Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-02 nr. 1086

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1086 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2011

Graag bieden wij u hierbij aan de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 12 september 2011.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

GEANNOTEERDE AGENDA VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN D.D. 12 SEPTEMBER 2011

Meerjarig Financieel Kader

De Raad Algemene Zaken (RAZ) zal de stand van zaken opnemen ten aanzien van de besprekingen over de Commissievoorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (MFK). Daarbij zal onder andere worden gesproken over de voorgestelde looptijd, structuur en flexibiliteit van het MFK. Het betreft een eerste bespreking van de Commissievoorstellen in de Raad na de informele bijeenkomst van 28–29 juli jl. Het verslag daarvan is naar uw Kamer verzonden op 3 augustus jl. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1083). Een kabinetsreactie op de Commissievoorstellen zal uw Kamer worden toegezonden voorafgaand aan het Algemeen Overleg van donderdag 8 september a.s.

Economic Governance («Six Pack»)

Het is op het moment van schrijven niet zeker of het zogenaamde «sixpack» (de voorstellen van Commissaris Rehn ter aanscherping van het Stabiliteits- en Groeipact) tijdens deze RAZ zal worden geagendeerd. Indien er vóór het plaatsvinden van de RAZ voortgang wordt geboekt in de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad, zal de RAZ worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Statuut Hof van Justitie

Het Poolse voorzitterschap zal de Raad naar verwachting informeren over de stand van werkzaamheden ten aanzien van de hervorming van het Hof van Justitie. Tijdens de RAZ van 18 juli j. voerde de Raad daarover reeds een oriënterend debat. In de geannoteerde agenda voor die bijeenkomst (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1082) informeerden wij uw Kamer reeds over de inhoud van de voorstellen van het Hof om het Statuut van het Hof te wijzigen alsook over de initiële Nederlandse positie ten aanzien van deze voorstellen. In het verslag van de RAZ (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1082) hebben wij uw Kamer gemeld dat de staatssecretaris in de discussie heeft ingebracht op dat moment nog niet in de positie te zijn om zich definitief uit te spreken over de noodzaak tot uitbreiding van het Gerecht. Daarvoor was nadere analyse van de voorstellen en van de bijkomende extra kosten geboden.

Nederland zal tijdens de aanstaande RAZ kennisnemen van het verslag van het voorzitterschap over de op werkgroepniveau geboekte voortgang in de besprekingen; besluitvorming is vooralsnog niet voorzien.

Geannoteerde agenda Europese Raad 17–18 oktober

De RAZ zal de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 17–18 oktober a.s. bespreken. ER-voorzitter Van Rompuy heeft op het moment van schrijven nog geen concept-geannoteerde agenda verspreid, maar de verwachting is dat in ieder geval de onderwerpen «strategische partners» en «economic governance» zullen worden geagendeerd. Inhoudelijke voorbereiding van de aanstaande ER vindt plaats tijdens de RAZ van 11 oktober a.s. Uw Kamer zal daarover worden geïnformeerd in de gebruikelijke geannoteerde agenda’s voor de RAZ en de ER zelf.

Toetredingsverdrag Kroatië

Mogelijk zal de RAZ kort vooruitblikken op de technische voorbereiding van het toetredingsverdrag EU-Kroatië en het daarbij behorende tijdpad.

De ER van 23–24 juni jl. besloot de toetredingsonderhandelingen met Kroatië af te ronden en spoorde Kroatië aan de noodzakelijke hervormingen te blijven implementeren, in het bijzonder op het vlak van de rechtelijke macht en fundamentele rechten. De ER concludeerde voorts dat er «toezicht met tanden» (monitoring) komt op deze hervormingen. Mede op Nederlands aandringen stelde de ER dat de Raad, op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde meerderheid passende maatregelen kan nemen.

De onderhandelingen werden inmiddels formeel afgesloten in een Intergouvernementele Conferentie met Kroatië op 30 juni jl. (zie ook Kamerbrief 23 987, nr. 117 d.d. 24 juni naar aanleiding van de de motie van het Tweede Kamerlid Van Bommel). De ER heeft de verwachting uitgesproken dat het toetredingsverdrag voor het einde van 2011 zal worden ondertekend. In de tussentijd zal de verdragstekst op basis van de onderhandelingsresultaten technisch en juridisch worden uitgewerkt. Afronding is voorzien begin november. Na ondertekening zal het verdrag aan de parlementen van de lidstaten en Kroatië worden voorgelegd. Voor Nederland betekent dit dat het toetredingsverdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement conform de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Nadat alle partijen het verdrag hebben geratificeerd, treedt het in werking en zal Kroatië toetreden tot de Europese Unie.

Brief kabinets-appreciatie CVM-rapporten Roemenië en Bulgarije

De RAZ zal als A-punt conclusies aannemen over de laatste Commissierapporten over de voortgang van de justitiële hervormingen in Bulgarije en Roemenië in het kader van het Coöperatie en Verificatie Mechanisme (CVM).

In de kabinetsappreciatie over de CVM-rapportage die zeer spoedig aan uw Kamer zal worden verstuurd, stelt het kabinet tevreden te zijn met de constatering van de Commissie dat in beide landen het juridisch raamwerk praktisch is afgerond en dat er de politieke wil bestaat voor de noodzakelijke hervormingen. Hoewel het kabinet de door beide landen geleverde inspanningen waardeert, is het evenwel teleurgesteld over de nog te beperkte resultaten die in de praktijk zijn gerealiseerd.

In de voorliggende conclusies zal de Raad de door Bulgarije en Roemenië behaalde resultaten verwelkomen. Nederland zal er op toezien dat in de conclusies tevens wordt vastgesteld dat meer concrete resultaten geboekt moeten worden om de hervormingen te bestendigen, opdat er gesproken kan worden van duurzame en onomkeerbare voortgang. Nederland zal ook bepleiten dat in de conclusies wordt opgenomen dat alle betrokken instanties en partijen in beide landen een verantwoordelijkheid hebben bij het doorvoeren van de hervormingen. Te trage voorgang zal uiteindelijk de Bulgaarse en Roemeense burgers hinderen in het optimaal benutten van alle mogelijkheden die het EU-lidmaatschap met zich meebrengt. Tot slot dient in de conclusies terug te komen dat de huidige rapporten geen aanleiding geven tot het opheffen of uitfaseren van het CVM.

De RAZ zal niet ingaan op de door Bulgarije en Roemenië gewenste toetreding tot de Schengenzone. Dit punt staat geagendeerd voor de JBZ-raad van 22 en 23 september.