21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2013

Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 4 februari 2013.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 4 februari 2013

Voorbereiding Europese Raad 7–8 februari 2013

Zoals gebruikelijk zal de Raad Algemene Zaken (RAZ) de eerstvolgende Europese Raad (ER) voorbereiden, in dit geval de ER van 7–8 februari a.s. Op de ER-agenda staan het Meerjarig Financieel Kader, handel en een aantal onderwerpen van buitenlands beleid waaronder in ieder geval de Arabische omwentelingen en Mali. Aangezien Mali tevens zal worden besproken tijdens de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van 31 januari a.s. wordt hier voor een toelichting daarover kortheidshalve verwezen naar de geannoteerde agenda van de RBZ die uw Kamer nog zal ontvangen.

Meerjarig Financieel kader (MFK)

ER-voorzitter Van Rompuy heeft laten weten dat hij pas na de aanstaande RAZ met een aangepast voorstel (onderhandelingsbox) zal komen. Hij wil daarbij de stand van zaken van na de november-ER van vorig jaar als uitgangspunt nemen.

De verwachting is dat het MFK tijdens de lunch in aanwezigheid van de heer Van Rompuy zal worden besproken en dat lidstaten daarbij vooral hun politieke prioriteiten zullen herhalen.

De Nederlandse inzet blijft onveranderd. Het kabinet houdt vast aan de koers zoals die is vastgelegd in brieven aan uw Kamer van maart en september 2011 (Kamerstuk 21 501-20, nrs. 529 en 553), de diverse geannoteerde agenda’s, alsook de vier kwartaalbrieven over het MFK (Kamerstuk 21 501-20, nrs. 601 en 628 en Kamerstuk 32 833, nrs. 8 en 9). De hoofdinzet van het kabinet is een moderne en sobere EU-begroting. Nederland blijft inzetten op behoud van de Nederlandse korting en de perceptiekostenvergoeding en op een lager plafond. Het kabinet wil ten opzichte van de onderhandelingsbox zoals die voorlag aan de november-ER nog 30 miljard euro extra besparen, waarbij Horizon 2020 (onderzoek en innovatie) zoveel mogelijk wordt ontzien.

Handel

De ER zal de balans opmaken van het EU-handelsbeleid en de bijdrage die handel levert aan groei en banen in Europa. Daartoe zal de ER stil staan bij de onderhandelingen over handelsakkoorden met de belangrijkste handelspartners van de EU en bij ontwikkelingen in WTO-verband. Nederland hecht eraan dat de ER een duidelijke boodschap afgeeft dat de EU gecommitteerd blijft aan open markten en het versnellen van het aangaan van vrijhandelsakkoorden met belangrijke handelspartners. In het bijzonder hecht Nederland daarbij aan een positief signaal over het verdiepen van de handelsrelatie met de VS in de vorm van een vrijhandelsakkoord. Daarnaast blijven verdere afspraken over handelsvrijmaking in multilateraal verband onverminderd van belang.

Arabische omwentelingen

De ER zal spreken over de ontwikkelingen in Arabische regio, met het oog op het voortzetten van een effectief EU-beleid voor de regio.

Het kabinet benadrukt dat lange termijn betrokkenheid van de EU noodzakelijk is, in lijn met het herziene Europese beleid ten aanzien van de zuidelijke buurlanden. Ook met oog op de stabiliteit en welvaart van Europa zijn betekenisvolle investeringen, met name in democratiseringsprocessen, ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld, handel en economische ontwikkeling en verantwoorde mobiliteit van cruciaal belang. Via dialoog en engagement met de betrokken landen moet de Unie fundamentele waarden, als inclusieve democratie, vrije media, versterking van de rechtsstaat, respect voor rechten van vrouwen en bescherming van minderheden expliciet blijven benadrukken en bevorderen.

Cohesie-pakket

Ondergaande informatie gaat uw Kamer mede namens de staatssecretaris van EZ toe.

In 2012 heeft de RAZ in vier sessies gedeeltelijk algemene oriëntaties bereikt op de meeste deelonderwerpen van de Cohesie-verordeningen 2014–2020.1 Op dit moment is agendering van het Cohesie-pakket voor de komende RAZ-bijeenkomst nog niet definitief. Mocht in de aanloop naar het algemeen overleg met de Tweede Kamer dat op 30 januari a.s. plaatsvindt duidelijk worden dat dit wel het geval is, dan is het de verwachting dat, naast een aantal andere resterende deelonderwerpen, in ieder geval aanpassing van de verordening inzake Europese Groepering van Territoriale Samenwerking (EGTS) zal worden geagendeerd. Indien agendering van het Cohesie-pakket definitief wordt, zal uw Kamer hierover worden geïnformeerd.

Aanpassing EGTS-verordening

Territoriale samenwerking in de Unie beoogt versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie. Om territoriale samenwerkingsactiviteiten in de EU te vergemakkelijken, is in 2006 de verordening EGTS (1082/2006) aangenomen. Deze verordening stelt twee of meer lidstaten in staat om een rechtspersoon – een EGTS – op te richten, waarbinnen overheden van lidstaten kunnen samenwerken. Een EGTS biedt een oplossing om conflicterende nationale regels die effectieve grensoverschrijdende activiteiten in de weg staan, te verhelpen. Op basis van een evaluatie heeft de Commissie een voorstel voor aanpassing van de EGTS-verordening ingediend, opdat deze meer aansluit op de dagelijkse praktijk. Nederland maakt tot heden beperkt gebruik van de EGTS-mogelijkheden.

Het kabinet kan instemmen met het Commissievoorstel tot verbetering van de verordening, dat met name gericht is op het wegnemen van knelpunten in de rechtspersoon EGTS. Het kabinet steunt ook de toegenomen aandacht voor beheer van infrastructuur (energienetwerken, spoorwegvervoer) in het kader van de EGTS-verordening. Met het oog op potentiële samenwerking met de Antillen steunt het kabinet tevens de mogelijkheid dat Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) en derde landen deel kunnen nemen aan een EGTS. Tot slot steunt het kabinet uit oogpunt van administratieve lastenverlichting de aangepaste procedure tot goedkeuring c.q. aanpassing van EGTS-convenanten en -statuten. Het kabinet heeft evenwel bedenkingen bij het voorstel dat strekt tot aanpassing van EGTS-statuten, zonder dat de regeringen van de betrokken lidstaten hierbij betrokken zijn.

Overige artikelen

Ten slotte dient de Raad zich nog te buigen over enkele resterende artikelen. Het kabinet steunt de teksten die ingaan op de reikwijdte en de definities van de verordening. Het kabinet is echter terughoudend ten aanzien van het artikel dat toeziet op de aanwending van middelen uit het Europees Sociaal Fonds als garantie voor overheidsinstanties om hun toegang tot de kapitaalmarkt te verbeteren (zogenaamde «policy based guarantees»).

Geannoteerde agenda voor de Europese Raad d.d. 14–15 maart 2013

De RAZ zal kennis nemen van de nog door ER-voorzitter Van Rompuy te verspreiden geannoteerde agenda voor de maart-ER van dit jaar. Voor zover bekend, zullen daarop in ieder geval het Europees Semester en de relatie met Strategische Partners staan. Uiteraard ontvangt uw Kamer ter voorbereiding van de maart-ER de gebruikelijke geannoteerde agenda.

Presentatie Iers voorzitterschapsprogramma

Sinds 1 januari jl. bekleedt Ierland voor de zevende keer het voorzitterschap van de Europese Unie. De RAZ zal kennisnemen van een presentatie van het Ierse voorzitterschap over het werkprogramma in de verschillende Raadsformaties gedurende de eerste helft van 2013.

Het beleidsprogramma van het Ierse voorzitterschap is gericht op herstel van de Europese economie. Ierland zet daartoe in op duurzame economische groei, stabiliteit, het terugdringen van jeugdwerkloosheid, versterking van de economic governance in de Unie en vervolmaking van de interne markt. Ook zal Ierland komend half jaar de nodige aandacht geven aan de internationale betrekkingen van de EU.

Het kabinet staat positief tegenover het programma van het Ierse voorzitterschap. De prioriteitstelling van de Ieren, waarbij onder meer de nadruk ligt op het implementeren van reeds gemaakte afspraken – bijvoorbeeld in het kader van het Europees Semester of gericht op versterking van de EMU en het Europese concurrentievermogen – duidt op een streven naar continuïteit hetgeen cruciaal is voor een effectieve aanpak van de economische crisis.


X Noot
1

Op 24 april, 26 juni, 16 oktober en 20 november jl. heeft de RAZ over de meeste deelonderwerpen van de Cohesie-verordeningen 2014–2020 gedeeltelijke algemene oriëntaties bereikt. Uw Kamer is daarover per brief geïnformeerd (Kamerstukken 21 501-08 nr. 423, 21 501-02 nr. 1161, 21 501-02 nr. 1184, 21 501-02 nr. 1188). Tevens heeft de Tweede Kamer ter zake overleg gevoerd met de betrokken bewindslieden tijdens de algemene overleggen ter voorbereiding van de RAZ-bijeenkomsten d.d. 19 april, 21 juni, 10 oktober en 14 november 2012.

Naar boven