Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202021501-07 nr. 1691

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1691 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2020

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de extra ingeplande Eurogroep op vrijdag 15 mei a.s. Deze Eurogroep zal middels videoconferentie worden gehouden en ik ben voornemens deel te nemen.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Geannoteerde agenda extra ingeplande Eurogroep 15 mei 2020

Eurogroep – Reguliere samenstelling

Gedachtewisseling met de voorzitter van de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement

Document: N.v.t.

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting:

De Eurogroep zal van gedachten wisselen met de voorzitter van de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement (EP). Ieder halfjaar vindt een dergelijke gedachtewisseling plaats. Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen. De voorzitter van deze Commissie is de Italiaanse Irene Tinagli van de S&D. Het is bij het schrijven van deze bijdrage onduidelijk waar de gedachtewisseling specifiek betrekking op heeft. Er is tot op heden ook geen achtergrondstuk met de lidstaten gedeeld. De verwachting is dat in ieder geval gesproken zal worden over de economische gevolgen van de COVID-19 uitbraak op de Europese economie, de mitigerende maatregelen op Europees en nationaal niveau, en het economisch herstel op de middellange termijn. Hierbij zal de inzet zoals gecommuniceerd aan de Kamer in de «Geannoteerde agenda extra ingeplande informele Ecofinraad 16 april 2020»1 en in deze geannoteerde agenda onder de kop «Economische response op COVID-19» ook leidend zijn voor de Nederlandse inbreng tijdens deze bespreking.

Gedachtewisseling met de voorzitter van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme en de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Document: N.v.t.

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting:

Op grond van een memorandum van overeenstemming tussen de Ecofinraad en de Europese Centrale Bank (ECB) neemt de voorzitter van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM) twee keer per jaar deel aan de Eurogroep om van gedachten te wisselen. Tijdens de Eurogroep van november 2016 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1404) is afgesproken dat ook de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB) elk half jaar een toelichting geeft over haar werkzaamheden. De voorzitters van de SRB en het SSM waren in oktober 2019 voor het laatst bij de Eurogroep. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke specifieke punten aan bod zullen komen tijdens de Eurogroep. Naar verwachting zal er met name gesproken worden over de COVID-19 crisis en het gebruik van toezichthouders van flexibiliteit in het regelgevend raamwerk.

Ter bestrijding van de COVID-19 crisis heeft de SRB banken meer tijd verleend om bail-inbare schuld op te halen. Naar verwachting zullen zowel Enria (voorzitter SSM) als König (voorzitter SRB) tijdens de Eurogroep ingaan op de rol die toezichthouders en resolutie-autoriteiten kunnen spelen, mochten banken in problemen komen. In principe zijn banken eerst zelf aan zet om eventuele problemen als gevolg van COVID-19 op te vangen. Toezichthouders kunnen waar nodig extra maatregelen afdwingen, bijvoorbeeld door voorzieningen te vereisen voor slechte leningen. Resolutie-autoriteiten kunnen indien een bank in zwaar weer komt kritieke functies bij een bank overeind houden.

Nederland onderschrijft dat de economische neergang als gevolg van de COVID-19 crisis vraagt om een ambitieuze en gecoördineerde beleidsreactie. Het is daarom goed dat gebruik wordt gemaakt van de flexibiliteit in reeds bestaande wetgeving. Dat biedt banken ruimte om hun rol als financier van de reële economie te blijven spelen. Toezichthouders en resolutie-autoriteiten kunnen daarnaast een belangrijke rol spelen door de situatie bij banken te monitoren, en indien nodig tijdig in te grijpen. Nederland kijkt uit naar een nadere reflectie van het SSM en de SRB hoe zij hun rol zien in de komende maanden.

Inclusieve samenstelling

Economische respons op COVID-19

Document: N.v.t.

Aard bespreking: Gedachtewisseling

Besluitvormingsprocedure: N.v.t.

Toelichting:

Sinds maart 2020 heeft de Eurogroep meermaals gesproken over de economische implicaties van de COVID-19 uitbraak en beperkende maatregelen. Ook is de Eurogroep verscheidene noodmaatregelen overeengekomen waarvan de meeste zijn opgenomen in het rapport dat de Eurogroep op 9 april jl. heeft aangenomen (Kamerstukken 21 501-07 en 25 295, nr. 1686) en is doorgeleid naar de leden van de Europese Raad.2 In het rapport staat welke Europese beleidsmaatregelen tot nu toe zijn genomen en ook zijn verschillende nieuwe voorstellen opgenomen. De leden van de Europese Raad hebben het rapport vervolgens verwelkomd tijdens de videoconferentie op 23 april jl. en hebben de Eurogroep opgeroepen dit pakket operationeel te maken per 1 juni a.s.3

De leden van de Europese Raad hebben toen eveneens de recovery roadmap van de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad verwelkomd. Er was verder overeenstemming dat er gewerkt moet worden aan het opzetten van een herstelfonds. Hierover hebben de leden van de Europese Raad geconcludeerd dat er eerst een grondige impactanalyse nodig is om meer duidelijkheid te hebben over de economische gevolgen van COVID-19 in de lidstaten en regio’s. De Europese Commissie zal deze analyse uitvoeren en vervolgens een voorstel doen voor een aangepast meerjarig financieel kader (MFK) en daarbij een voorstel voor een herstelfonds. Wanneer het nieuwe Commissievoorstel voor het MFK en het daaraan gerelateerde herstelfonds zijn verschenen, zal het kabinet het parlement een appreciatie toesturen.4

Nu in sommige landen de eerste beperkende maatregelen geleidelijk opgeheven worden, is het van belang dat ook gekeken wordt naar economisch herstel. Tegen die achtergrond zal de Eurogroep naar verwachting van gedachten wisselen over de laatste economische vooruitzichten en de economische beleidsresponse zowel op nationaal als op Europees niveau. Voor Nederland is het daarbij belangrijk dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden om de Europese economie veerkrachtiger en weerbaarder te maken op de middellange termijn. Nederland is tevens van mening dat het herstellen van de interne Europese markt cruciaal is.5

Overig

Vergadering Raad van gouverneurs van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM)

Naar verwachting zal op dezelfde dag als de vergadering van de Eurogroep tevens een vergadering van de Raad Gouverneurs van het ESM plaatsvinden (ook per videoconferentie). Op de agenda staat het besluit om de kredietlijn Pandemic Crisis Support in principe voor alle lidstaten beschikbaar te stellen. De relevante documenten op basis waarvan de Raad van gouverneurs dit kan besluiten zullen zodra deze beschikbaar zijn aan uw Kamer worden gezonden. Tevens zal het kabinet zijn voornemen om al dan niet in te stemmen met het voorliggende besluit kenbaar maken aan uw Kamer. Na het besluit door de Raad van gouverneurs zullen landen om gebruik te kunnen maken van een kredietlijn op individuele basis een concrete aanvraag moeten indienen. Voorafgaand aan besluitvorming over het toekennen van dergelijke individuele kredietlijnen in het kader van Pandemic Crisis Support zal uw Kamer steeds conform het informatieprotocol betreffende de parlementaire betrokkenheid bij inzet van middelen uit en controle op de Europese noodfondsen geïnformeerd worden.6