Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-02 nr. 1184

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1184 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2012

Hierbij bieden wij u de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 16 oktober 2012. Hierin wordt tevens ingegaan op het verzoek van het lid Van Hijum om een brief met nadere informatie over de consultaties over het rapport aangaande de toekomst van de EMU.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012

Voorbereiding Europese Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 16 oktober a.s. zullen de ministers de Europese Raad (ER) van 18-19 oktober voorbereiden. Tijdens de ER zullen de staatshoofden en regeringsleiders spreken over onder andere het Groeipact (Compact for Growth and Jobs), het tussenrapport over de toekomst van de EMU, bankentoezicht en over de strategische partners van de Unie.

De ER zal spreken over de voortgang die is geboekt bij de implementatie van het Pact voor Groei en Banen dat juni jl. overeengekomen is. Tevens zal de Raad bezien hoe de implementatie van de voorgenomen maatregelen verder bespoedigd kan worden. In het Pact zijn activiteiten opgenomen die de lidstaten op nationaal niveau moeten uitvoeren naast activiteiten op EU-niveau. Nederland zal wederom het belang benadrukken van groeibevorderende maatregelen, waaronder structurele maatregelen, en het verbeteren van de interne markt.

Het tussenrapport over de toekomst van de EMU – op te stellen door ER-voorzitter van Rompuy, president van de Europese Centrale Bank Draghi, Eurogroep-voorzitter Juncker en Europese Commissie-voorzitter Barroso – zal in oktober worden gepresenteerd. Aan het tussenrapport gaan ambtelijke consultaties vooraf, waarbij lidstaten in de gelegenheid worden gesteld om hun visie op de toekomst van de EMU te geven.

In antwoord op het verzoek van het lid Van Hijum1 om een brief met nadere informatie over de consultaties over het rapport aangaande de toekomst van de EMU, melden wij u hierbij dat op 4 oktober a.s. een ambtelijke plenaire consultatieronde plaatsvindt, waar eveneens ambtelijke bilaterale consultaties met de lidstaten aan vooraf zijn gegaan. Op 4 oktober zullen naast de vertegenwoordigers van de 27 lidstaten ook vertegenwoordigers van het Europees Parlement aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst zal Nederland opnieuw de positie uitdragen zoals deze is neergelegd in de Kamerbrief ter zake van 7 september 2011 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 839), de Kamerbrief over Europese economische stabiliteit en groeivermogen (Kamerstuk 21 501-07 nr. 847) en de appreciatie op hoofdlijnen van het juni-rapport over de toekomst van de EMU, die met uw Kamer is gedeeld in de geannoteerde agenda van de ER van juni jl. (Kamerstuk 21 501-20 nr. 641) en het verslag van de RAZ van 26 juni jl. (Kamerstuk 21 501-02 nr. 1163).

De eerste bespreking van het tussenrapport op politiek niveau vindt plaats tijdens de RAZ van 16 oktober a.s. Het kabinet zal het tussenrapport direct na verschijnen delen met uw Kamer. Nederland heeft meermaals aangedrongen op zo spoedig mogelijke verspreiding van het tussenrapport, opdat er in aanloop naar de ER gelegenheid is om met het parlement over de inhoud van dit rapport van gedachten te wisselen. Het plenaire debat met de Tweede Kamer voorafgaand aan de ER is geagendeerd voor 11 oktober a.s.

De ER zal voorts komen te spreken over de voorstellen van de Europese Commissie betreffende Europees bankentoezicht. De kabinetsappreciatie van de Commissievoorstellen zal op korte termijn met uw Kamer worden gedeeld.

Wat betreft het externe volet van de ER-agenda zal voorzitter Van Rompuy de bijeenkomst aangrijpen om in te gaan op de betrekkingen van de Unie met één strategische partner in het bijzonder, te weten China. Dit naar aanleiding van de recente EU-China Top, die plaatsvond op 20 september jl. Voorts zal de ER mogelijk naar aanleiding van de actualiteit komen te spreken over andere onderwerpen die raken aan het externe beleid van de Unie.

Verordeningen Cohesiebeleid

Ondergaande informatie met betrekking tot dit agendapunt sturen wij uw Kamer mede namens de staatssecretaris van EL&I

De Raad zal in vervolg op de bespreking in april en juni jl. spreken over de voortgang van de onderhandelingen over het cohesiebeleid 2014–2020. De door de Commissie voorgestelde cohesie-verordeningen omvatten een groot aantal deelonderwerpen. Het vorige (Deense) voorzitterschap koos er daarom in april en juni van dit jaar voor opeenvolgend tweemaal te streven naar een zogenaamde partial general approach; een akkoord op een beperkt aantal specifieke deelonderwerpen van het pakket. Daarbij geldt het principe dat «nothing is agreed until everything is agreed». Zo zal de Raadspositie nog kunnen veranderen als gevolg van de lopende onderhandelingen over andere onderdelen van de cohesie-verordeningen, over het financiële reglement en over het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (MFK).

Op 24 april jl. bereikte de Raad een partial general approach ten aanzien van de onderwerpen strategisch programmeren, ex-ante conditionaliteiten en vereenvoudiging en administratieve lasten. Hierover is uw Kamer per brief geïnformeerd (Kamerstuk 21 501-08 nr. 423) en tijdens het AO RAZ dat plaatsvond op 19 april jl.

Op 26 juni jl. bereikte de Raad een partial general approach ten aanzien van thematische concentratie, het prestatie raamwerk, financiële instrumenten en financieel beheer. Daarover is uw Kamer geïnformeerd per brief (Kamerstuk 21 501-02 nr. 1161) en tijdens het AO RAZ dat plaatsvond op 18 juni jl (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1172).

Tijdens de aanstaande RAZ van 16 oktober zal voor het eerst onder Cypriotisch voorzitterschap worden gesproken over cohesiebeleid. Het voorzitterschap streeft naar een partial general approach ten aanzien van de laatste zes onderwerpen:

  • 1. Europese Territoriale Samenwerking

  • 2. Territoriale Ontwikkeling

  • 3. Informatie en Communicatie

  • 4. Financieel Raamwerk (voor zover niet meegenomen in de onderhandelingen over het MFK)

  • 5. Gemeenschappelijk Strategisch Kader en

  • 6. Management & Controle.

Europese Territoriale Samenwerking (ETC)

ETC-middelen zullen worden ingezet voor de Europa 2020 doeleinden. De Nederlandse inzet heeft er mede toe geleid dat de regio’s die niet aangrenzend zijn, maar wel behoren tot een coherent grensoverschrijdend gebied, betrokken kunnen worden bij ETC-programma’s. Dit is van belang voor Duitse regio’s die weliswaar niet rechtstreeks grenzen aan Nederlandse grensregio’s, maar wel van grote toegevoegde waarde zijn voor de programma’s. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van Oldenburg aan het Duitsland-Nederland programma, hetgeen veel kennis toevoegt aan het programma. Dit biedt ook kansen voor Nederlandse regio’s, bijvoorbeeld deelname van Rotterdam aan het Vlaanderen – Nederland-programma.

Territoriale Ontwikkeling

Ten behoeve van een stedelijke ontwikkelingsstrategie of regionale ontwikkelingsstrategie kan het nuttig zijn financiële bronnen uit diverse Structuurfondsen te combineren. Nederland is daar voorstander van. Dit wordt in de verordening mogelijk gemaakt door de zogenaamde geïntegreerde territoriale investering (ITI). Daarbij kunnen fondsen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling gecombineerd ingezet kunnen worden. De Commissie wenst wel zeker te stellen dat een ITI niet binnen het plattelandsfonds kan worden opgesteld, in verband met de urbane doelstelling van de ITI. Nederland steunt dit.

Informatie en Communicatie

Per operationeel programma zijn lidstaten verplicht een communicatie strategie op te zetten en uit te voeren. Nederland heeft op dit vlak al onder het huidige programma 2007–2013 goed gepresteerd en wil dit graag voorzetten. Het huidige Commissievoorstel bevat gedetailleerde eisen omtrent informatie en communicatie. Mede op basis van voorstellen van Nederland zijn diverse gedetailleerde voorschriften ingeperkt dan wel verwijderd. Dit sluit aan op de Nederlandse communicatieaanpak in de huidige periode die door de Europese Commissie als best practice gezien wordt.

Financieel Raamwerk

De verordening biedt de mogelijkheid om binnen een lidstaat te schuiven met middelen tussen regio’s met verschillende ontwikkelingsniveaus, indien dit de uitvoering van één of meer thematische doelstellingen ten goede komt. Een aantal lidstaten wenst deze uitzondering uit te breiden tot 3%. De Commissie en ook Nederland menen dat het oorspronkelijke voorstel van maximaal 2% gehandhaafd moet blijven. De middelen dienen zoveel mogelijk in de armste regio’s in de armste lidstaten terecht te komen.

De conceptverordening bevat tevens een verificatiemechanisme dat toeziet op de handhaving van afdoende structurele overheidsinvesteringen voor groei en werkgelegenheid. Een aantal lidstaten probeert daaronder uit te komen; de Commissie en Nederland zijn daar tegen.

Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK)

De onderhandelingen zijn op het moment van schrijven nog niet afgesloten. In algemene zin steunt Nederland het strategische doel van het GSK, namelijk het samenbrengen en het in kaart brengen van de synergiemogelijkheden van de verschillende Europese fondsen en programma’s, alsmede een duidelijkere koppeling met de Nationaal Hervormingsprogramma’s. De Raad kwam overeen het GSK op te nemen in de wetgeving, in plaats van deze later middels een gedelegeerde handeling in te vullen. Daarentegen bevat het voorstel van de Commissie zeer gedetailleerde eisen die bovenop de eerder overeengekomen thematisch doelstellingen en investeringsprioriteiten komen. Nederland spant zich in om deze eisen te schrappen of waar nodig en mogelijk te beperken.

Management & Controle

In algemene zin steunt Nederland de Commissie-voorstellen omtrent Management & Controle. De belangrijkste wijzigingen in de teksten komen voort uit het compromis dat eerder dit jaar is gesloten over het Financieel Reglement, waarover uw Kamer eerder is geïnformeerd (Kamerstuk 32 437 nr. 14). Daarnaast spant Nederland zich in voor het beperken van de administratieve- en bestuurlijke lasten door meer proportionaliteit mogelijk te maken voor kleinere programma’s, zonder evenwel afbreuk te doen aan de noodzaak voor goede en transparante verantwoording en controle. Nederland heeft zich ook ingespannen om audits en controles meer te gaan uitvoeren op basis van risicoanalyses («risk based audit»), in plaats van tevoren vastgestelde hoge aantallen uit te voeren willekeurige controles.

AOB: Geïntegreerd Maritiem Beleid

Onder agendapunt «overig» zal het voorzitterschap de Raad informeren over de uitkomsten van de informele ministeriële bijeenkomst over Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid. Deze bijeenkomst heeft als thema Re-energizing the Integrated Maritime Policy of the EU en zal op 8 oktober a.s. plaatsvinden op Cyprus. Voor de onderwerpen en de Nederlandse inzet verwijzen wij naar de geannoteerde agenda aangaande de informele bijeenkomst, die uw Kamer op 25 september jl. heeft ontvangen van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 22 112 nr 1468).

Meerjarig Financieel Kader

Voorafgaand aan de Raad vindt er een informeel ministerieel ontbijtoverleg plaats met als gespreksthema het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Unie voor de periode 2014–2020. Daaraan zullen ook vertegenwoordigers van het Europees Parlement en leden van het kabinet van ER-voorzitter Van Rompuy plaatsvinden.

Het kabinet zal dit overleg aangrijpen om eens te meer de Nederlandse hoofdinzet ten aanzien van het MFK te benadrukken, te weten:

  • een moderne en sobere EU-begroting;

  • een substantieel lagere afdracht aan de EU-begroting door bezuinigingen van ruim 100 miljard euro op het oorspronkelijke Commissievoorstel;

  • handhaving van de Nederlandse korting op het huidige niveau en;

  • handhaving van de perceptiekostenvergoeding op 25%2.

Voor 22-23 november a.s. is een extra ER ingelast, die geheel zal worden gewijd aan het bereiken van overeenstemming over het MFK. De ER van oktober zal mede hierdoor minder uitgebreid over het MFK komen te spreken.


X Noot
1

Zie stenografisch verslag van de regeling van werkzaamheden, op 25 september jl. per bief door de tijdelijk Tweede Kamervoorzitter aan staatssecretaris Knapen verzonden.

X Noot
2

Vergoeding voor het innen van douaneheffingen die de Commissie wil verlagen naar 10%.