21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1299 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2013

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van

22 oktober 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

VERSLAG RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 22 OKTOBER 2013

Voorbereiding Europese Raad van 24-25 oktober 2013

Met het oog op de Europese Raad van 24–25 oktober 2013 gaven ministers van alle lidstaten hun visie op de ontwerp-conclusies voor deze Europese Raad en bespraken deze per video-link met Voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy. De Europese Raad zal zich concentreren op de onderwerpen digitale economie, innovatie en diensten, economisch en sociaal beleid, de Economische en Monetaire Unie, het Oostelijk Partnerschap en, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rond Lampedusa, migratiestromen.

Europees Semester

Voorts heeft de Raad gesproken over het verloop van het Europees Semester in de eerste helft van dit kalenderjaar, met het oogmerk om hieruit lessen te trekken voor de komende cyclus. Conform de kabinetsinzet is geconcludeerd dat het Semester dit jaar goed is verlopen, maar dat verdere verbeteringen mogelijk zijn, onder andere wat betreft de implementatie van landenspecifieke aanbevelingen en verruiming van het tijdspad. De Commissie komt medio november met een reactie op de recent door lidstaten ingediende ontwerpbegrotingen en met voortgangsrapportages inzake de landenspecifieke aanbevelingen.

Multiregionale strategieën

De Raad wisselde van gedachten over de toegevoegde waarde van macro-regionale strategieën en nam hierover raadsconclusies aan. Lidstaten wezen erop dat macro-regionale strategieën de EU dichter bij regio en burger brengen en concrete problemen helpen adresseren. Wel droegen lidstaten verbeterpunten aan, zoals betere afstemming tussen lidstaten en beter gebruik van bestaande structuren en middelen. De Commissie gaf aan haar coördinerende rol te zullen blijven spelen, maar onderstreepte het belang van voldoende prioritering door alle betreffende lidstaten, voldoende beschikbare menskracht en voldoende nationale middelen, zonder welke geen duurzame resultaten mogelijk zijn. De raadsconclusies vormen nuttige vingerwijzingen voor de Adriatische en Ionische Zee strategie, die eind 2014 onder Italiaans voorzitterschap gereed moet zijn.

Toetredingsonderhandelingen met Turkije – Hoofdstuk 22

De Raad besloot tot de opening van Hoofdstuk 22 (regionaal beleid) in de toetredingsonderhandelingen met Turkije. De Intergouvernementele Conferentie zal op 5 november a.s. in Brussel plaatsvinden.

Naar boven