22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1409 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2012

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 10 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling hernieuwd partnerschap EU en Stille Oceaangebied (Kamerstuk 22 112, nr. 1402)

Fiche 2: Verordening scheepsrecycling (Kamerstuk 22 112, nr. 1403)

Fiche 3: Besluit toetreden of ratificeren Verdrag van Hong Kong (scheepsrecycling) (Kamerstuk 22 112, nr. 1404)

Fiche 4: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten (Kamerstuk 22 112, nr. 1405)

Fiche 5: Mededeling betreffende de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied (Kamerstuk 22 112, nr. 1406)

Fiche 6: Wijziging richtlijn Havenstaatcontrole (Kamerstuk 22 112, nr. 1407)

Fiche 7: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid (Kamerstuk 22 112, nr. 1408)

Fiche 8: Herziening van de batterijenrichtlijn

Fiche 9: Wijziging richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval (Kamerstuk 22 112, nr. 1410)

Fiche 10: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater (Kamerstuk 22 112, nr. 1411)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Fiche: Herziening van de batterijenrichtlijn

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, wat betreft het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu’s voor het gebruik in draadloos elektrisch gereedschap.

Datum Commissiedocument: 26 maart 2012

Nr. Commissiedocument: COM (2012) 136

Prelex: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201464

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: SWD (2012) 66

Behandelingstraject Raad: Milieuraad

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis: Artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement: Gewone wetgevingsprocedure. De Raad stemt met gekwalificeerde meerderheid en het EP heeft medebeslissingsrecht en verplichte raadpleging door Comité van de regio’s en Europees Economisch en Sociaal Comité.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: De gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen waren al voorzien in de richtlijn en het voorstel voorziet in de aanpassing van de richtlijn aan de artikelen 290 VWEU (gedelegeerde handelingen) en 291 VWEU (uitvoeringshandelingen).

2. Samenvatting BNC-fiche

 • Korte inhoud voorstel: De Europese Commissie stelt voor richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s te wijzigen. Deze richtlijn verbiedt het op de markt brengen van draagbare batterijen en accu’s die meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten, inclusief die welke in apparaten zijn ingebouwd. Er is een vrijstelling voor draagbare batterijen en accu’s voor draadloos elektrisch gereedschap. De Europese Commissie stelt voor deze vrijstelling te laten vervallen vanaf 2016.

 • Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel: Op grond van art 192 VWEU is de Unie bevoegd. Nederland is positief over subsidiariteit en proportionaliteit.

 • Implicaties/risico’s/kansen: De inschatting van de Commissie is dat de consument 4 tot 9 eurocent per batterij meer gaat betalen. Voor de consument zal het zeer beperkte gevolgen hebben. Recyclers en producenten zullen iets hogere kosten hebben o.a. doordat apparatuur aangepast dient te worden.

 • Nederlandse positie: Nederland steunt het voorstel.

3. Samenvatting voorstel

 • Inhoud voorstel: Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s verbiedt het op de markt brengen van draagbare batterijen en accu’s die meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten, inclusief die welke in apparaten zijn ingebouwd. Draagbare batterijen en accu’s voor draadloos elektrisch gereedschap zijn echter vrijgesteld van dit verbod. De Commissie heeft deze vrijstelling opnieuw bezien. Dit heeft geleid tot de conclusie dat, teneinde de in het milieu geloosde hoeveelheid cadmium te verminderen, het verbod op het gebruik van cadmium dient te worden uitgebreid tot draagbare batterijen en accu’s voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap, aangezien op de markt inmiddels geschikte cadmiumvrije substituten voor deze toepassingen beschikbaar zijn. De huidige vrijstelling dient tot en met 31 december 2015 van toepassing te blijven, zodat de sector de relevante technologieën verder kan aanpassen.

 • Impact assessment Commissie: Uit het Impact Assessment zijn drie opties naar voren gekomen:

  • 1. Een business-as-usual scenario (niets doen);

  • 2. Onmiddellijke intrekking van de uitzondering vanaf 2013;

  • 3. Vertraagde intrekking van de uitzondering vanaf 2016.

  Er is gekeken naar de gevolgen van de verschillende opties op het terrein van milieu en gezondheid (met name door afvalstort), de impact op broeikasgassen en bemesting en de economische gevolgen. Bij dit laatste punt gaat het om de gevolgen voor de producenten (die zitten vooral in Azië), voor de recycling bedrijven (zij moeten meer recyclen) en voor de consumenten (prijsstijging van CPT’s – cordless power tools –). De Commissie is tot de conclusie gekomen dat optie 3 het meest voor de hand ligt. Dit omdat optie 2 veel duurder is dan optie 3 (geen tijd voor aanpassing) en de milieuwinst bij optie 2 niet veel groter is dan bij optie 3.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid: Artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Nederland is akkoord met de gekozen rechtsgrondslag.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel: Nederland beoordeelt de subsidiariteit positief. Door het verbod op te nemen in de richtlijn wordt bijgedragen aan het ontstaan van een level playing field binnen de EU. Het opheffen van de vrijstelling in de bestaande richtlijn 2006/22/EG is voor Nederland altijd al de inzet geweest. Ook de proportionaliteit wordt door Nederland positief beoordeeld. Om milieuoverwegingen is het belangrijk om de aanwezigheid van de milieuschadelijke stof cadmium te verminderen. Het opheffen van de vrijstelling per 2016 biedt voldoende tijd voor producenten om hun apparatuur aan te passen.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Nederland is akkoord met de voorstellen op het gebied van gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting: Geen.

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: Geen. Eventuele financiële consequenties worden gedragen binnen de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement, conform de regels budgetdiscipline.

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: Voor de consument zal de aanpassing van de richtlijn enige gevolgen hebben, maar deze effecten lijken beperkt. Voor de Nederlandse industrie zal de maatregel geen effect hebben aangezien Nederland (en de rest van de EU) geen bedrijven kent die Nikkel Cadmium (NiCd) batterijen maakt. De inschatting van de Commissie is dat de consument 4 tot 9 eurocent per batterij meer gaat betalen. Recyclers en producenten zullen meer kosten maken o.a. doordat apparatuur aangepast dient te worden. Optie 3 geeft hier meer tijd voor.

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: Geen.

6. Implicaties juridisch

 • a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): De Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 moet worden aangepast.

 • b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: De lidstaten doen de nodige wettige en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn aan artikel 1, lid 1, ervan te voldoen. Omdat vanwege deze richtlijn een ministeriële regeling moet worden aangepast, is de voorgestelde termijn haalbaar.

 • c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: Nee.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: De wijziging levert geen negatieve implicaties op voor de uitvoerbaarheid.

 • b) Handhaafbaarheid: De handhaafbaarheid verbetert, omdat er nu geen vrijstelling meer geldt voor draadloze elektrische apparaten.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen.

9. Nederlandse positie

Nederland hecht er vanuit milieuoverwegingen groot belang aan het op de markt brengen van cadmiumbatterijen voor CPT’s te verbieden. De producenten van CPT’s hebben in het voorstel voldoende tijd om hun apparatuur aan te passen.

Naar boven