Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201724587 nr. 672

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 672 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2017

Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 van mijn departement heb ik met uw Kamer gesproken over de personele krapte binnen de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) in verband met de uitstroom van personeel die hoger is dan verwacht (Handelingen II 2016/17, nr. 30, items 7 en 12). Ik heb aangegeven zowel capaciteit als personeel te concentreren onder meer om operationele problemen te voorkomen en de veiligheid van personeel en gedetineerden te waarborgen.

Ik heb van DJI vernomen dat deze personele uitstroom is blijven aanhouden, waardoor niet alle zelfmelders direct geplaatst kunnen worden. Met deze brief informeer ik u over de maatregelen die in dit kader inmiddels getroffen zijn. Dankzij deze maatregelen is het aantal nog te plaatsen zelfmelders op peildatum 5 januari jl. gedaald met meer dan 300 personen tot in totaal 445 personen. DJI verwacht dat de achterstanden in het tweede kwartaal van 2017 zijn weggewerkt.

Een zelfmelder is een veroordeelde met een onherroepelijke onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, die zich, na een daartoe van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontvangen oproep, zelf bij een penitentiaire inrichting (PI) dient te melden voor het ondergaan van de opgelegde vrijheidsstraf. Uitgangspunt hierbij is dat zelfmelders zich binnen 30 dagen na de registratie van hun vonnis bij het Administratie en Informatiecentrum van de Executieketen (AICE, onderdeel van het CJIB) bij de PI dienen te melden voor de voltrekking van hun straf(restant)1. Op dit moment bedraagt deze termijn gemiddeld 42 dagen.

Dat niet alle zelfmelders direct geplaatst kunnen worden, is met name het gevolg van het aanhoudende personeelsverloop. In de periode vanaf maart 2016 tot eind 2016 is het aantal inrichtingsbeveiligers en inrichtingswerkers binnen het Gevangeniswezen met ruim 250 fte afgenomen, terwijl in die periode een stabilisatie van het personeelsbestand werd verwacht na het effectueren van de laatste sluitingen die waren voorzien in het Masterplan DJI 2013 – 2018. Naast de onzekerheid van het personeel als gevolg van de leegstand zelf, lijkt het erop dat ook de aantrekkende economie en toenemende werkgelegenheid oorzaken zijn waardoor DJI-medewerkers meer dan verwacht mobiel zijn geworden.

Ik hecht er uiteraard aan dat zelfmelders daadwerkelijk binnen de beoogde 30 dagen na registratie van hun vonnis bij het AICE in detentie kunnen worden geplaatst. Door het herschikken van fysieke en personele capaciteit is het aantal nog te plaatsen zelfmelders inmiddels aanzienlijk teruggebracht.

De volgende maatregelen zijn getroffen op personeelsgebied. Er loopt een landelijke werving voor 140 fte inrichtingsbeveiligers. Deze werving past binnen de formatieve personele kaders. De selectieve vacaturestop die ingevoerd is in het kader van het Masterplan DJI 2013–2018 is versoepeld voor inrichtingsbeveiligers. Voor de overige functiegroepen blijft de selectieve vacaturestop van kracht.

Ten slotte merk ik op dat de bezetting in het gevangeniswezen recent weer licht is toegenomen. Een stijging van de bezetting aan het eind en het begin van een jaar is op zich gebruikelijk, maar de huidige bezetting is hoger dan op grond van de vorige ramingen voor de behoefte aan sanctiecapaciteit (PMJ) werd verwacht. In hoeverre ook sprake is van een meer structurele ontwikkeling, zal blijken uit de nieuwe PMJ-ramingen, die nog worden vastgesteld. Uw Kamer wordt hierover evenals vorig jaar in het voorjaar geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Kamerstuk 29 279, nr. 271