4 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het Klimaatakkoord van de lijst af te voeren.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (35336);

  • -Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (35357);

  • -Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35242).

Ik stel voor toestemming te verlenen aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 6 april 2020 van 13.00 uur tot 17.30 uur over de initiatiefnota Eerder en duidelijker grenzen stellen (35285).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35000-V-21; 21501-32-1047.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33000-XVI-141; 25422-246; 19637-2490; 21501-32-1208; 35300-V-30; 35300-XVI-109; 35300-XV-12; 34170-10; 35300-V-29.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Klimaat en energie, met als eerste spreker het lid Van der Lee;

  • -het VAO Verpleeghuiszorg, met als eerste spreker het lid Kerstens;

  • -het VSO Pilot voor flexstuderen, met als eerste spreker het lid Wiersma;

  • -het VSO Toegang tot digitale leermiddelen in vo en mbo, met als eerste spreker het lid Kwint;

  • -het VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs, met als eerste spreker het lid Kwint;

  • -het VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, met als eerste spreker het lid Kerstens.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan zou ik graag het lid Moorlag het woord willen geven.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Vanmorgen verscheen het bericht in het Algemeen Dagblad dat de verduurzaming van woningen niet goed is berekend en dat het PBL daar onjuiste cijfers voor heeft gepresenteerd. Er zijn twee dingen waarover mensen graag zekerheid willen hebben, namelijk over hun energierekening en over hun woonlasten. Met de energierekening hebben we enige tijd geleden al het nodige gedoe gehad rond de door het kabinet gepresenteerde cijfers. Er moet opheldering komen over wat de verduurzaming van woningen woningeigenaren en huurders precies gaat kosten. Daarom wil ik graag een debat met de verantwoordelijk minister voor de informatievoorziening van het PBL, de minister van Economische Zaken en Klimaat, en ik wil graag een brief van de minister.

De voorzitter:

Een debat en een brief.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. We worden gewoon keihard voorgelogen. Dat is niet de eerste keer. Het is een patroon. Nu zegt de minister van EZK zelfs in een eerste reactie dat het allemaal niet zo erg is.

De voorzitter:

Steun of geen steun?

De heer Kops (PVV):

Dat is echt te schunnig voor woorden, dus natuurlijk steunen wij dit verzoek.

De voorzitter:

Steun.

De heer Koerhuis (VVD):

Voorzitter. Dit is uitgebreid aan bod gekomen in de eerste termijn van het AO van gisteren. De tweede termijn van het AO is volgende week. We hebben in de procedurevergadering van vanochtend gezegd: laten we iets meer tijd uittrekken voor die tweede termijn, gegeven deze berichtgeving. Ook hebben we een brief van het kabinet gevraagd vóór de tweede termijn van het AO.

De voorzitter:

Steun of geen steun, meneer Koerhuis?

De heer Koerhuis (VVD):

Dus hiervoor geen steun.

Mevrouw Beckerman (SP):

Het kabinet rekent zichzelf rijk, maar de huishoudens arm. Ik zou dit debat graag willen steunen, maar wil die brief ook graag hebben voor de tweede termijn van dat AO, zodat we er ook daar meteen op in kunnen gaan. Dat is een andere bewindspersoon. Steun voor het debat en steun voor de brief, maar die brief ontvangen we graag voor volgende week, zodat we ook bij dat deel van het debat het daarover kunnen hebben.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Ik zou het graag volgende week betrekken bij de tweede termijn van het AO. Ik wil graag snel een brief. Dan kunnen we daarna altijd nog kijken of een extra debat nog nodig is.

De heer Ronnes (CDA):

Het onderwerp is gisteren aan bod gekomen in het AO. Daar heb ik ook om een brief en een reactie gevraagd van de minister op dit onderwerp. Volgende week hebben we de tweede termijn. Ik zie dus niet in waarom je daar dan nu nog een debat overheen zou leggen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie vindt het ook heel belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. De allersnelste manier is echt vragen om die brief en die volgende week bespreken in het algemeen overleg.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Daar sluit ik mij bij aan, waarbij ik niet uitsluit dat als die brief onbevredigend is, er daarna nog een apart debat met de minister van EZK nodig is. Vooralsnog kan het via de commissie BZK in het AO dat nog voltooid moet worden.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Ik sluit me aan bij de heer Van der Lee.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Moorlag. U heeft wel een meerderheid voor een brief. Die wordt gestuurd op verzoek van de Kamer vóór de tweede termijn van het AO volgende week. Daar gaan we dan maar even op wachten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Sienot.

De heer Sienot (D66):

Vandaag blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw dat bedrijven die CO2-uitstoot compenseren, nauwelijks waarmaken wat ze beloven. Dat moet snel anders, want met sjoemelen komen we niet uit de klimaatcrisis. Wie iets wil doen voor het klimaat, moet erop kunnen vertrouwen dat het werkt. Daarom willen we heel snel een debat hierover met de minister van EZK.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik weet dat heel veel mensen hier gebruik van maken. Het moet dan wel kloppen. Dus ik vind het belangrijk dat we hier een brief over krijgen. Dan wil ik het debat wel steunen.

De heer Harbers (VVD):

Geen steun voor een debat, wel voor een brief.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun, maar ik hoop dat we het dan sneller kunnen bespreken in een van de vele AO's op dit terrein.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Zolang bedrijven als KLM zeggen dat er nog geen precieze informatie is over de impact van vliegen, en daardoor allerlei dingen niet doen, waaronder het compenseren van andere dingen dan CO2-uitstoot, zeg ik: veel steun voor de aanvraag van dit debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik zou ook zeggen: eerst bij een commissiedebat en dan gewoon een brief daarvoor. En als het onvoldoende wordt behandeld, dan kan het alsnog plenair.

De heer Kops (PVV):

Flauwekul, die CO2-compensatie, dus geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Beckerman (SP):

Een opmerkelijke coalitie ontstaat er hier, maar ik steun het wel.

De heer Baudet (FvD):

Geen steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid voor uw debataanvraag.

De heer Sienot (D66):

Zet het toch maar op de dertigledenlijst.

De voorzitter:

Dat kunnen we doen, en er komt in ieder geval een brief. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Laçin.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Dagelijks zien we de negatieve gevolgen van marktwerking in het openbaar vervoer. We zien buslijnen die verdwijnen in krimpgebieden, waardoor mensen geïsoleerd raken, en buschauffeurs die moeten staken voor een fatsoenlijk loon en een normale pauze. Vandaag kwam het bericht dat reizigers jaarlijks miljoenen te veel betalen, omdat verschillende vervoerders niet met elkaar samen kunnen werken en hun eigen tarieven hanteren. Voorzitter, het zal u niet verbazen, maar ik heb hele goede ideeën over hoe we dit kunnen gaan veranderen: minder marktwerking, mensen centraal in plaats van de centen. Daarom wil ik een debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat om dit probleem op te gaan lossen.

De heer Van Aalst (PVV):

Voorzitter. Het lijkt me sneller om dit in een AO te behandelen, dus geen steun voor dit debat. En ik zou de heer Laçin en de andere commissieleden mee willen geven om niet elke keer weer het AO Spoor uit te stellen, want dan komt het er niet van.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. Ik denk dat het een goed idee is om het hele probleem van vervoersarmoede en betaalbaarheid van goed ov een keer in één groot plenair debat te behandelen, dus steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het is onbegrijpelijk voor mensen dat ze telkens moeten uitchecken, omchecken, inchecken. Er gaat veel mis en het jaagt mensen op kosten, dus van harte steun.

Mevrouw Postma (CDA):

Voorzitter. Ik ben het ermee eens dat we het er hier met elkaar over hebben, maar we hebben een AO Spoor staan op 4 maart, en een AO Openbaar vervoer en taxi op 25 maart, dus wat mij betreft agenderen we het voor beide debatten.

De heer Ziengs (VVD):

Daar sluit ik mij bij aan.

De heer Sienot (D66):

Geen steun voor een debat; laten we het snel bij een AO behandelen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor een debat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Als ik goed geteld heb, gaat de heer Laçin met mijn steun geen meerderheid binnenhalen, maar ik wil hem toch steunen in dit verzoek.

De voorzitter:

Meneer Laçin, u heeft geen meerderheid. De suggestie is om dit in een AO Spoor te bespreken.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. De steun van de Partij voor de Dieren vind ik ontzettend belangrijk en waardevol. Die AO's gaan over tientallen onderwerpen, dus ik wil het graag agenderen als een dertigledendebat. Dan kijk ik tegen die tijd of ik het door laat gaan.

De voorzitter:

Dat gaan we doen.

Dan mevrouw Laan-Geselschap.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Dank, voorzitter. Ik heb een kort verzoek. Volgende week debatteren wij naar alle waarschijnlijkheid over het rapport Taskforce Wonen en Zorg. Daarvoor zijn twee bewindspersonen opdrachtgever en ondertekenaar van de brief en het rapport waarover wij gaan praten. Het is belangrijk dat daar niet alleen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij is, maar ook de minister voor Milieu en Wonen. Ik verzoek om haar uit te nodigen voor dit debat.

De heer Slootweg (CDA):

Voorzitter. Normaal gesproken vind ik altijd dat het kabinet over zijn eigen vertegenwoordiging gaat, maar dit is ondertekend door beide ministers. Het lijkt me dus erg zinvol als ze ook beiden aanwezig kunnen zijn.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. Het is een debat over wonen en zorg, dus het lijkt me logisch dat zowel de minister van Zorg als de minister voor Wonen erbij aanwezig is. Dus steun.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging, maar ik steun het verzoek wel.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Ik snap de goede bedoelingen, maar ik steun het niet. Ruimtelijke ordening is onder Balkenende IV gedecentraliseerd naar de gemeentes. Als het gaat om wonen en zorg, vind ik dat het wel gerecentraliseerd moet worden, maar dan alleen naar de minister van VWS en niet naar beiden. Ik vind ook dat ik één bewindspersoon moet kunnen aanspreken als het gaat om dit rapport. Daarom hoeft het van mij dus niet.

De voorzitter:

Geen steun.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun vanuit GroenLinks.

Mevrouw Beckerman (SP):

Steun.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid voor uw verzoek, dus ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan de heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Voorzitter. Er zou vanmiddag een VAO Landbouw plaatsvinden, maar dat is zojuist van de agenda afgehaald. Ik wil de Kamer verzoeken om dat VAO alsnog wel vanmiddag te laten plaatsvinden en ook vanmiddag nog te stemmen over moties die daarbij worden ingediend. Dat vraag ik in het kader van het urgente belang van de stikstofmaatregelen. Die hebben een dagelijks effect; daar zit echt een spoedeisend element in. Het is een VAO, dus het hoeft ook niet heel lang te duren.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Het is spijtig dat de agenda van de Tweede Kamer gisteravond zo door de war kwam, doordat sommige mensen wat overmoedig waren met hun spreektijd. Maar niettemin vind ik dat je het als Kamer over het algemeen moet honoreren als mensen een stemming willen, dus wij steunen dit verzoek.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Ik heb wat moeite om het verzoek te steunen, omdat de heer Baudet geen deelnemer was aan het algemeen overleg. Hij vraagt nu wel om een VAO. Van de andere kant, als partijen hier vragen om een gelegenheid om moties in te dienen en vragen om een stemming, dan is de mores hier wel dat dit wordt gehonoreerd. Dus met behoud van gevoelen: steun.

De heer Baudet (FvD):

Het enkelvoud van "mores" is overigens "mos", dus dat zou in dit geval misschien treffender zijn geweest.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Als een lid wil stemmen, dan is het in dit huis goed gebruik dat we dat organiseren. Dus ik snap eigenlijk ook niet waarom u dat voorlegt.

De voorzitter:

Ter informatie: het VAO was aangekondigd en stond op de agenda, maar er stonden nog geen stemmingen bij. Dat is al een nuance. Dus nu doen we eigenlijk een dubbel verzoek.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Ook ik heb eigenlijk een klein beetje moeite met dit verzoek. Zeker met het onderwerp dat de heer Baudet aangeeft. Volgens mij hebben we volgende week een algemeen overleg over dit onderwerp, dus ik zie niet het spoedeisende karakter. Omdat wij in het algemeen overleg niet over dit onderwerp hebben gesproken, zou ik willen verzoeken om het VAO volgende week te houden over de onderwerpen waar we in het algemeen overleg over hebben gesproken. Ik nodig de heer Baudet vooral uit om volgende week aanwezig te zijn bij het AO over stikstof.

De heer De Groot (D66):

Het VAO Voedsel ging niet over stikstof. Ik zie ook niet echt een deadline of een Europese Raad, waardoor je per se nu moet stemmen.

De heer Baudet (FvD):

Het gaat om het VAO Landbouw.

De heer De Groot (D66):

Het lijkt me beter om dat gewoon volgende week te doen.

De heer Baudet (FvD):

VAO Landbouw, hè. Landbouw.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik kan me daarbij aansluiten. Ik begrijp dat de heer Baudet niet aanwezig was bij het algemeen overleg. Dan is het al heel ongebruikelijk om je vervolgens wel te melden voor een VAO. Het VAO gaat niet over stikstof. Dat komt volgende week op de agenda, dus laten we nu gewoon onze eigen procedures goed in acht nemen door volgende week met elkaar te spreken over stikstof en door volgende week ook een VAO in te plannen.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Ik nodig de heer Baudet inderdaad uit om gewoon volgende keer ook bij zo'n AO te zijn. Het knalde echt. Ik denk dat de heer Baudet zich geamuseerd zou hebben. Ik vind het prima om vandaag dat VAO toch door te laten gaan. Stemmingen hoeven van mij niet per se vandaag, maar ik wil er ook niet voor gaan liggen, dus steun voor beide verzoeken.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter, geen steun. De heer Baudet was niet bij het AO. Ik zie ook niet de noodzaak om dat vandaag allemaal te doen. En ook doe ik de uitnodiging om volgende week bij het algemeen overleg Stikstof ook aanwezig te zijn.

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter. Niet alle partijen kunnen overal zijn. Als je niet bij een AO kan zijn omdat je met twee, drie zetels bent, wil dat niet zeggen dat je niet volwaardig mee kan doen in deze democratie. Dus steun voor het verzoek van de heer Baudet.

De voorzitter:

Meneer Baudet, ik heb geteld. U heeft ... Meneer Van Otterloo?

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Voorzitter.

De voorzitter:

Ik had u nog niet het woord gegeven.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Dat begrijp ik. Ik worstel echt met dit verzoek, voorzitter. Want in principe zouden we dat moeten honoreren, ware het niet dat we volgende week over stikstof praten en daar niet over hebben gepraat in het AO Landbouw. Ik worstel dus met het verzoek, want mijn democratische hart zegt: ja, stemmen. Maar mijn inhoudelijke hart zegt: laten we het dan eerst over het onderwerp hebben voordat we het hier op de agenda zetten.

De voorzitter:

Meneer Baudet, ik constateer dat eigenlijk iedereen ...

De heer Baudet (FvD):

74 leden.

De voorzitter:

... de neiging heeft om u tegemoet te willen komen, maar dat er een meerderheid is die zegt: we doen het niet. Ik weet dat we volgende week drie dagen gaan stemmen. Dat weet ik nu al.

De heer Baudet (FvD):

Ja, maar vanwege de spoedeisendheid ...

De voorzitter:

Dus dat VAO'tje kunnen we volgende week ...

De heer Baudet (FvD):

Nee, want het gaat ...

De voorzitter:

... dinsdag, woensdag, donderdag plannen en dan kunnen we daar diezelfde dag nog over stemmen. Dus dat is over een paar dagen.

De heer Baudet (FvD):

Ik wil een hoofdelijke stemming hierover, want dit gaat over de hele agrarische sector.

De voorzitter:

Maar meneer Baudet, u moet uw stemmen tellen. U heeft geen meerderheid voor uw verzoek.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, maar hij mag toch wel een hoofdelijke stemming aanvragen?

De voorzitter:

Dat mag, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

...

De voorzitter:

Mevrouw Agema, ik zit hier in de stoel en u niet. Ik was nog niet uitgesproken. Als u het woord wilt voeren, is daar de interruptiemicrofoon. Dus er is geen meerderheid voor het verzoek voor het terugplaatsen op de agenda van het VAO. Maar een hoofdelijke stemming kunt u aanvragen, meneer Baudet. Dus dan wil ik graag van de Kamerleden weten of ze daarmee instemmen. Mag ik even rustig mijn zin afmaken voordat u voor mij afconcludeert, mevrouw Agema? Want anders moet u aan de interruptiemicrofoon komen staan. Als u hoofdelijke stemming wilt over uw verzoek om het VAO terug op de agenda te plaatsen, dan kunnen we dat gaan organiseren.

De heer Baudet (FvD):

Uitstekend, dank u wel.

De voorzitter:

Dus dan gaan we schorsen en dan gaan we een hoofdelijke stemming organiseren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik wil het volgende voorstellen. De heer Baudet heeft net het verzoek gedaan om vanmiddag nog een VAO te houden, inclusief stemmingen. Omdat op dit moment een ondervraging onder ede plaatsvindt, hebben we met de desbetreffende commissie afgesproken dat wij een halfuur inlassen voordat we überhaupt overgaan tot de hoofdelijke stemmingen. Omwille van de agenda wil ik dus voorstellen om in ieder geval in dit komend halfuur het CETA-debat af te maken. Daarna volgt de hoofdelijke stemming over het voorstel van de heer Baudet.

Tot zover de dienstmededeling.

Voorzitter: Van der Lee

Naar boven