22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1559 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2013

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 11 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Jeugdwerkgelegenheidspakket (Kamerstuk 22 112, nr. 1553)

Fiche 2: Mededeling en verordening wijziging insolventieverordening (Kamerstuk 22 112, nr. 1554)

Fiche 3: Mededeling gezonde EU-regelgeving (Kamerstuk 22 112, nr. 1555)

Fiche 4: Mededeling wegwerken grensoverschrijdende fiscale obstakels personenauto’s (Kamerstuk 22 112, nr. 1556)

Fiche 5: Richtlijn uitrusting zeeschepen en intrekking richtlijn 96/98/EG (Kamerstuk 22 112, nr. 1557)

Fiche 6: Verordening handhaving van internationale handelsregels (Kamerstuk 22 112, nr. 1558)

Fiche 7: Verordening EU programma financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen

Fiche 8: Mededeling De Digitale Agenda voor Europa – Digitale Economische Groei (Kamerstuk 22 112, nr. 1560)

Fiche 9: Mededeling content in de digitale interne markt (Kamerstuk 22 112, nr. 1561)

Fiche 10: Herziening EU-Tabaksproductenrichtlijn (Kamerstuk 33 522, nr. 2)

Fiche 11: Mededeling ondersteuning van regionale integratie in de Maghreb (Kamerstuk 22 112, nr. 1562)

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Fiche: Verordening EU-programma financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen.

1. Algemene gegevens

Titel voorstel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014–2020

Datum ontvangst Commissiedocument

19 december 2012

Nr. Commissiedocument

COM (2012) 782

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board

Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad

Ecofin Raad

Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Financiën

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

 • a) Rechtsbasis

  Artikel 114 van het EU-Werkingsverdrag

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement

  Gewone wetgevingsprocedure: besluitvorming geschiedt met gekwalificeerde meerderheid in de Raad en medebeslissing van het Europees Parlement

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

  Het voorstel geeft de Commissie de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen voor de selectie van nieuwe begunstigden van het programma

2. Samenvatting BNC-fiche

De Commissie stelt voor om het huidige EU-programma voor de financiering van belangrijke organen die standaarden voor financiële verslaggeving opstellen en toezicht houden op standaarden voor de controle van financiële verslaggeving (IFRS Foundation, EFRAG en PIOB) te verlengen voor de periode 2014–2020. Volgens de Commissie heeft het lopende programma tot dusver de verwachtingen ingelost, worden de gestelde doelen bereikt (het garanderen van een stabiele, gediversifieerde, degelijke en toereikende financiering, zodat de betrokken organen hun taken op een onafhankelijke en efficiënte manier kunnen vervullen) en dient de financiering dan ook te worden voortgezet. De Commissie stelt hiervoor een bedrag voor van € 58 miljoen (in lopende prijzen) voor de periode 2014–2020.

Nederland steunt het voorstel van de Commissie. Nederland vindt het belangrijk dat organen als de IFRS Foundation en de EFRAG hun werkzaamheden onafhankelijk kunnen uitvoeren en vindt het belangrijk dat gezamenlijk met de andere lidstaten en in breder internationaal verband wordt gewerkt aan oplossingen die spelen in het kader van de huidige financiële crisis. Het voorstel is gebaseerd op een gedeelde bevoegdheid van de EU, waarbij subsidiariteit en proportionaliteit als positief worden beoordeeld.

3. Samenvatting voorstel

In 2009 is een EU-programma vastgesteld voor de medefinanciering van bepaalde (voor het functioneren van de interne markt essentiële) Europese en internationale organen die actief zijn op het gebied van het coördineren van toezicht op financiële diensten, het ontwikkelen van financiële verslaggevingsstandaarden (IFRS), de advisering over de bekrachtiging van die standaarden respectievelijk het toezicht op het vaststellen van standaarden op het gebied van de controle van jaarrekeningen (ISA). Het nieuwe Commissievoorstel heeft als doel dat programma voor het volgende meerjarig financiële kader (2014–2020) te hernieuwen, waardoor deze organen rechtstreeks middelen ontvangen vanuit de EU-begroting.

De oorspronkelijke begunstigden van het programma waren de comités van toezichthouders (CEER, CEBT en CETVB), de International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de Public Interest Oversight Board (PIOB). In 2010 zijn de Europese toezichthoudende autoriteiten opgericht, die onder meer de verantwoordelijkheden van de vroegere comités van toezichthouders hebben overgenomen. Het nieuwe Commissievoorstel is er daarom op gericht om de medefinanciering door de Unie van de resterende begunstigden, namelijk de IFRS Foundation (de rechtsopvolgster van de IASCF), de EFRAG en de PIOB, te verlengen.

Volgens de Commissie heeft het programma tot dusverre de verwachtingen ingelost, worden de gestelde doelen bereikt (het garanderen van een stabiele, gediversifieerde, degelijke en toereikende financiering, zodat de betrokken organen hun taken op een onafhankelijke en efficiënte manier kunnen vervullen) en dient de financiering dan ook te worden voortgezet.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid

  De Commissie baseert de bevoegdheid van de EU op artikel 114 van het EU-Werkingsverdrag

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

  Subsidiariteit: positief

  Proportionaliteit: positief

  Onderbouwing: De subsidiariteit wordt als positief beoordeeld. Het gaat om organen die betrokken zijn bij het opstellen van en adviseren over EU-standaarden en het toezicht op het opstellen van soortgelijke standaarden voor de accountantscontrole. Medefinanciering van deze organen door de EU ligt daarom voor de hand. De proportionaliteit wordt als positief beoordeeld. Er wordt financiering voorgesteld voor een duidelijk omschreven en beperkt aantal organen op het gebied van financiële verslaggeving. Het voorstel staat volgens Nederland ook in verhouding tot het doel.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

  Positief

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting

  € 58 miljoen (in lopende prijzen) voor de periode 2014–2020. Het programma maakt voor wat betreft de financiële aspecten integraal onderdeel uit van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014–2020. Nederland hecht eraan dat besprekingen over het programma niet vooruitlopen op de integrale besluitvorming betreffende het MFK. De beleidsmatige inzet van Nederland bij de vormgeving van het programma zal ondersteunend moeten zijn aan de Nederlandse inzet in de MFK-onderhandelingen, te weten een substantiële vermindering van de Nederlandse afdrachten aan de EU en een hervormde begroting die is toegespitst op de prioriteiten van dit decennium. Binnen dit kader blijft vanzelfsprekend de ruimte bestaan om op de inhoud actief in te spelen op het verloop van de onderhandelingen.»

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

  Geen

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger

  Niet van toepassing

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger

  Niet van toepassing

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo)

  Niet van toepassing

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

  De verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het publicatieblad van de Europese Unie. Het programma zelf wordt vastgesteld voor de periode 2014–2020. Dit is volgens Nederland haalbaar.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

  In het voorstel is opgenomen dat de Commissie uiterlijk zes maanden vóór afloop van het programma bij het Europees Parlement en de Raad een verslag indient over de verwezenlijking van de programmadoelstellingen. In het verslag wordt in ieder geval gekeken naar de algehele relevantie en samenhang van het programma, de effectiviteit en de uitvoering ervan en de algehele en afzonderlijke effectiviteit van het werkprogramma van de begunstigden.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid

  Niet van toepassing

 • b) Handhaafbaarheid

  Niet van toepassing

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen

9. Nederlandse positie

Nederland steunt het voorstel van de Commissie tot het verlengen van het programma voor de financiering van belangrijke organen inzake het opstellen en adviseren over standaarden voor financiële verslaggeving en toezicht op het opstellen van standaarden voor de controle van financiële verslaggeving.

Nederland vindt het belangrijk dat organen als de IFRS Foundation en de EFRAG hun werkzaamheden onafhankelijk kunnen uitvoeren. EU-financiering in plaats van financiering enkel door belanghebbende partijen draagt bij aan de gewenste onafhankelijkheid.

Nederland vindt het belangrijk dat gezamenlijk met de andere lidstaten en in breder internationaal verband wordt gewerkt aan oplossingen die spelen in het kader van de huidige financiële crisis (waaronder toezicht op financiële instellingen en aanpassing van de IFRS door de IASB). De onderhavige EU-financiering maakt daarvan deel uit.

Naar boven