22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1410 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2012

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 10 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling hernieuwd partnerschap EU en Stille Oceaangebied (Kamerstuk 22 112, nr. 1402)

Fiche 2: Verordening scheepsrecycling (Kamerstuk 22 112, nr. 1403)

Fiche 3: Besluit toetreden of ratificeren Verdrag van Hong Kong (scheepsrecycling) (Kamerstuk 22 112, nr. 1404)

Fiche 4: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten (Kamerstuk 22 112, nr. 1405)

Fiche 5: Mededeling betreffende de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied (Kamerstuk 22 112, nr. 1406)

Fiche 6: Wijziging richtlijn Havenstaatcontrole (Kamerstuk 22 112, nr. 1407)

Fiche 7: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid (Kamerstuk 22 112, nr. 1408)

Fiche 8: Herziening van de batterijenrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1409)

Fiche 9: Wijziging richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

Fiche 10: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater (Kamerstuk 22 112, nr. 1411)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Fiche: Wijziging Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Voorstel tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Datum Commissiedocument: 28 maart 2012

Nr. Commissiedocument: COM (2012) 141

Prelex: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201468

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board : Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad: Milieuraad

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis: Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement:

 • c) De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid op grond van artikel 5 bis van Besluit 1999/468 (Comitologiebesluit). Het EP kan, ook op grond van artikel 5 bis, op bepaalde gronden bezwaar maken tegen het voorstel, In dat geval kan de Commissie de voorgestelde wijziging niet vaststellen.

 • d) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Niet van toepassing.

2. Samenvatting BNC-fiche

De Europese Commissie stelt voor om bijlage I van de Richtlijn 94/62/EG te wijzigen en vraagt aan Lidstaten om de wijziging te implementeren. In deze bijlage staan voorbeelden van verpakkingen, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de richtlijn.

Conform artikel 3 lid 1 van richtlijn 94/62/EG heeft de Commissie een voorstel tot aanpassing van bijlage I van de richtlijn voorgelegd aan het bij artikel 21 van deze richtlijn ingestelde comité. Het betreft hier een comité dat opereert middels de regelgevingsprocedure met toetsing (zie Besluit 1999/468 (het oude comitologiebesluit) artikel 5 bis). Het comité heeft op zijn zitting van 12 december 2011 geen advies over deze ontwerprichtlijn uitgebracht, er was geen gekwalificeerd meerderheid voor dit voorstel. Daarom wordt overeenkomstig de procedure van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG een voorstel voor een richtlijn van de Raad ingediend bij de Raad en voorgelegd aan het Europees Parlement.

Het subsidiariteitsoordeel is positief omdat deze lijst bijdraagt aan harmonisatie van de definitie van verpakkingen binnen de Europese Unie en daarmee de werking van de interne markt ten goede komt. Het proportionaliteitsoordeel daarentegen is negatief, vanwege de onevenredig verhoogde administratieve lasten. alsook de inconsistentie in de toepassing van de definitie van verpakking.

Nederland onderschrijft de beoogde harmonisatie, maar is geen voorstander van de lijst gegeven de inconsistentie in de toepassing van definitie van verpakking (wanneer is een artikel wel of niet een verpakking). Bovendien zou het aanpassing van regelgeving vergen die tot hogere administratieve lasten leidt. Als dit voorstel wordt aangenomen, betekent dit dat een wijziging van het Besluit Beheer Verpakkingen Papier en Karton nodig is. Onduidelijk is wat de verhouding is tussen de algemene definitie van «verpakking» (en de daarbij behorende criteria opgenomen in art. 3, lid 1, van richtlijn 94/62) en de voorbeelden uit de lijst.

3. Samenvatting voorstel

Artikel 3, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval bevat een algemene definitie van verpakking, alsmede criteria om te bepalen wat verpakking is en wat niet. Bijlage I bij de richtlijn bevat een lijst van voorbeelden van de toepassing van deze criteria. Overeenkomstig de vereisten van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG bestudeert de Commissie de voorbeelden in bijlage I van de definitie van verpakking, en herziet zij deze waar nodig.

Met het oog op rechtszekerheid en de harmonisatie van de interpretatie van de definitie van verpakking wordt de lijst van de gegeven voorbeelden herzien en gewijzigd. Met de herziening van de lijst met items (bijlage I) wordt beoogd duidelijkheid te geven over wat wel/niet onder de definitie verpakking valt. De Commissie wil hiermee tegemoet komen aan het verzoek van de lidstaten en de marktdeelnemers om de tenuitvoerlegging van de richtlijn te versterken en gelijke voorwaarden op de interne markt te creëren. Dit vereist een wijziging van bijlage I van Richtlijn 94/62/EG.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid: Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. In het voorstel wordt verwezen naar artikel 3, lid 1, van richtlijn 94/62/EG, waarin de bevoegdheid is opgenomen om bijlage I aan te passen. Nederland kan zich vinden in de rechtsgrondslag.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel: Het subsidiariteitsoordeel luidt positief.

  Dit voorstel beoogt verdere harmonisatie in de Europese Unie van de interpretatie van de definitie van de verpakking. Dit komt de werking van de interne markt ten goede.

  Proportionaliteitsoordeel is negatief omdat het voorstel leidt tot een onevenredige stijging van de administratieve lasten (inzameling en hergebruik en monitoring van deze items). Daarnaast bevat het voorstel inconsistenties in de toepassing van de definitie van verpakking.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Niet van toepassing.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting: Niet van toepassing.

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: Als dit voorstel wordt aangenomen, betekent dit dat een wijziging van het Besluit Beheer Verpakkingen Papier en Karton nodig is. Dit zal om extra capaciteit vragen. De financiële consequenties worden gedragen binnen de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels budgetdiscipline.

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: De producenten en de importeurs van verpakkingen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de bekostiging van de inzameling en hergebruik van verpakkingsafval. Als de lijst uitgebreid wordt, kunnen nieuwe items onder de producentenverantwoordelijkheid komen te vallen. De kosten die het verpakkende bedrijfsleven moet gaan maken voor de inzameling en recycling, zullen worden doorberekend aan de consument. Deze financiële consequenties zijn op dit moment niet te kwantificeren.

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: Zie ad c).

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): Als de lijst gewijzigd wordt, dan moet het Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton aangepast worden.

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: In artikel 2 staat dat de lidstaten de wijziging van de richtlijn op 30 september 2013 moeten hebben omgezet. De wetgevingsprocedure kan pas gestart worden op het moment dat de richtlijn is vastgesteld. De haalbaarheid van de omzettingstermijn is dus afhankelijk van het moment waarop de wijzigingsrichtlijn wordt vastgesteld. Het verdient de voorkeur om de uiterste datum van omzetting vast te stellen op 18 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: Niet van toepassing.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: Voor het bedrijfsleven zullen extra verpakkingen zijn in te zamelen en te recyclen. Hier zijn geen uitvoeringstechnische belemmeringen voorzien.

 • b) Handhaafbaarheid: De voorgestelde inhoud van de bijlage bevat veel inconsistenties in de definities van verpakkingen, hetgeen veel discussie kan opleveren in de uitvoering.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen

9. Nederlandse positie

Nederland onderschrijft de beoogde harmonisatie, maar is geen voorstander van de lijst, gegeven de inconsistenties in de toepassing van definitie van verpakking (wanneer is een artikel wel of niet een verpakking). Bovendien zou het voorstel in de huidige vorm aanpassing van regelgeving vergen die tot hogere administratieve lasten leidt. Als dit voorstel wordt aangenomen, betekent dit dat een wijziging van het Besluit Beheer Verpakkingen Papier en Karton nodig is. Onduidelijk is wat de verhouding is tussen de algemene definitie van «verpakking» (en de daarbij behorende criteria opgenomen in art. 3, lid 1, van richtlijn 94/62) en de voorbeelden uit de lijst. Nederland vindt dat dit voorstel veel inconsistenties bevat in de definitie van verpakking. Om die reden heeft Nederland tot nu toe in het technisch Comité van de richtlijn dit voorstel steun onthouden, evenals de grote meerderheid van lidstaten. Nederland vindt daarnaast dat dit voorstel extra administratieve lasten alsmede kosten voor bedrijfsleven en burger met zich meebrengt.

Naar boven