Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-02 nr. 1200

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2012

Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 11 december 2012

Voorbereiding Europese Raad 13–14 december 2012

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 11 december a.s. zullen de ministers de Europese Raad (ER) van 13–14 december a.s. voorbereiden. Tijdens deze ER zullen de staatshoofden en regeringsleiders spreken over onder andere de toekomst van de EMU en mogelijk de voortgang bespreken van de onderhandelingen over het Europees toezichtmechanisme voor banken. Daarnaast zullen zij spreken over de implementatie van het Pact voor Groei en Banen en zullen zullen zij de tasking vaststellen voor bespreking tijdens de ER van december 2013 van defensie-gerelateerde aspecten van het Gemeenschappelijk Veiligheid en Defensiebeleid (GVDB). Ten slotte zal de ER spreken over het uitbreidingspakket en eventueel over actuele buitenlandpolitieke onderwerpen.

De aanstaande december-ER zal besluiten nemen over de toekomst van de EMU aan de hand van het verslag van ER-voorzitter Van Rompuy, dat hij in nauwe samenwerking met de president van de Europese Centrale Bank Draghi, Eurogroep-voorzitter Juncker en Europese Commissie-voorzitter Barroso heeft voorbereid. ER-voorzitter Van Rompuy zal aanbevelingen doen ten aanzien van de vier bouwstenen voor versterking van de EMU:

  • 1. een geïntegreerd financieel raamwerk (bankenunie);

  • 2. een geïntegreerd begrotingsraamwerk;

  • 3. een geïntegreerd raamwerk voor coördinatie van economisch beleid en;

  • 4. versterkte democratische legitimiteit en verantwoording.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de heer van Rompuy zijn verslag zal presenteren. Op korte termijn, in elk geval voor de openbare hoorzittingen die de Tweede Kamer organiseert over de EMU op 7 december a.s., zal een kabinetsvisie op de toekomst van de EMU aan uw Kamer worden gezonden.

Als bekend heeft Europese Commissie-voorzitter Barroso, tijdens zijn Staat van de Unie-toespraak voor het Europees Parlement op 12 september jl., aangekondigd dat de Commissie een blauwdruk voor verdieping van de EMU zal verspreiden voorafgaande aan, en ter bespreking door, de december-ER.

In de ER-conclusies van oktober jl. werd gesteld dat het juridisch raamwerk voor het Europees toezichtmechanisme voor banken vóór 2013 afgerond zal worden. Tegen deze achtergrond zal de december-ER inventariseren hoe ver de onderhandelingen over het toezichtmechanisme en aanpalende wetsvoorstellen gevorderd zijn.

In het licht van het Pact voor Groei en Banen zal de ER spreken over de stand van zaken ten aanzien van uitvoering van de Single Market Act I (SMA I). Tevens zal de ER vooruitblikken op de aangekondigde voorstellen ter versterking van de interne markt onder de Single Market Act II (SMA II). Nederland verwelkomt de SMA II; verdere versterking van de interne markt levert immers een belangrijke kan leveren aan het versterken van economische groei en werkgelegenheid. Nederland verwelkomt in het bijzonder de aankondigingen van de Europese Commissie om de richtlijn betalingsdiensten te herzien, de werking van het derde energiepakket te versterken en elektronische facturering te stimuleren.

Uitbreidingspakket Europese Commissie

De RAZ zal mede ter voorbereiding op de ER spreken over het op 10 oktober jl. door de Europese Commissie gepresenteerde jaarlijkse uitbreidingspakket. De Raad zal conclusies aannemen. Uw Kamer is per brief d.d. 26 oktober jl. geïnformeerd over de kabinetsappreciatie van het uitbreidingspakket (Kamerstuk 23 987, nr. 126, 26 oktober 2011). Op 29 november aanstaande is een Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie Europese Zaken over de kabinetsappreciatie voorzien.

Europees Semester / Jaarlijkse Groeivooruitzichten

De Commissie zal tijdens de RAZ de «Jaarlijkse Groeivooruitzichten» (in het Engels: Annual Growth Survey, AGS) presenteren. Het verschijnen van de AGS, waarschijnlijk op 28 november a.s., is het startsein voor de nieuwe cyclus van het Europees Semester. Uw Kamer zal een separate brief van de ministers van Economische Zaken en Financiën ontvangen met daarin een kabinetsappreciatie van de AGS.

Verordeningen Cohesiebeleid

Het Cypriotische voorzitterschap zal tijdens de aanstaande RAZ rapporteren over de voortgang van de trilogen over de Cohesie-verordeningen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. Het inkomende Ierse Voorzitterschap zal zijn agenda presenteren voor de onderhandelingen over het Cohesie-pakket voor de eerste helft van 2013.

Op 24 april, 26 juni, 16 oktober en 20 november jl. heeft de RAZ over alle deelonderwerpen van de Cohesie-verordeningen gedeeltelijke algemene oriëntaties bereikt. Uw Kamer is daarover per brief geïnformeerd (Kamerstukken 21 501-08 nr. 423, 21 501-02 nr. 1161, 21 501-02 nr. 1184, 21 501-08 nr. 441 en 21 501-02 nr. 1188). Tevens heeft de Tweede Kamer ter zake overleg gevoerd met de betrokken bewindslieden tijdens de Algemene Overleggen ter voorbereiding van de RAZ-bijeenkomsten d.d. 19 april, 21 juni, 10 oktober jl. en 14 november jl.

Trio voorzitterschapsprogramma

Conform het Reglement van Orde van de Raad stelt het inkomende trio-voorzitterschap – voor de komende 18 maanden zijn dat: Ierland, Litouwen en Griekenland – een operationeel programma op. Dit programma dient tevens een algemeen inleidend hoofdstuk te bevatten, waarin het 18-maanden programma in een langere-termijncontext wordt geplaatst. Daarvoor vinden consultaties plaats tussen het inkomende trio-voorzitterschap en de groep van landen die daarop volgend het trio-voorzitterschap bekleedt. Dat zijn in dit geval Italië, Letland en Luxemburg. Tijdens de RAZ zal het aankomende voorzitterschap (Ierland) het programma toelichten.

Op het moment van schrijven was het programma van inkomende Iers-Litouws-Grieks trio-voorzitterschap nog niet beschikbaar. In het Raadsverslag aan uw Kamer zal daarom de nodige aandacht aan de inhoud van het 18-maanden programma worden besteed.