19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2381 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2018

Op 20 februari jl. is de Minister van Justitie en Veiligheid in het vragenuur ingegaan op de vragen van het lid De Graaf (PVV) naar aanleiding van het mediabericht «30 asielzoekers in Nederland met een IS-paspoort» (Handelingen II 2017/18, nr. 54, item 3). Vervolgens is direct aansluitend tijdens de regeling van werkzaamheden gevraagd om een brief. Naar aanleiding van dat verzoek informeer ik u als volgt.

Op 29 januari jl. is uw Kamer per brief1 geïnformeerd naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat er een Syrische IS-strijder herkend zou zijn tijdens een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam. In die brief is de Minister ingegaan op onder meer de aanpak van personen die een dreiging vormen, het gebruik en de consequenties van valse, vervalste of gestolen reis- en/of identiteitsdocumenten bij een visum- of asielaanvraag en het landenbeleid ten aanzien van Syrië, op basis waarvan de IND de asielaanvraag van Syriërs beoordeelt. In het vragenuur is de Minister ingegaan op aanvullende vragen van het lid De Graaf. De reactie in genoemde brief en de antwoorden op de vragen van het lid De Graaf vat ik hieronder op hoofdlijnen nogmaals samen.

Het Openbaar Ministerie (OM), Politie, Koninklijke Marechaussee (KMar), de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (I&V-diensten) en andere betrokken organisaties zijn, ook binnen het asielproces, alert op signalen die er op duiden dat een persoon een dreiging voor de nationale veiligheid kan vormen. Binnen de uitvoerende organisaties van de migratieketen is een meldstructuur ingericht voor dergelijke signalen.

Er is de afgelopen jaren veel werk verzet en er zijn diverse maatregelen genomen om de binnengekomen asielzoekers te controleren.

In het Identificatie & Registratieproces (I&R-proces) wordt de bagage gecontroleerd, worden gegevensdragers bekeken en indien nodig uitgelezen, worden vingerafdrukken en identiteiten gecontroleerd in alle relevante (inter)nationale systemen en worden mensen zo nodig aanvullend gehoord om hun identiteit vast te stellen.

Alle reis- en identiteitsdocumenten die worden aangetroffen of door de asielzoeker worden overgelegd, nemen de politie en de KMar in voor nader onderzoek. Zo controleert de KMar reis- en identiteitsdocumenten op echtheid en of de houder van het identiteitsdocument bij het aangeboden document hoort. Ook wordt gecontroleerd of het documentnummer is geregistreerd in de database Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) van Interpol.

Tijdens de screening door de IND wordt daarnaast gecontroleerd of asielzoekers een paspoort overgelegd hebben waarvan het nummer overeenkomt met de nummers van de paspoorten die mogelijk terrorisme gerelateerd zijn. Deze paspoorten zijn internationaal gesignaleerd.

Het gebruik van een dergelijk paspoort is reden voor het doen van een melding aan de I&V-diensten en Politie. In reactie op die meldingen heeft de IND geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat een persoon een gevaar voor de nationale veiligheid vormt op grond waarvan de IND een verblijfsvergunning had kunnen weigeren dan wel intrekken.

Met betrekking tot de opmerkingen van het lid De Graaf over de risico’s van vrij reizen binnen de Schengenzone, merk ik op dat iedereen die via de Schengenbuitengrens Nederland of een andere Schengen lidstaat inreist, onderworpen wordt aan een grenscontrole. Indien een persoon geregistreerd staat als een potentieel gevaar voor de Nederlandse veiligheid en het een derdelander is, wordt de toegang geweigerd. Als het een EU-burger betreft die geregistreerd staat als een potentieel gevaar voor de Nederlandse veiligheid, wordt hij aangehouden bij inreis.

Zoals ook geantwoord in het vragenuur, is het kabinet niet bereid de Nederlandse grenzen te sluiten. Het is een illusie dat zo eenvoudig alle risico’s voor de samenleving weggenomen kunnen worden.

Conform het Regeerakkoord zet het kabinet zich in voor een effectief en menswaardig migratiebeleid. Dit omvat de aanpak van de grondoorzaken van migratie, het verbeteren van opvang in de regio, het opvangen van vluchtelingen conform internationale verdragen en het tegengaan van irreguliere migratie. Het kabinet kiest er zo voor om risico’s zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid te bevorderen, waarbij tevens bescherming wordt geboden aan die asielzoekers die bescherming behoeven.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 2366.

Naar boven