11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat hij in zijn vergadering van dinsdag 8 maart 2022, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 35543, 35544, 35553, 35567 en 35585 heeft aangenomen. De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) - 36050

minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 08 maart 2022

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Verlengen besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan - 19637-2825

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 23 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Trinidad en Tobago - 19637-2826

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 23 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landenbeleid Somalië - 19637-2827

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 04 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen - 19637-2828

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg - 03 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Extra levering goederen aan Oekraïne - 22054-359

minister van Defensie, K.H. Ollongren - 03 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse inbreng ten aanzien van de openbare raadplegingsprocedure van de Europese Commissie inzake de Richtlijn Hypothecair Krediet (RHK) - 22112-3306

minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 24 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Verordening betreffende ontbossingsvrije producten (Kamerstuk 22112-3281) - 22112-3307

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer - 07 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen - 24095-560

minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 24 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een spoedige reactie te geven op het bericht "Met corona aan het werk: ook positief geteste zorgmedewerkers ingezet in ziekenhuizen" - 25295-1815

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 07 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan van 27 januari 2022, inzake de uitwerking in het coalitieakkoord van de afspraak over de hervestiging van Afghaanse vluchtelingen in Nederland in de context van de UNHCR-lijst - 27925-887

minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 21 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Internationaal Strafhof van 6 tot en met 10 december 2021 - 28498-50

minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 31 januari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling Nationaal Strategisch Plan in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 - 28625-335

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer - 24 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Commando-overdracht NAVO Enhanced Forward Presence - 29521-439

minister van Defensie, K.H. Ollongren - 01 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Conclusies en aanbevelingen van commissie-Spee en reactie van de korpschef over de gevolgde werkwijzen bij de politie voorafgaand aan de dodelijke aanrijding van een motoragent van de eenheid Rotterdam op 7 juli 2021 - 29628-1074

minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius - 04 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overbrenging uit Syrië naar Nederland van 5 van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigsters met hun 11 kinderen - 29754-638

minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius - 03 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag - 31066-979

minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 22 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang van het internationaal cultuurbeleid (Kamerstuk 31482-113) - 31482-114

minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 22 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake de zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand - 31753-249

minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 04 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenwerkingsovereenkomst HLA-partijen - 31765-634

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 08 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inwerkingtreding Omgevingswet - 33118-220

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 24 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet - 33118-221

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 24 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over handhavingsverzoeken afvalwater NAM - 33529-989

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 15 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) (Kamerstuk 35420-418) - 35420-470

minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 04 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 - 35538-26

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 07 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamerstuk 35600-70) - 35600-71

minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 22 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Bouchallikh en Geurts over het opnemen van een norm omtrent groen rondom de steden in verhouding tot de verstedelijkingsopgave (Kamerstuk 35742-7) - 35742-22

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 04 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake hoofdlijnen beleid ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35925-VI-132) - 35925-VI-135

minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius - 04 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afdoening toezeggingen breedplaatvloeren en aanpassing reallocatieprocedure bij verkoop rijksvastgoed, reactie op de motie van het lid Van der Plas over tijdelijke huisvesting voor studenten in rijksgebouwen (Kamerstuk 19637-2797) en voorgenomen groot onderhoud dak Koninklijk Paleis Amsterdam - 35925-VII-139

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 07 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 35925-XVI-170

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 04 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over het instellen van een commissie voor een minder verstorende belastingheffing op onroerend goed (Kamerstuk 35927-97) - 35927-110

staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 15 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 35972-7

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 07 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 35973-9

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 07 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatieafspraken rond de behandelvoorbehouden inzake eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing - 36019-2

minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 22 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Toestemming deelname rondetafelgesprek op 23 februari a.s. over het wetsvoorstel Archiefwet 2021 (Kamerstuk 35 968) - 2022Z03204

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot - 21 februari 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van de Jaarlijkse zitting 2021 - 19291-61

Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 08 maart 2022

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter stelt voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) (36050).

Naar boven