21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1411 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2014

Hierbij bied ik u aan de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 29 september 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN 29 SEPTEMBER 2014

Voorbereiding Europese Raad

De Raad zal kennisnemen van de geannoteerde ontwerpagenda van de Europese Raad van 23 en 24 oktober a.s. Deze is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. O.a. uit afspraken tijdens eerdere Europese Raden is echter bekend dat onderstaande onderwerpen tijdens de Europese Raad in oktober aan de orde zullen komen.

Economische situatie in de EU

De Europese Raad zal spreken over de economische vooruitzichten voor de EU en het eurogebied. Uitgangspunt voor het kabinet hierbij is dat structurele hervormingen en groeibevorderende maatregelen gericht op economisch herstel en bevordering van de werkgelegenheid hand in hand gaan met gezonde overheidsfinanciën en stabilisatie van de financiële sector.

Klimaat en energie

Tijdens de Europese Raad van juni jl. is afgesproken dat tijdens de ER van oktober a.s. besluitvorming moet plaatsvinden over het op 22 januari jl. gepubliceerde witboek Beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020–2030 (COM(2014)15). Zoals aangegeven in de kabinetsreactie van 7 februari jl. (Kamerstuk 33 858 nr. 2) steunt het kabinet een broeikasgasreductiedoel van ten minste 40% in 2030 en het voorgestelde doel voor 27% hernieuwbare energie, bindend op EU-niveau.

Het kabinet is geen voorstander van nationale bindende doelen voor hernieuwbare energie. Dit omdat juist een EU-breed doel een grote mate van vrijheid biedt aan lidstaten om rekening te houden met voor hen specifieke omstandigheden. Tegelijkertijd betekent een dergelijk doel wel een belangrijk positief signaal voor investeringszekerheid aan bedrijven. Het kabinet is het met de Commissie eens dat CO2-reductie de centrale doelstelling moet zijn in het Europese klimaat- en energiebeleid. Andere (bindende) doelstellingen zouden kunnen interfereren met het ETS en daarmee leiden tot hogere kosten. Het kabinet heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (PBL/ECN) gevraagd onderzoek te doen naar de impact voor Nederland van de Europese doelstellingen voor klimaat en energie, waaronder een doel voor hernieuwbare energie. De resultaten van dit onderzoek gaan uw Kamer spoedig toe.

Buitenlandspolitieke actualiteit

De Europese Raad zal traditiegetrouw eveneens spreken over actuele buitenlandpolitieke kwesties, waaronder mogelijk de situatie in Oekraïne en de Arabische regio. Uw Kamer wordt hierover nader geïnformeerd in de geannoteerde agenda voor de Europese Raad zelf.

EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio

De Raad zal spreken over de mededeling van de Commissie inzake een EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio. Deze volgt op het verzoek van de Europese Raad van december 2012 (EUCO 205/12). Voor de opzet van de strategie heeft de Commissie zich gebaseerd op haar evaluatie van andere macro-economische EU-strategieën, die in oktober 2013 zijn aangenomen door de RAZ (Kamerstuk 21501–02 nr. 1299). De nadruk ligt op een geïntegreerde benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande EU- en nationale financiering (m.n. het Structuur- en Investeringsfonds en het Instrument voor Pre-Toetredingssteun voor 2014–2020). De strategie leidt niet tot nieuwe regelgeving.

Het kabinet steunt de ambitie van de landen in de regio om werkgelegenheid, marine-economie, een betere basisinfrastructuur, betere interconnectiviteit en een betere grensoverschrijdende samenwerking op het terrein van milieu te bevorderen. Voor het kabinet is het van belang dat er breed draagvlak is voor de Strategie en dat landen in de regio zich actief inzetten voor het Actieplan van de Commissie. Tot slot is goede afstemming met andere instellingen en donoren in de regio nodig. Zelf wordt Nederland niet direct aangesproken in deze mededeling. Uw Kamer is over dit onderwerp uitgebreider geïnformeerd in het BNC-fiche over dit onderwerp (Kamerstuk 22 112 nr. 1883).

Macro-regionale strategieën

De Raad bespreekt het rapport dat is opgesteld op basis van ervaringen met de Macro-regionale Strategieën voor de Baltische en Donau-staten (COM(2014)284). Op 22 oktober 2013 concludeerde de RAZ dat de strategieën hun waarde hebben aangetoond, maar dat planning en uitvoering ervan moeten worden verbeterd. Het nu voorliggende rapport doet aanbevelingen om de impact en resultaten van de strategieën verder te vergroten: sterker (nationaal) politiek leiderschap, goede coördinatie en meer helderheid over de organisatie. Deze aanbevelingen zijn reeds verwerkt in bovengenoemde Strategie voor de Adriatische en Ionische regio. Iedere macroregio zal zelf moeten besluiten hoe deze omgaat met de aanbevelingen in het rapport. Mede gezien de conclusies van de RAZ van 22 oktober 2013, verwelkomt het kabinet deze aanbevelingen. Overigens maakt Nederland geen deel uit van de bestaande macro-regionale strategieën.

AOB: Stand van Zaken Friends of the Presidency inzake het functioneren van de Unie

De Friends of the Presidency groep over het functioneren van de EU zal op 25 september a.s. voor het eerst bijeen komen. De groep heeft een hoogambtelijke samenstelling, komt maandelijks bijeen en zal aan de RAZ rapporteren. Het mandaat van de groep bestaat uit 1) inter-institutionele samenwerking inclusief wetgevingsplanning, betere regelgeving, horizontale onderwerpen en de rol van nationale parlementen, 2) het functioneren van de Raad, inclusief het reglement van de Raad en 3) de implementatie en opvolging van de conclusies van de Europese Raad.

De institutionele agenda van het kabinet, met nadruk op rol van nationale parlementen, de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel, smart-regulation, meerjarige wetgevingsplanning, transparantie en rechtsstatelijkheid, die o.a. is uiteengezet in de Staat van de Unie 2014, vormt uitgangspunt voor de Nederlandse inbreng in de groep. Tevens zal het rapport «Voorop in Europa» betrokken worden bij de Nederlandse inbreng in de groep. Uw kamer is hierover uitgebreider geïnformeerd in het Schriftelijk Overleg over de informele RAZ van 28 en 29 augustus jl. (Kamerstuk 21 501–02 Nr. 1408).

Mogelijk AOB: Follow-up Europese Raad van 26-27 juni jl. inzake de Strategische Agenda

Tijdens de informele RAZ van 28 en 29 augustus jl. heeft het Italiaanse voorzitterschap aangekondigd dat elk van de vijf prioriteiten uit de Strategische Agenda op de komende Raden Algemene Zaken aan de orde te willen stellen. Mogelijk zal het Italiaanse voorzitterschap tijdens deze RAZ aangeven hoe het de opvolging van de prioriteiten in de komende maanden ter hand wil nemen.

Het kabinet zet zich ervoor in dat de Strategische Agenda adequaat wordt weerspiegeld in het meerjarenprogramma van de Commissie. Uitgangspunt is dat de prioriteitstelling die in de conclusies van de ER en in de Strategische Agenda vastgelegd is, behouden blijft.

Naar boven