22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1411 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2012

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 10 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling hernieuwd partnerschap EU en Stille Oceaangebied (Kamerstuk 22 112, nr. 1402)

Fiche 2: Verordening scheepsrecycling (Kamerstuk 22 112, nr. 1403)

Fiche 3: Besluit toetreden of ratificeren Verdrag van Hong Kong (scheepsrecycling) (Kamerstuk 22 112, nr. 1404)

Fiche 4: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten (Kamerstuk 22 112, nr. 1405)

Fiche 5: Mededeling betreffende de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied (Kamerstuk 22 112, nr. 1406)

Fiche 6: Wijziging richtlijn Havenstaatcontrole (Kamerstuk 22 112, nr. 1407)

Fiche 7: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid (Kamerstuk 22 112, nr. 1408)

Fiche 8: Herziening van de batterijenrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1409)

Fiche 9: Wijziging richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval (Kamerstuk 22 112, nr. 1410)

Fiche 10: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Fiche: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water

Datum Commissiedocument: 28 maart 2012

Nr. Commissiedocument: COM(2012) 147

Prelex: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201472

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad: Energieraad

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in nauwe samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis: Artikelen 31 en 32 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM).

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement: Gekwalificeerde meerderheid in de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, op grond van VWEU.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Er wordt geen comitologieprocedure voorgesteld.

2. Samenvatting BNC-fiche

 • Korte inhoud voorstel: De richtlijn legt voorschriften vast voor de bescherming van de volksgezondheid voor wat betreft radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. Ook worden parameterwaarden, frequenties en meetmethoden voor het toezicht op radioactieve stoffen vastgesteld.

 • Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel: De Commissie baseert de bevoegdheid van de Unie op artikelen 31 en 32 van het Euratom verdrag. Omdat het een exclusieve bevoegdheid van Euratom betreft, is het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing. Het proportionaliteitsoordeel luidt positief.

 • Implicaties/risico’s/kansen: Er zijn geen benoembare kansen en risico’s. De richtlijn verandert in beperkte mate de bestaande praktijk in Nederland. De strekking van deze richtlijn is al geïmplementeerd via het Drinkwaterbesluit. Over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de artikelen 4 t/m 9 zijn tussen de Inspectie van IenM, het RIVM, de drinkwaterbedrijven en -laboratoria al lang afspraken gemaakt en in uitvoering genomen.

  De geringe aanpassing van waarden heeft tot gevolg dat het Drinkwaterbesluit of de Drinkwaterregeling in beperkte mate aangepast moet worden. Ook voor de praktijk betekent dit een geringe aanpassing.

 • Nederlandse positie: Nederland is het eens met de voorgestelde parameterwaarden, referentiewaarden en meetmethoden. Voor Nederland is deze Richtlijn geen issue, omdat het drinkwater in Nederland ruimschoots voldoet aan de in de richtlijn gestelde normen.

3. Samenvatting voorstel

 • Inhoud voorstel: De richtlijn legt voorschriften vast voor de bescherming van de volksgezondheid wat betreft radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. De richtlijn ziet ook toe op drinkwater, dat wordt verkocht in flessen of andere houders zoals jerrycans. De richtlijn geeft parameterwaarden, frequenties en meetmethoden voor het toezicht op radioactieve stoffen. De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om een passend controleprogramma vast te stellen om te verzekeren, dat voor menselijke consumptie bestemd water voldoet aan de overeenkomstig de richtlijn vastgestelde parameterwaarden. Daarnaast worden de lidstaten verplicht om, wanneer het risico voor de volksgezondheid niet-verwaarloosbaar is, de oorzaak vast te stellen, maatregelen te nemen en consumenten daarvan in kennis te stellen.

  De Commissie ziet deze richtlijn op het punt van radioactieve stoffen in drinkwater als een lex specialis ten opzichte van Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. De Commissie zal op een later tijdstip een voorstel doen om betreffende bepalingen uit de bedoelde «drinkwaterrichtlijn» in te trekken.

 • Impact assessment Commissie: Niet opgesteld.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid: De Commissie baseert de bevoegdheid van de EU op artikelen 31 en 32 van het Euratom verdrag. Nederland kan zich vinden in deze rechtsbasis.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel:

  Subsidiariteitsoordeel: Niet van toepassing.

  Omdat de juridische bevoegdheden van de Gemeenschap overeenkomstig titel II, hoofdstuk III, van het Euratom-Verdrag van exclusieve aard zijn, zijn die bevoegdheden niet onderworpen aan het subsidiariteitsbeginsel.

  Hoewel het voorstel strikt genomen niet is onderworpen aan de subsidiariteitstoets, is het toch goed aan te geven dat Nederland geen bezwaar heeft tegen handelen op EU-niveau gelet op het belang van bescherming van de volksgezondheid voor wat betreft radioactieve stoffen in drinkwater.

  Het Nederlands oordeel over de proportionaliteit luidt positief.

  Nederland is met de Commissie van mening dat minimale geharmoniseerde normen voor de controle van tritium en de totale indicatieve dosis aan radioactiviteit dienen te worden vastgelegd en de voorschriften van Richtlijn 98/83/EG inzake radioactiviteit moeten worden aangepast aan de meest recente wetenschappelijke en technische vooruitgang.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Niet van toepassing.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting: Geen.

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: Het voorstel van de Commissie geeft aanleiding tot kleine aanpassing van regelgeving in Nederland. De consequenties voor de praktijk zijn gering en daarmee ook de financiële consequenties. Eventuele budgettaire gevolgen zullen worden ingepast op de begroting van het/de beleidsverantwoordelijk(e)) departement(en), conform de regels van de budgetdiscipline.

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: Minimaal.

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: De huidige regelgeving in Nederland moet op een paar kleine punten worden aangepast wat leidt tot minimale gevolgen voor regeldruk.

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): De lidstaten dienen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen te implementeren om aan deze richtlijn te voldoen en deze uiterlijk één jaar na de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking te laten treden.

  Het Drinkwaterbesluit en de drinkwaterregeling zullen op basis van het voorstel iets aangepast moeten worden. Het betreft hier geen vergunningprocedure, waardoor geen implicaties worden voorzien voor de lex silencio positivo.

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: Door de geringe aanpassingen is de termijn haalbaar.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: Geen.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: Een vergelijkbaar beschermingsniveau is reeds goeddeels geïmplementeerd in het Drinkwaterbesluit, dus geringe implicaties.

 • b) Handhaafbaarheid: Het voorstel is handhaafbaar en er zijn geen implicaties.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen implicaties voor ontwikkelingslanden.

9. Nederlandse positie

Vanwege internationaal transport van bijvoorbeeld bronwater en het grensoverschrijdend reizigersverkeer door Nederlanders die jaarlijks op vakantie gaan naar en/of verblijven in andere Europese landen, is het van belang dat bescherming van volksgezondheid wat betreft radioactieve stoffen in drinkwater Europees wordt geregeld en niet nationaal.

Nederland is het eens met de voorgestelde parameterwaarden, referentiewaarden en meetmethoden.

Naar boven