8 Stemmingen moties Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs),

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs (35300-VIII, nr. 223, was nr. 215);

  • -de motie-Van Meenen over eenzelfde behandeling van kinderopvangmedewerkers bij de uitvoering van de moties over het testen (35300-VIII, nr. 216);

  • -de motie-Van Meenen/Van den Hul over ondersteunen van de belangenvertegenwoordiging van vso-leerlingen (35300-VIII, nr. 217);

  • -de motie-Kwint over landelijke registratie van gevolgen van het lerarentekort in het funderend onderwijs (35300-VIII, nr. 218);

  • -de motie-Kwint over per school registreren van coronabesmettingen (35300-VIII, nr. 219);

  • -de motie-Kwint over de mogelijkheid om werkgevers een test te laten aanvragen voor een werknemer (35300-VIII, nr. 220);

  • -de motie-Westerveld/Van den Hul over kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen, toch kosteloos onderwijs aanbieden (35300-VIII, nr. 221);

  • -de motie-Van den Hul over monitoren van de geschatte effecten van de lesuitval op de kansenongelijkheid (35300-VIII, nr. 222).

(Zie vergadering van 10 september 2020.)

De voorzitter:

De motie-Van den Hul (35300-VIII, nr. 222) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van den Hul en Westerveld. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 225, was nr. 222 (35300-VIII).

De voorzitter:

De motie-Westerveld/Van den Hul (35300-VIII, nr. 221) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een groep leerlingen is die in deze coronacrisis niet naar school kan omdat het risico voor de eigen gezondheid of dat van een huisgenoot met een kwetsbare gezondheid te groot is;

constaterende dat conform de wet het bevoegd gezag de verplichting heeft zorg te dragen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces en daardoor een alternatief aan te bieden zoals afstandsonderwijs;

constaterende dat dit niet voor elke leerling die niet naar school kan wordt aangeboden of dit in zeer wisselende kwaliteit gebeurt;

constaterende dat er diverse initiatieven zijn waarbij afstandsonderwijs succesvol wordt aangeboden, maar hier vaak een prijskaartje aan hangt;

constaterende dat onderwijs voor iedere leerling toegankelijk moet zijn;

verzoekt de regering om met scholen en aanbieders van afstandsonderwijs te kijken wat nodig is om ieder kind dat tijdelijk niet naar school kan toch kosteloos afstandsonderwijs te laten volgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 226, was nr. 221 (35300-VIII).

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Meenen c.s. (35300-VIII, nr. 223, was nr. 215).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de PVV, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Mag ik u vragen om aan het kabinet door te geven dat ik graag een brief over de uitvoering van deze motie zou zien vóór dinsdag 12.00 uur?

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Meenen (35300-VIII, nr. 216).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Van Meenen, blijft u maar bij de interruptiemicrofoon staan.

De heer Van Meenen (D66):

Ik werk met een stappenteller, zegt meneer Jetten.

Voorzitter. Er komt dinsdag een debat over corona. Er komt ook een brief. Ik zou willen vragen om in die brief op te nemen hoe deze motie uitgevoerd gaat worden.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Van den Hul (35300-VIII, nr. 217).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint (35300-VIII, nr. 218).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (35300-VIII, nr. 219).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (35300-VIII, nr. 220).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Westerveld/Van den Hul (35300-VIII, nr. 226, was nr. 221).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Hul/Westerveld (35300-VIII, nr. 225, was nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66 en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven