8 Stemmingen moties Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen,

te weten:

  • -de motie-Stoffer over niet akkoord gaan met een richtlijn over minimumlonen in de Europese Unie (21501-31, nr. 587);

  • -de motie-Stoffer over uitspreken dat de EU geen richtlijnen dient uit te vaardigen op terreinen waar de EU niet bevoegd is (21501-31, nr. 588);

  • -de motie-De Jong/Maeijer over actief verzet tegen EU-bemoeienis met ons sociaal beleid (21501-31, nr. 589);

  • -de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over de criteria voor Europese minimumlonen verhogen naar 60% van het mediane en 50% van het gemiddelde bruto-inkomen (21501-31, nr. 590);

  • -de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over uitspreken dat Europese landen het eigen minimumloon verhogen (21501-31, nr. 591).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. We stemmen bij agendapunt 1 over moties, ingediend bij het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen.

In stemming komt de motie-Stoffer (21501-31, nr. 587).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer (21501-31, nr. 588).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Jong/Maeijer (21501-31, nr. 589).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Smeulders (21501-31, nr. 590).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De PvdA toch ook? De motie is van Gijs van Dijk. Sorry, ik heb de PvdA ook genoemd, begrijp ik. Dan is het goed.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Smeulders (21501-31, nr. 591).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering tot ... Hoe laat gaan we verder met de VWS-ploeg? Ik schors de vergadering tot 15.10 uur.

De vergadering wordt van 15.02 uur tot 15.14 uur geschorst.

Naar boven