, tweede lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie maakt het al mogelijk, de werkgever of werknemer die heeft verzocht om een deskundigenoordeel hiervoor kosten in rekening te brengen. Het UWV zal het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005 (uitvoeringsbesluit UWV) aanpassen. De beoogde ingangsdatum van de wijziging is 1 januari 2013.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

Naar boven