Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 44, item 11

11 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid ( 35188 ).

De voorzitter:

We gaan verder met het wetgevingsdebat over wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een apk- en kentekenplicht, snelheidsverhoging en betere toegang tot bepaalde wegen voor trekkers.

De algemene beraadslaging wordt hervat.

De voorzitter:

We zijn toegekomen aan de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Ik geef mevrouw Kröger namens GroenLinks het woord.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter, dank. We hebben het debat gevoerd over de trekkerverplichting en daarbij ook de verhoging van de maximumsnelheid. Ik vind de beantwoording van de minister op het punt van de maximumsnelheid, met name in de bebouwde kom, echt niet geruststellend. Ik vind het moeizaam dat zij schetst dat het gemeenten vrijstaat om zones of straten voor 25 km/u af te bakenen, terwijl de norm binnen de bebouwde kom in dorpskernen wat ons betreft 25 km/u zou moeten zijn, met uitzonderingen waar die 40 km/u geldt. Ik hoop dat de minister dit toch met ons eens is. Ik dien de volgende motie in om dat een duwtje te geven.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe regels voor trekkers en vergelijkbare voertuigen kansen bieden op verbetering van de verkeersveiligheid voor sommige gebieden en verkeersdeelnemers, maar ook de kans op verslechtering van de verkeersveiligheid voor andere verkeersdeelnemers;

overwegende dat met gericht lokaal beleid vooral zwakkere verkeersdeelnemers beter beschermd kunnen worden en deze lokale regels nu ook beter gehandhaafd kunnen worden;

constaterende dat de afweging om landbouwverkeer wel of niet toe te laten volgens het ja-tenzijprincipe aan de wegbeheerder wordt overgelaten, en dat het betekent dat alle wegen vooralsnog worden opengesteld;

constaterende dat het kennisplatform CROW nog richtlijnen gaat opstellen om het maken van deze afweging voor wegbeheerders mogelijk te maken;

verzoekt de regering om samen met de VNG, politie, CROW en de SWOV te bekijken welke lokale maatregelen, zoals verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, genomen kunnen worden om de kansen die deze wet biedt, optimaal in te zetten voor een vergroting van de verkeersveiligheid;

verzoekt de regering tevens om de effecten van de wetswijzing op de verkeersveiligheid te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Kröger. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (35188).

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik hoop dat de minister onderschrijft dat het optimaal benutten van deze wet voor het verhogen van de verkeersveiligheid echt een doel van de wet is en dat zij in die lijn ook deze motie ondersteunt.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Kröger. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Aalst namens de PVV.

De heer Van Aalst (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Geen moties van mijn kant. Het wetsvoorstel dat hier ligt is zo bagger dat je het niet met een motie of amendement gaat repareren, dus van mijn kant niets vandaag. Wel wil ik nog even meegeven dat deze wet eigenlijk gewoon een Europees dictaat is met een kop van de minister in de vorm van een kentekenplicht. Het is keihard aanpakken van onze boeren. We hebben op geen enkel moment aangetoond wat dit doet met de verkeersveiligheid. Je zou toch verwachten dat je vooraf een nulmeting doet, maar ook dat is niet gebeurd.

We hebben een hele discussie gevoerd over de handhaving. Dat is natuurlijk totale onzin. Er verandert helemaal niets aan. We konden nu al aanhoudingen verrichten zonder daar een kenteken bij nodig te hebben.

Ik heb een soort van toezegging gekregen, maar blijkbaar is het nieuw in dit huis dat een toezegging een meerderheid van de Kamer moet hebben. Het zal zo zijn. Ik zou graag de informatie over de landen die nog een infractiestelling hebben. Maar als de minister niet bereid is om te voldoen aan de informatieplicht die ze volgens mij heeft aan Kamerleden, nou ja, dan laat ik het aan haar. Dat biedt alleen maar meer mogelijkheden voor het volgende debat.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Aalst. Dan geef ik nu het woord aan de heer Remco Dijkstra namens de VVD.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter, dank u wel. We hebben hier goed met elkaar over dit onderwerp gesproken. Volgens mij loopt het proces van dit wetsvoorstel nu sinds 2006, dus veertien jaar. Uiteindelijk is het vorige voorstel afgeschoten, maar lijkt dit voorstel met een aantal veranderingen wel te worden goedgekeurd. Ik denk dat we alle onderwerpen hebben aangestipt die we moesten aanstippen. Ik ben tevreden met de beantwoording door de minister. Het is een broos bouwwerk, heb ik eerder gezegd. Dat betekent dat je niet zomaar stukjes eruit kunt halen of veranderen. Ik denk wel dat we met het amendement dat de heer Von Martels en ik hebben ingediend, een goede kleine aanvulling geven over de evaluatie, die inderdaad wat breder gezien moet worden dan wat er staat.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Remco Dijkstra. Dan geef ik nu het woord aan de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren.

De heer Wassenberg (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties. De eerste gaat over de tractoren die harder kunnen rijden dan 25 km/u, maar waarvan de bestuurder dat niet wil. De minister heeft daar eigenlijk niet op geantwoord, want ze zijn de komende jaren vrijgesteld van de kentekenplicht. Dat is raar. Als ze uiteindelijk wel de weg op gaan en harder rijden dan 25 km/u, dan kunnen ze moeilijk bekeurd worden omdat ze geen kenteken hebben.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de ingestelde uitzonderingen en gefaseerde invoering de kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 km/u de komende jaren alleen geldt "als men harder wil rijden dan 25 km/u";

overwegende dat zonder kenteken handhaving van deze snelheidslimiet moeilijk zal worden;

verzoekt de regering ook de kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 km/u in te laten gaan per mei 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wassenberg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (35188).

De heer Wassenberg (PvdD):

Dan heb ik nog een tweede motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat bij (verkeers)overtredingen die worden begaan met tractoren op eenzelfde manier moet worden gehandhaafd als bij vergelijkbare andere (verkeers)overtredingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wassenberg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11 (35188).

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik kan me voorstellen dat de minister hier zegt: het gaat over handhaving, dus moet u bij mijn collega van Justitie zijn. Maar dan kan ik de minister geruststellen. Dit is een "spreekt uit"-motie, dus daar hoeft ze geen oordeel over te geven, heb ik begrepen.

De voorzitter:

Die motie heeft u ook ingediend?

De heer Wassenberg (PvdD):

Die heb ik ingediend.

De voorzitter:

Oké. Dank u wel, meneer Wassenberg. Dan geef ik nu het woord aan de heer Moorlag namens de PvdA.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Zoals de heer Dijkstra al zei: het is een broos bouwwerk. Er zitten wat imperfecties in en daar hebben we mee te leven. Het gaat nu om de verplichting om alleen maar een kentekenplaat op de achterzijde van een landbouwvoertuig te hebben. Een echte boer, die eet geen halvarine. Een echte boer, die houdt niet van half werk. En een echte minister van Infrastructuur en Waterstaat zou geen halve kentekenplicht in moeten voeren, maar die zou een hele kentekenplicht in moeten voeren. Die zou geen half werk moeten leveren, maar heel werk moeten leveren. Daarom de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiligheid en handhaving van verkeersregels gebaat zijn bij een kentekenplicht voor zowel de achter- als voorzijde van landbouwvoertuigen, mobiele machines enzovoorts;

overwegende dat de kentekenplicht voor zowel de voor- als achterzijde in buurlanden ook geldt;

verzoekt de regering de verplichting voor het voeren van een kentekenplaat uit te breiden naar de voorzijde van de voertuigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Moorlag en Kröger. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (35188).

De heer Moorlag (PvdA):

Dank u wel.

De voorzitter:

Nee, nog heel even. De heer Von Martels heeft een vraag.

De heer Von Martels (CDA):

Ik meende te horen dat de heer Moorlag zei dat de kentekening aan de voor- en achterzijde ook in het buitenland van kracht is. Volgens mij hebben we juist van de minister gehoord dat dat niet het geval is in het buitenland en waarschijnlijk ook niet verplicht gesteld kan worden. Misschien kan de heer Moorlag er duidelijker over zijn of het in het buitenland wel of niet verplicht wordt gesteld.

De heer Moorlag (PvdA):

De nuance zit in de motie. Zowel in de memorie van toelichting als in haar beantwoording heeft de minister een rijtje landen genoemd waar de kentekenplicht zich niet uitstrekt tot beide zijden. In de motie staat "in de buurlanden", Duitsland en België. Die zaten niet in het rijtje dat de minister heeft genoemd. Wij zijn er in Duitsland zelf getuige van geweest dat daar boeren waren die ontevreden waren over heel veel beleid, maar toch allen getrouw een kenteken aan zowel de voor- als achterzijde van hun tractor voerden.

De heer Von Martels (CDA):

Het ligt dus in de nuance. In ieder geval heeft de heer Moorlag geen half werk geleverd.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Von Martels namens het CDA.

De heer Von Martels (CDA):

Voorzitter, dank u wel. De trekkers stonden opnieuw centraal in Den Haag. Vorig jaar op het Malieveld, dit keer in de plenaire zaal hier op het Binnenhof. Het was voor de neutrale toeschouwer volgens mij ook een onderhoudend debat. Je zou het je haast niet kunnen voorstellen over dit onderwerp, dit wetsvoorstel, maar het is een prima debat geworden, waar we via een amendement het nodige kunnen afdwingen, denk ik.

Daarnaast hebben we nog een motie. Die motie is wel een beetje in lijn met het amendement, maar richt zich meer op de apk. Ze luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de richtlijn de apk-eisen voorschrijft voor snelle landbouw- of bosbouwtrekkers, waarbij de regering zich houdt aan het minimum;

overwegende dat in verband met het beperken van de kosten het van belang is dit kritisch te blijven volgen;

verzoekt de regering om bij de voorliggende wet en onderliggende regelgeving geen nationale kop te creëren op de apk-eisen, zich er in Europees verband voor te blijven inzetten dat er vanuit de apk-plicht geen extra regels hieromtrent voortvloeien, en indien er voornemens zijn om via andere regelgeving met extra eisen te komen rond de apk-eisen voor deze voertuigen, de Kamer hier tijdig voor de besluitvorming expliciet op te wijzen;

verzoekt de regering tevens te monitoren wat de effecten van de huidige vormgeving van de apk-keuring voor snelle landbouw- of bosbouwtrekkers zijn op de kosten en de uitvoerbaarheid voor de agrarische sector, en de Kamer hierover binnen drie jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Von Martels. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (35188).

De heer Van Aalst (PVV):

De heer Von Martels had mij gezegd: kom in tweede termijn nog even terug om te horen hoe het er nou voor staat bij het CDA. Is die kentekenplicht nu van tafel voor het CDA of accepteert het CDA het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, inclusief kentekenplicht?

De heer Von Martels (CDA):

Ik heb inderdaad de heer Van Aalst uitgenodigd om in de tweede termijn nog een keer terug te komen, maar ik ga toch een beroep doen op de spanningsboog van de heer Van Aalst. We weten dat die niet al te groot is, maar in dit geval zou ik toch willen vragen nog een week af te wachten. Ik wil alles wat ik vandaag gehoord heb voorleggen aan mijn fractiegenoten, om daarna een afweging te maken wat wij gaan doen. Ik zou het geduld van de heer Van Aalst nog even op de proef willen stellen.

De heer Van Aalst (PVV):

Ik heb vertrouwen in de rechte rug van de heer Von Martels. De heer Van Helvert zit nog steeds in die fractie. Nou, dan hoeft u er niet zo heel veel meer te overtuigen, volgens mij. Ik ga ervan uit dat de CDA-fractie bij het standpunt van twee jaar geleden blijft.

De heer Von Martels (CDA):

Dat is een aanbeveling. Ik heb meer aanbevelingen gehoord vandaag. We zullen ze onafhankelijk gaan afwegen.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik heb toch een vraag over de motie die net is ingediend. Ik vind het wel zorgelijk. Als er eisen komen uit Brussel, bijvoorbeeld aan veiligheid, aan het terugdringen van emissies of aan CO2-besparing, dan zijn dat toch dingen die we ook in Nederland moeten doorvoeren en moeten keuren, omdat dat van belang is, omdat we veilige, schone trekkers willen?

De heer Von Martels (CDA):

We willen allemaal schone en veilige trekkers. Gelukkig zien we ook steeds weer dat de nieuwe varianten steeds schoner en veiliger worden. Wat dat betreft is dat ook voor ons voldoende. Bij ons ging natuurlijk de discussie heel sterk over het kostenaspect. We proberen inderdaad ook andere aspecten mee te nemen, maar we hebben met name, ook vandaag weer, naar voren proberen te brengen dat we zo graag willen dat de kosten laag blijven en dat we geen nationale kop op Europese regelgeving gaan bedenken. Wel kunnen we ons voorstellen dat we oog hebben voor andere voordelen die aan dit voorstel zitten, maar al met al is het van belang om te weten dat met name het kostenaspect voor ons doorslaggevend zal zijn voor de vraag of we wel of niet voor dit wetsvoorstel zullen zijn. Maar die veiligheid nemen we ook mee. Dat vinden we juist ook zo goed van dit voorstel. Door die 25 km/u naar 40 km/u wordt het voor de snellere tractoren mogelijk om in ieder geval op rondwegen te rijden. Dat verhoogt de snelheid. Daar zijn we een groot voorstander van.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik begrijp dat de heer Von Martels bij elk antwoord alleen maar praat over de kosten, de kosten, de kosten en daarmee probeert zijn achterban een signaal te geven. De heer Von Martels zegt nu dat hij voor de wet gaat stemmen, maar dan via deze motie regelt dat er geen extra eisen worden gesteld. Maar er zullen nieuwe inzichten komen, rond veiligheid, rond de reductie van stikstof, rond de reductie van CO2. Die moeten we dan toch ook gewoon opnemen in een apk?

De heer Von Martels (CDA):

Ik hoop dat u mijn inbreng gehoord heeft. CROW moet daar richtlijnen voor opstellen. Die adviezen vinden wij ook zwaarwegend. Laten we nou eerst even kijken welke adviezen op ons afkomen en daarna een oordeel daarover vellen. Volgens mij had ik een heel lange inbreng over veiligheid en dit specifieke punt. Dat staat bij ons hoog in het vaandel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Von Martels. Dan geef ik nu het woord aan de heer Sienot namens D66.

De heer Sienot (D66):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Met dit wetsvoorstel zetten we weer een stap richting schoner en veiliger verkeer, dus aan de slag! Daar begint dan ook gelijk mijn zorg, die ik zou willen uitspreken, want de startdatum is alvast uitgesteld. Nou is er heel lang over dit voorstel gepraat. Vandaag is er ook langer over gedebatteerd dan gepland, maar, alsjeblieft, laten we niet in diezelfde trend doorgaan met de invoering. Slagvaardigheid is gewenst, zeker nu er zo'n kostbaar, breekbaar compromis ligt.

De Raad van State adviseert om snel te starten met voorlichting en te zorgen dat trekkers, vooruitlopend op het wetsvoorstel, al gekeurd kunnen worden. Het uitlopen van de startdatum lijkt mij een reden om nog even bij de minister onder de aandacht te brengen om daar werk van te maken. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat, als wij straks eenmaal gestart zijn, wij de effecten van deze nieuwe wetgeving heel zorgvuldig gaan bekijken. Wij hadden het er al over tijdens het debat: wat doet de hogere snelheid van de tractoren voor de fietsers en de voetgangers? Vandaar deze motie over de evaluatie van de verkeersveiligheid.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen invloed kan hebben op de verkeersveiligheid van andere weggebruikers, zoals de voetganger en de fietser;

verzoekt de regering om de SWOV een nieuwe meting uit te laten voeren naar de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen;

verzoekt de regering tevens om jaarlijks de verkeersveiligheidscijfers te monitoren en daarbij de effecten van de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen op de verkeersveiligheid voor andere weggebruikers te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Sienot en Van der Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (35188).

Dank u wel, meneer Sienot.

De heer Sienot (D66):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Dan kijk ik of de minister behoefte heeft aan een korte schorsing. Vijf minuten? Ja? Oké.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik geef de minister het woord.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:

Dank u wel, voorzitter. Ik dank de leden voor een nuttige, inhoudelijke discussie over dit belangrijke onderwerp. Er zijn nog een paar vragen blijven liggen. De heer Van Aalst zegt: ik vind het jammer dat de minister toch niet wil gaan uitzoeken hoe dat in die andere landen zit met die infractieprocedures. Daar geef ik even bij aan dat het vier landen waren, waarbij het overigens ook gaat over infracties van de hele, brede richtlijn. Dus het is niet gezegd dat deze infracties specifiek te maken hebben met die apk-plicht. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over het hele stelsel van apk dat ze in een land hebben of wat dan ook. Maar ik wil niet dat de heer Van Aalst zich nu tekortgedaan voelt. Omdat het een overzichtelijk aantal van vier landen is, wil ik best toezeggen om nog even te kijken wat er op hoofdlijnen speelt bij die vier landen, als hij mij niet helemaal tot in alle details vraagt hoe de debatten daar zijn verlopen enzovoort.

Ik had nog de vraag van de heer Von Martels uitstaan wat zo'n apk-keuring dan kost. Dat weten we alleen voor de RDW. Daar gaat het €107 kosten, maar je ziet in de praktijk dat allerlei bedrijven dat ook voor andere bedragen kunnen doen. Die zullen over het algemeen eerder lager zijn, anders gaat iedereen het natuurlijk bij de RDW laten doen. Soms zit het ook in onderhoudscontracten enzovoort. Dus dat is verder aan de markt.

Voorzitter. Dan de moties. De motie op stuk nr. 9 van mevrouw Kröger verzoekt de regering om samen met de VNG, politie, CROW en SWOV te bekijken welke maatregelen ...

De voorzitter:

Heel kort, meneer Sienot.

De heer Sienot (D66):

Ik had ook nog een vraag gesteld en het antwoord daarop heb ik toch gemist, ook in de eerste termijn. De Raad van State moedigt ons aan om toch vooral met de inschrijving te beginnen voordat de wet is aangenomen.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:

Ik dacht dat ik daar al positief op had gereageerd. Dat zijn we eens met de Raad van State. Ik wil graag mijn best doen om hiermee zo voortvarend mogelijk aan de slag te gaan. Dat doen we door alles zo veel mogelijk digitaal toegankelijk te maken. We gaan de voorlichtingscampagne goed opstarten. De RDW staat in de startblokken en CROW krijg meteen van ons een opdracht zodra we hier de wetgeving aangenomen hebben, dus we gaan echt voortvarend aan de slag.

Dan kom ik weer terug op de motie op stuk nr. 9 van mevrouw Kröger. Die wordt eigenlijk heel erg gedreven door de verkeersveiligheid. Ik denk dat we een beetje een rare semantische discussie met elkaar hadden, want volgens mij willen we hetzelfde. Wellicht kan ik mevrouw Kröger geruststellen door deze motie oordeel Kamer te geven.

Dan kom ik bij de motie op stuk nr. 10 van de hand van de heer Wassenberg, die de regering verzoekt om ook de kentekenplaat voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 km/u eraan toe te voegen. Die ga ik ontraden, want dan ga ik weer een hele nieuwe groep voertuigen eraan toevoegen en dat past niet in het bouwwerk van het draagvlak, dat we zo zorgvuldig hebben opgebouwd. Om die reden ontraad ik die motie.

De heer Wassenberg (PvdD):

Zou u die categorie dan niet moeten beperken tot tractoren die niet harder kunnen rijden 25 km/u? Want nu kunnen ze wel harder, maar is er de intentie om dat niet te doen. Dat is toch raar?

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:

Ik neem er kennis van dat de heer Wassenberg dat raar vindt. Ik houd me gewoon aan de teksten zoals we die in het compromis met alle partijen hebben afgesloten.

De voorzitter:

Gaat u verder.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:

Dus geen uitbreiding.

Ik hoef geen oordeel te geven over de motie op stuk nr. 11. Dat stipte de heer Wassenberg zelf ook terecht aan. Dat was een "spreekt uit"-motie van de Kamer, dus dan hebt u zelfs liever niet dat ik mij daarover uitspreek. Dat zal ik dus ook niet doen.

Dan de motie op stuk nr. 12 van de heer Moorlag.

De voorzitter:

En van mevrouw Kröger. Klopt dat? Ik kan het niet helemaal goed zien. Uw naam staat eronder. Ja, hè? Het is niet goed leesbaar. Je ziet alleen staan: de heer Moorlag. Maar ik zie uw naam ook een klein beetje. Heel vaag.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Heel bescheiden!

De voorzitter:

Ja, dat is heel bescheiden.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:

Het is bijna weggevallen.

De voorzitter:

De motie is dus van de heer Moorlag en mevrouw Kröger.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:

Daarin gaat het om de verplichting om niet alleen aan de achterkant een kentekenplaat te hebben, maar ook aan de voorkant. Dat heb ik nog even gecheckt bij de medewerkers. Dat is inderdaad voorgelegd aan de sector. Vanwege het kostenaspect is dat afgewezen. Dat zou namelijk in totaal gaan leiden tot 4,8 miljoen aan extra kosten voor eigenaars en houders. We hadden de afspraak dat we het zo goedkoop mogelijk moesten houden en om die reden hebben we daarvan afgezien. Om die reden ga ik ook deze motie ontraden. Ik heb daarvoor hetzelfde argument als in de richting van de heer Wassenberg, namelijk dat je een kaart uit het huisje trekt waardoor het zou kunnen instorten en dat risico wil ik echt niet nemen.

Dan de motie op stuk nr. 13 van de hand van de heer Von Martels, die de regering verzoekt om bij de voorliggende wet geen nationale kop te creëren op de apk-eisen. Dat gaan we ook niet doen. De regering moet monitoren wat er verder voor ontwikkelingen zijn en de Kamer eventueel binnen drie jaar informeren, mocht er zoiets aan de hand zijn. Deze motie kan ik oordeel Kamer geven.

Dat geldt ook voor de motie op stuk nr. 14 van de hand van de heer Sienot. Die is medeondertekend door mevrouw Van der Graaf. Als ik de motie zo mag uitleggen ... De heer Sienot zegt in zijn eerste verzoek iets heel breeds: verzoekt de regering om de SWOV een nieuwe meting uit te laten voeren naar dé verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen. Ik neem aan dat we het echt beperken tot waar we het hier over hebben. Ja, ik zeg het toch voor de zekerheid maar even, want voordat je het weet krijgen ze een hele nieuwe opdracht om een heel nieuw systeem van verkeersveiligheidsmonitoring te gaan doen. Dat wil ik wel even zekergesteld hebben. Maar als het specifiek gaat over het onderhavige onderwerp, de landbouwvoertuigen, dan kan ik de motie oordeel Kamer geven.

De heer Sienot (D66):

Die toelichting kan ik volledig volgen.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:

Daarmee ben ik er doorheen, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Daarmee zijn wij ook aan het einde gekomen van dit debat.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Over het wetsvoorstel, de ingediende moties en één amendement zullen we volgende week dinsdag stemmen. Ik dank de minister en de Kamerleden.

De vergadering wordt van 18.30 uur tot 19.16 uur geschorst.

Voorzitter: Tellegen