Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 40, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de fractie van D66 benoem ik in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Jetten tot lid in plaats van het lid Verhoeven, het lid Bouali tot lid in plaats van het lid Sneller en het lid Sneller tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Bouali.

Ingekomen zijn de volgende beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake:

  • -aanwijzing van het Eerste Kamerlid Beukering tot plaatsvervangend lid van de NAVO-Parlementaire Assemblee;

  • -aanwijzing van het Eerste Kamerlid Beukering tot plaatsvervangend lid van de OVSE-Parlementaire Assemblee;

  • -aanwijzing van het Eerste Kamerlid Frentrop tot lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie;

  • -aanwijzing van het Eerste Kamerlid Van Pareren tot lid en het Eerste Kamerlid Beukering tot plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;

  • -aanwijzing van het Eerste Kamerlid Van Pareren tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 24077-443; 31532-227; 35069-5; 35069-4; 35200-IV-10; 31125-100.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens), met als eerste spreker de heer Groothuizen namens D66;

  • -het VAO Maatschappelijke opvang, met als eerste spreker de heer Kerstens namens de PvdA;

  • -het VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten (31293, nr. 497), met als eerste spreker de heer Rudmer Heerema namens de VVD.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Lee. Ik wil een dringend beroep op jullie doen om zo kort en bondig mogelijk te zijn bij het aanvragen van debatten, want we hebben 34 aanvragen. De heer Van der Lee gaat het goede voorbeeld geven. De heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een debat aanvragen met het kabinet, te weten de minister van Economische Zaken en Klimaat en de premier, over de historische uitspraak van de Hoge Raad. Driemaal is scheepsrecht. Het Urgendavonnis moet worden uitgevoerd. Ik wil graag ook een brief hebben waarin het kabinet reageert op deze uitspraak van de Hoge Raad, maar ook aangeeft hoe het de motie van mijn hand die al eerder is aangenomen, gaat uitvoeren en met een additioneel pakket komt om die 9 megaton extra CO2 te gaan besparen.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

Mevrouw Beckerman (SP):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Bisschop.

De heer Bisschop (SGP):

Mevrouw Mulder was eerder, maar u verplicht mij. Steun hiervoor. Alleen mag de afvaardiging wat mij betreft beperkt blijven tot de minister van Economische Zaken en Klimaat. We kunnen dan vanuit onze positie ook reflecteren op de inhoud van die uitspraak.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wij vinden het ook belangrijk dat die brief er eerst is voordat we het hierover gaan hebben. Als die er is, dan is er ook steun.

De heer Sienot (D66):

Ik sluit me aan bij de woorden van het CDA, plus graag met de minister van EZK.

De heer Harbers (VVD):

Datzelfde geldt ook voor ons. Het kabinet heeft al aangekondigd later een kabinetsreactie te versturen. Die moet er eerst zijn. En dan een debat met alleen de minister van EZK.

De heer Kops (PVV):

Steun voor het debat.

De heer Van Haga (Van Haga):

Steun voor het debat.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Van der Lee, u heeft een meerderheid.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Unaniem.

De voorzitter:

Nou ... Ja, maar onder de voorwaarde dat de brief er eerst is. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Meneer Edgar Mulder, fijn dat u er bent.

De heer Klaver namens GroenLinks.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter, dank. Zojuist kregen we te horen dat het CDA en de VVD een moedige stap hebben gezet en dat er toch een verbod op vuurwerk komt. Dat is heel goed nieuws. Ik zou graag een debat willen aanvragen met de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid over het verloop van de nieuwjaarsnacht, over de ongeregeldheden die er hebben plaatsgevonden en over de vraag wat wij daar als Kamer aan kunnen doen. Ik wil graag dat dat debat op korte termijn wordt gehouden.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter, ik had ook een aanvraag voor een debat staan over de onacceptabele gang van zaken bij de jaarwisseling en over dat hulpverleners en handhavers vragen om een vuurwerkverbod.

De voorzitter:

Ja, maar steunt u het verzoek, of niet?

Mevrouw Den Boer (D66):

Ik steun het verzoek van de heer Klaver van harte, mits het heel snel wordt ingepland.

De voorzitter:

En wat doet u met uw aanvraag?

Mevrouw Den Boer (D66):

Als het debat van de heer Klaver snel wordt ingepland, ben ik graag bereid om mijn aanvraag daaraan toe te voegen.

De voorzitter:

Goed.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, wat ons betreft geen halve maatregelen ten aanzien van het vuurwerkverbod, dus van harte steun voor dit debat.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Steun voor het verzoek, maar ik wil wel een debat zonder de minister-president. Ik vind het echt onnodig om hem hier ook weer voor naar de Kamer te roepen.

De heer Van Dam (CDA):

Ik steun het verzoek wel, maar ik wil juist dat we eerst de kabinetsbrief afwachten, zodat we een inhoud hebben om over te debatteren. Ik denk dat ik in dezen een minderheidsstandpunt inneem, en toch zeg ik het.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. Ik steun het verzoek, en ook de kabinetsbrief.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het verzoek. Ik wil graag dat het debat wordt ingepland na ommekomst van de kabinetsbrief, bij voorkeur vóór de voorjaarsvakantie.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek, en ook voor het verzoek om het zo spoedig mogelijk in te plannen.

De heer Van Haga (Van Haga):

Steun voor het debat.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor een spoedig debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Helder (PVV):

Steun voor het verzoek.

De heer Van Raak (SP):

Steun. Maar ik wil wel opmerken dat we elk jaar een overleg hebben over oud en nieuw, dat we ook al een brief hebben gekregen van de minister en dat we dat overleg, dat debat, volgende week zouden kunnen gaan houden. Dus wat dan de meerwaarde is van het onderaan de lijst met debatten zetten van dit debat, weet ik niet precies. We moeten een beetje oppassen voor scorebordpolitiek, zou ik tegen de heer Klaver willen zeggen. Maar ik wil het ook niet tegenhouden.

De voorzitter:

Oké. U heeft een meerderheid, meneer Klaver.

De heer Klaver (GroenLinks):

Zeker. En ik merkte ook dat collega's graag willen dat het debat spoedig wordt ingepland, zoals ik ook verzocht. Wat mij betreft is dat deze of volgende week.

De voorzitter:

Oké. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Zei u nou "deze week of volgende week", meneer Klaver?

De heer Klaver (GroenLinks):

Ja.

De voorzitter:

O. En is iedereen het daarmee eens? Ja? Oké.

De heer Klaver (GroenLinks):

Zo spoedig als mogelijk.

De voorzitter:

Oké, dank je wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Jansen, namens de PVV. Is dit de eerste keer dat u een debat aanvraagt? Oké.

De heer Jansen (PVV):

Voorzitter, dank u wel. Opnieuw zijn wij verrast door weer een geval van zorgfraude. Opnieuw gaat het om ongelofelijk veel geld, om honderdduizenden euro's. Maar iedereen weet dat dit maar het topje van de ijsberg is. We praten over in totaal honderden miljoenen euro's. Dit geld gaat naar criminelen, criminelen die het gebruiken voor edelstenen, wapens en Rolexen. Wij willen graag met de minister van VWS hierover in debat gaan, want wij willen van hem weten hoe we dit gaan aanpakken, wanneer we hier iets mee gaan doen en wanneer we nou eindelijk, eindelijk eens een keer actie krijgen. Want iedere eurocent die uiteindelijk niet naar de mensen gaat die het geld nodig hebben, is een verloren eurocent.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Dit is een ernstige zaak en terecht moeten we daarover spreken. Maar we hebben 19 februari een algemeen overleg Fraude. Daar zouden wij dit bij mee willen nemen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik neig sterk naar steun voor dit verzoek. Maar ik had voor mezelf ook de notitie gemaakt: "waar mogelijk aanknopen bij een verzoek dat er al ligt". Het moet besproken worden en dit misbruik moet radicaal, met wortel en tak, uitgeroeid worden.

De voorzitter:

U steun het verzoek. Toch?

De heer Bisschop (SGP):

Ja, ik steun het verzoek, maar de voorkeur gaat uit naar bespreken in een eerder AO.

De voorzitter:

Nee, iets ertussenin kan niet. U steunt het verzoek?

De heer Bisschop (SGP):

Ik steun het verzoek.

De voorzitter:

Oké. Mevrouw Bergkamp namens D66.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Het lijkt me inderdaad goed dat we er snel over spreken. Er is in februari een algemeen overleg Zorgfraude. Volgens mij is dat de snelste kans om erover te spreken. Dus geen steun voor het debat, omdat we er vrij snel over kunnen spreken tijdens het AO dat al gepland staat.

De heer Renkema (GroenLinks):

Daar sluit ik graag bij aan.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Geen steun voor dit verzoek, wel om erover te spreken in het AO Zorgfraude.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Heel belangrijk onderwerp. We moeten dit, zoals al gezegd werd, met wortel en tak uitroeien. Maar er staat al een debat. Dat is vele malen sneller dan nu een nieuw debat aanvragen, want dan zijn we pas volgend jaar aan de beurt. Dus ik zou zeggen: volgende maand doen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. We moeten het hierover hebben. Debatten hierover worden steeds maar uitgesteld. Steun voor het verzoek.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Meneer Jansen, u heeft geen meerderheid. Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Agema ... O, maar dat moet hij zelf zeggen. Meneer Jansen, het is uw eerste keer, dus dat weet u niet. Ik begrijp dat u een dertigledendebat op de lijst wilt hebben. Dan voegen we dit toe aan de lijst met dertigledendebatten. Tenminste, dat ving ik op.

Mevrouw Agema namens de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter, voor uw coulance.

We weten al dat de personeelstekorten in ziekenhuizen leiden tot gevaarlijke situaties, maar uit een onderzoek van RTL blijkt zelfs dat tientallen verpleegkundigen spreken over het overlijden van patiënten door te weinig handen aan het bed. Ik vind dit dusdanig ernstige informatie dat ik graag een meerderheidsdebat wil aanvragen.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter, dat ben ik met mevrouw Agema eens. Ik had dit onderwerp aangemeld voor het vragenuur, dus steun voor een debat, zo snel mogelijk.

De heer Renkema (GroenLinks):

Ernstige signalen. Wij steunen de debataanvraag.

De heer Bisschop (SGP):

Steun.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. De snelste manier is volgens mij toch het algemeen overleg op 15 februari over arbeidsmarktbeleid in de zorg. Dus geen steun voor dit specifieke verzoek.

Mevrouw Regterschot (VVD):

Wij sluiten ons aan bij de woorden van het CDA. Geen steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

D66 sluit zich ook aan bij de woorden van het CDA.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het debat.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Volgens mij kan het via het AO.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, echt iets voor een plenair debat. Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik dank de voltallige oppositie dat zij hier hun steun uitspreken. De coalitie sluit de gelederen weer. Laten we maar weer een dertigledendebat op de lijst zetten, want ik vrees dat dit probleem, waarbij dus mensen komen te overlijden door personeelsgebrek, over anderhalf jaar nog wel bestaat.

De voorzitter:

Dit debat wordt toegevoegd.

U heeft nog een verzoek, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, ik heb nog een verzoek, voorzitter. Toen wij het conceptschema kregen, bleek per ongeluk dat voor het debat dat wij morgenochtend gaan houden, overmorgen een rapport komt. Toen dacht ik: laten we het debat van morgenochtend ruilen met dat van donderdagavond. Mijn collega, mevrouw Laan-Geselschap van de VVD, had al voorgesteld om dat rapport eerder te laten komen. Dat wilde de minister niet. Vandaar dat ik vraag om die twee debatten om te ruilen.

De voorzitter:

Wie hierover? In ieder geval over het verzoek om het debat over de wachtlijsten voor de verpleeghuizen niet op woensdagochtend te laten plaatsvinden, maar op donderdagavond. Ik begrijp dat het dezelfde bewindspersoon is.

De heer Hijink (SP):

Ja, voorzitter, dat wilde ik zeggen. Het is met dezelfde minister, dus wat mij betreft is daar geen bezwaar tegen. Volgens mij moet dat gewoon kunnen.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Heeft iemand er bezwaar tegen om ze om te ruilen? Nee?

Mevrouw Agema (PVV):

Het lijkt me toch dat mevrouw Laan-Geselschap daar geen bezwaar tegen heeft, voorzitter, want zij was juist degene die gevraagd had of het rapport eerder kon komen.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Daar mag ik zelf wat van vinden, geloof ik. Ik vond dat het rapport eerder moest komen. De minister vond dat niet nodig, maar dat betekent niet per se dat de tijdbesteding die wij donderdagavond hebben dezelfde is als die wij morgen hebben. Daarom zou ik het debat eigenlijk gewoon willen laten staan. Dat rapport moeten we zeker uitgebreid bespreken, maar dat kan binnenkort ook gedaan worden. Ik vind het nog steeds erg jammer dat het rapport niet op tijd gekomen is.

Mevrouw Agema (PVV):

Dus dan gaan we ergens binnenkort nog een keer debatteren?

De voorzitter:

Nee, mevrouw Agema. We gaan kijken of u een meerderheid heeft.

De heer Slootweg (CDA):

Ik wil me aansluiten bij de woorden van mevrouw Laan. Volgens mij moeten we gewoon het debat donderdagavond door laten gaan.

De voorzitter:

U bedoelt niet het voorstel van mevrouw Agema.

De heer Slootweg (CDA):

Nee.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Ik sluit me aan bij de toelichting die mijn collega van de VVD heeft gegeven.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik ook, voorzitter.

De voorzitter:

Dan is er geen meerderheid, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Of er voldoende verpleeghuisplekken in Nederland zijn, is dus gewoon het gevolg van politieke spelletjes en de vraag of daar een rapport bij behandeld wordt of niet.

De voorzitter:

Mevrouw Agema, als dat rapport er is en u kunt het niet bij een debat bespreken ...

Mevrouw Agema (PVV):

Dan gaan we weer een debat voeren.

De voorzitter:

Zo is dat. Dat is wat ik u mee wilde geven.

Mevrouw Agema (PVV):

We zijn hier niet van de werkverschaffing dacht ik.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Agema.

De heer Emiel van Dijk namens de PVV.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil sigaretten en zakgeld, €50 per week. Het eten is niet te vreten. Er zit niet eens Moldavisch eten bij. Pure spot, zelfs varkens worden beter behandeld. Aldus de vertegenwoordiger van de Moldaviërs die ons land overstromen en waar de staatssecretaris helemaal niets aan doet. We willen hier graag zo snel mogelijk een debat over met de hele Kamer.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Dat kan zo snel mogelijk in een algemeen overleg. Laat bovendien duidelijk zijn dat de Moldaviërs per kerende post teruggaan.

De voorzitter:

Dus geen steun, begrijp ik.

De heer Bisschop (SGP):

Ik vind dit wel een punt om te agenderen, dus steun.

Mevrouw Becker (VVD):

Ik sluit me aan bij mevrouw Van Toorenburg.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Er worden straks nog vijf debatten over dit onderwerp, over migratie, aangevraagd. Misschien moet er wat samengevoegd worden. Ik ben het eens met mevrouw Van Toorenburg. Dit kan in een algemeen overleg.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dit onderwerp kan volgens mij het snelst via een AO, maar laten we ook even kijken wat voor andere debatten hier nog plenair worden aangevraagd.

De voorzitter:

Misschien is het een goed idee om dat even met elkaar af te stemmen. De heer Van Ojik namens GroenLinks.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Goedemiddag, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Ook goedemiddag, meneer Van Ojik

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Een gelukkig nieuwjaar.

De voorzitter:

Fijn om u weer te zien.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dat is wederzijds. Geen steun.

De voorzitter:

Dat is dan weer goed. Meneer Emiel van Dijk, u heeft geen steun. Maar er is wel een suggestie gedaan om te kijken ...

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dat lijkt me heel verstandig, want het hele kabinetsbeleid faalt natuurlijk. Dit is een van de kleine uitspattingen daarvan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk.

Dan ga ik naar de heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Ons verzoek is om een dertigledendebat op te waarderen naar een volledig debat. Het gaat over de geplande opening van Lelystad Airport. Toen wij dit verzoek in eerste instantie deden, werd gezegd dat er nog op informatie werd gewacht in de vorm van marktonderzoeken. Die informatie is er nu. We zouden graag een debat daarover voeren, het liefst na de technische briefing van 23 januari.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter, steun voor het voorstel. De minister heeft altijd beweerd ...

De voorzitter:

Het is goed, hoor. U steunt het verzoek.

De heer Laçin (SP):

... dat Lelystad Airport alleen een overloopluchthaven van Schiphol zou zijn en nu zegt zij doodleuk dat we allang wisten dat er autonome groei gaat plaatsvinden. Snel een debat.

De voorzitter:

U steunt het verzoek.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter, steun voor het verzoek om een debat te voeren specifiek over de verkeersverdelingsregel. Dat is het onderwerp van het debat.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Geen steun. Er komt ongetwijfeld een integraal debat over alles van Lelystad als alles er ligt.

De heer Van Raan (PvdD):

Nee, voorzitter. Het gaat specifiek over een klein onderwerp waar de heer Dijkstra zelfs van gezegd heeft: we wachten nog op een onderzoek.

De voorzitter:

Nee, meneer Van Raan! U mag straks even reageren.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter, we kunnen over elk stukje wel een nieuw debat voeren. De stukken komen binnen. Remkes komt binnenkort binnen en dan gaan we hopelijk één debat over Lelystad voeren.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, alle stukken gaan uiteindelijk over Lelystad Airport. Wat ons betreft, horen we eerst van het kabinet wat zij willen met het advies van de commissie-Remkes.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dat lijkt me een ordentelijke procedure. Geen steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik sluit mij aan bij de ordentelijke procedure van de heer Bisschop.

De heer Van Raan (PvdD):

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Kuiken namens de PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. De minister-president sprak in zijn wekelijkse gesprek over een nieuwe migratiecrisis. Talloze berichten in de krant over Turkije dat dreigt Syriërs weer expres de oversteek te laten wagen. Libië speelt enorm op. Volgens mij is er alle reden om een breed debat te voeren over het opnieuw ontstaan van een migratiecrisis, zoals we hebben gekend in 2015.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Dat lijkt mij een uitstekend idee. Ik zou de andere aanvragers die straks nog komen met een verzoek om over migratie te debatteren, willen voorstellen om gewoon één debat over migratie te doen. Dat mag wat mij betreft dit debat zijn.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Daar sluit ik mij graag bij aan, voorzitter, maar mogen wij daar dan ook de brief die wij hebben gekregen van de staatssecretaris over de overlastgevers, aan toevoegen? Laten we dus één substantieel debat voeren over migratie, waarin dit element, de suggesties van de vicepremier en nog andere punten allemaal kunnen worden meegenomen. We zouden dat debat graag zo willen voeren.

De voorzitter:

Ik begrijp dus dat iedereen vindt dat allerlei debatten moeten worden samengevoegd, terwijl die hier allemaal apart op de lijst staan. Betekent dit dus dat jullie straks niet het woord hoeven te voeren, maar misschien morgen terugkomen als jullie onderling ...

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter, ik zou dit punt nog even willen afronden.

De voorzitter:

Dat weet ik, mevrouw Kuiken, maar omdat iedereen dat als argument noemt ...

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, ik zou juist zeggen: iedereen die nu een debat op de lijst heeft staan, kan daarvan aangeven dat het niet meer nodig is, wanneer we nu afspreken dat we een alomvattend debat gaan voeren over al deze aspecten.

De heer Bisschop (SGP):

Van harte mee eens. Op korte termijn dan graag. Voorafgaand zien wij graag de nodige stukken vanuit het kabinet. Ik denk dat dat een heel verstandige lijn is.

De voorzitter:

U bent niet aan de beurt, maar ik voel aan dat u een ordevoorstel wilt gaan doen, meneer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Ik vind het een goed voorstel. U kunt mijn verzoek over dat onderwerp van de lijst schrappen.

De voorzitter:

Dat dacht ik ook. Ik zag het. Dank u wel, meneer Wilders. Dan ga ik naar mevrouw Becker namens de VVD.

Mevrouw Becker (VVD):

Goed idee, voorzitter. Steun van de VVD.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, steun voor zo'n breed debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, ook steun voor het voorstel voor een alomvattend debat, het liefst volgende week.

De heer Van Haga (Van Haga):

Steun voor één groot debat.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter, ook steun van GroenLinks.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Van de ChristenUnie ook.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ja, ik heb het gehoord.

De heer Baudet (FvD):

Ik ben het er mee eens, dus dan kunt u ook mijn voorstel schrappen en dan gaan we dit doen.

De voorzitter:

Kijk eens aan. Dank u wel.

Dan ga ik nu naar mevrouw Van Toorenburg namens het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Wij ontvingen berichten dat er criminele Telegramgroepen zijn die echt jagen op namen en adressen van agenten. We lazen dat dat zomaar zou mogen. Toen schrok ik werkelijk. Daarom wil ik daar graag een debat over.

De voorzitter:

Wie hierover? Mevrouw Helder namens de PVV.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Mijn fractie wil er graag zo spoedig mogelijk over spreken. Dat kan bij het AO Politie op 20 februari.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter. We moeten hier snel over spreken, maar dat kan dus bij dat AO Politie.

De heer Bisschop (SGP):

Een buitengewoon aangelegen punt. Snel behandelen. Ik denk dat de route die de collega's zojuist hebben geschetst sneller is. Geen apart debat.

De heer Groothuizen (D66):

Ik sluit me aan bij de heer Bisschop.

De heer Van Nispen (SP):

Ik ook.

De heer Azarkan (DENK):

Ik ook.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Eerst een brief, zou ik zeggen, en het dan bij het AO bespreken.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Gelukkig, voorzitter, want we krijgen dan wel een brief. Dan kunnen we het zo snel mogelijk agenderen. Laat ik dan gewoon meteen netjes zijn. Ik trek het volgende voorstel in. Dat doen we bij het AO Gevangeniswezen.

De voorzitter:

Hartstikke goed. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Mijn eerste verzoek gaat niet om een nieuw debat, maar om een dertigledendebat dat al op de lijst staat, over de verschillen in handhaving van de rechtsorde als het gaat om boerenprotesten tegenover bijvoorbeeld klimaatdemonstraties. Ik stel voor om daar een meerderheidsdebat van te maken, omdat het OM inmiddels heeft toegegeven dat ze hebben gefaald bij de handhaving bij boerenprotesten.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Van Wijngaarden, VVD.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Dat lijkt ons niet nodig, voorzitter. Geen steun.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Het is nogal wat als je met twee maten meet als het gaat om de handhaving van de rechtsorde. Dus ik wil daar graag heel veel van weten. Vandaar steun voor het voorstel.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. De interpretatie die zojuist wordt geleverd door collega Ouwehand is weer buitengewoon selectief. Dat is absoluut geen aanleiding om het debat om te zetten.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun.

De heer Van Nispen (SP):

Ik heb geen bezwaren tegen het omzetten van het dertigledendebat in een volwaardig debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Geen enkele behoefte aan. Dit is lokaal beleid. Ik denk dat die boerenprotesten allemaal prima zijn.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, geen steun. Ik ben het met de heer Bisschop eens dat de interpretatie van mevrouw Ouwehand niet echt recht deed aan het interview.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun.

De heer Markuszower (PVV):

De boeren hebben natuurlijk onze steun. Maar geen steun voor dit verzoek.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Steun voor het verzoek van mevrouw Ouwehand.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Nee, voorzitter, ik zie het. Dan blijft het dertigledendebat staan.

De voorzitter:

Oké.

U heeft nog een verzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ja, ik heb een tweede verzoek. Thailand is de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese Unie. We hebben op televisie kunnen zien dat dat niet zo'n goed idee is. De Europese Unie is aan het onderhandelen, mede namens Nederland, over een alomvattende vrijhandelsdeal met Thailand. Dat betekent dat de invoertarieven op deze kipproducten nog verder zullen dalen. Daarover wil ik graag een debat met de minister voor Buitenlandse Handel en die van LNV.

De heer Weverling (VVD):

Geen steun.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. Het is goed dat wij over verschillende handelsverdragen praten, want er komen er nog behoorlijk wat aan. 29 januari hebben we een AO Handelsbevordering. Dat lijkt mij de juiste plek om dit te bespreken.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Bouali (D66):

Ik houd het kort: geen steun.

De heer Van Haga (Van Haga):

Goed om hierover te spreken. Steun.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Wel steun, voorzitter, maar graag voorafgegaan door een brief over de inzet van de EU op dit punt.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Het liefst zou ik dit laten aansluiten bij een bestaand debat of overleg. Geen steun voor een apart debat. Wat betreft de brief waar mevrouw Diks zojuist om vroeg: daar ben ik het van harte mee eens.

De heer Alkaya (SP):

Voorzitter. Volgens mij kunnen we dit sneller en beter bespreken in een AO dat eraan komt.

De voorzitter:

Dus geen steun, mevrouw Ouwehand. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Het was niet zo'n productief moment voor mij, want geen van mijn verzoeken is gesteund. Maar u kent me ...

De voorzitter:

Ja, u komt vast wel weer terug.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik kom gewoon nog een keer terug.

De voorzitter:

Zo ken ik u. Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Bromet namens GroenLinks.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Voorzitter. Terwijl we nog in afwachting zijn van definitieve stikstofmaatregelen die de crisis in Nederland gaan oplossen, lazen wij in het kerstreces een analyse in NRC over de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof. Uit die analyse blijkt dat ecologen onder druk werden gezet, analyses werden herschreven en LTO en opvolgende ministers met elkaar in het café deals sloten. Daar wil ik graag een debat over met de minister van LNV. Ook wil ik een brief.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Steun voor dit debat. Dat zeg ik niet alleen als woordvoerder Landbouw, maar ook als woordvoerder Wetenschap. Als de rijksoverheid aan rapporten gaat morrelen, is dat zeer ernstig.

De voorzitter:

Het is bijna niet te verstaan door het rumoer in de zaal. U bent overigens wel te verstaan, meneer Futselaar.

De heer Futselaar (SP):

Ik zal wat mensen streng aankijken. Dat hielp in de klas vroeger ook altijd.

De voorzitter:

Ja, dat helpt.

De heer Futselaar (SP):

Ja, ik bedoel jou, Van der Molen!

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Ze horen het niet eens!

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ernstig inkijkje, dat veel verklaart. Steun voor het debat.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Voor de kerst hebben we al een debat gesteund dat werd aangevraagd door de heer De Groot. Dat debat gaat over natuur en stikstof. Wat ons betreft zou dit onderwerp ook in dat debat behandeld kunnen worden. Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik zou eerst een reactie willen en op basis daarvan willen besluiten of ik wel of niet een debat steun. Dus nu geen steun, maar wel een brief.

De heer Von Martels (CDA):

Geen steun, voorzitter.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Madlener (PVV):

Steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, mevrouw Bromet. O, de heer Nijboer nog.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Nog steeds geen meerderheid, mevrouw Bromet. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik ga naar de heer Wiersma namens de VVD.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter, dank. Studenten en docenten in Maastricht werden opgeschrikt door een hackaanval. Dat werpt de vraag op of dit bij andere universiteiten op orde is, maar ook wat er in deze specifieke casus gebeurd is. Ik wil daarover graag een debat met de minister van OCW.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Het is ernstig. We willen hier sowieso graag een brief over. Ik twijfel een beetje, ook omdat dit misschien bij Justitie thuishoort. Want over het algemeen gaat het daar over cyberveiligheid. Wat ons betreft dus eerst een brief en dan beoordelen wat we ermee gaan doen.

De voorzitter:

Dus geen steun voorlopig.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter. Ook de digitale infra bij onze universiteiten moet op orde zijn. Dus steun voor het debat. Ook een brief van het kabinet lijkt me goed. Laten we tegen die tijd dan even bekijken of het debat het eerste en beste moment is om dit te bespreken, maar wel steun.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Voorzitter. Ook ik vind dit een heel erg belangrijk thema om te bespreken. Zoals de heer Futselaar al zei, moet dat misschien binnen een andere commissie. Ook wij willen dus graag eerst die brief. Die willen we even bespreken in commissieverband en dan willen we bezien wat de meest geëigende plek is.

De voorzitter:

Meneer Beertema, wat fijn dat u er weer bent!

De heer Beertema (PVV):

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Van harte welkom terug.

(Geroffel op de bankjes)

De heer Beertema (PVV):

Dank u wel. Het is heerlijk om hier weer te zijn, voorzitter. In ieder geval steun voor het debat.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Voorzitter. Dit is zorgwekkend nieuws. Ik sluit me aan bij de collega's van de SP en de PvdA. Dus graag eerst een brief en dan kijken we daarna in welke commissie en bij welk debat of algemeen overleg we het gaan betrekken. Dus nu geen steun voor een debat; wel steun voor een brief.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. ICT en overheid gaan niet altijd goed samen.

De voorzitter:

De heer Bisschop heeft al een conclusie getrokken.

De heer Bisschop (SGP):

Ik denk dus dat het goed is dat we eerst een brief krijgen en dat we dan kijken of een apart debat nog nodig is.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Dit is weliswaar lokaal beleid, maar dit is toch van belang. Steun voor het verzoek.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, steun voor het debat en ook voor een brief. Ik zou wel graag eerst die brief willen en ook een afronding van het onderzoek dat nu hiernaar in gang is en dan het debat met elkaar voeren.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dat lijken mij verstandige opmerkingen.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Wiersma. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

U heeft nog een verzoek.

De heer Wiersma (VVD):

Ja, voorzitter. De NOS heeft een mooi overzicht gemaakt van studenten die een eigen onderneming beginnen, maar eigenlijk tegen onduidelijke regels aanlopen. We hebben daar bij de begrotingsbehandeling ook over gesproken, maar het blijft onduidelijk. Ik zou dus een brief van het kabinet willen en dan een debat daarover met de minister van OCW.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter, zeker steun voor de brief. Eigenlijk zou ik die brief het liefst behandelen bij het AO over de strategische hogeronderwijsagenda. Dat is over een paar weken. Als die brief snel kan komen, zou die dus daarin behandeld kunnen worden. Voor de zekerheid wil ik dit debat wel steunen.

De voorzitter:

Toch wel.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dan vertrouw ik er wel op dat de heer Wiersma het intrekt als de brief daar behandeld is.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, steun voor de brief. Ik zou willen vragen om die voor het notaoverleg over de strategische agenda op te leveren. Ik zou daar niet een apart debat voor willen inplannen op de lange lijst die we al hebben.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Dat geldt ook voor mij: geen steun voor het debat, wel voor de brief.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter, steun voor een debat. Ik sluit me aan bij de opmerkingen van de heer Bruins.

De heer Bisschop (SGP):

Een brief en dan aankoppelen bij de strategische agenda.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een debat.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun voor een apart debat.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, dit is bij uitstek iets om in een commissie te doen. Dus geen steun.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Voorzitter. Ik sluit me aan bij collega Bruins. Dus voor nu steun, maar als het is behandeld in het notaoverleg, vertrouw ik erop dat collega Wiersma dit intrekt. Maar voor nu steun.

De heer Beertema (PVV):

Wel een brief, geen steun voor het debat.

De heer Azarkan (DENK):

Dit lijkt me een uitstekend onderwerp voor de commissievergadering.

De voorzitter:

Geen meerderheid, meneer Wiersma.

De heer Wiersma (VVD):

Prima, voorzitter.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Wiersma (VVD):

Dan hoop ik inderdaad op een brief voor het AO. Dat lijkt mij het beste.

De voorzitter:

U heeft nog een verzoek.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter. Vorige week is een artikel verschenen naar aanleiding van onder meer ASML, maar het gaat om een veel breder vraagstuk over technologie en hoe we die beschermen. Is dat een infrastructuur die we in Nederland voldoende op het oog hebben, ook in relatie tot de rest van de wereld, die daar interesse in heeft? Daar zou ik graag een debat over willen met de minister van Economische Zaken.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dit lijkt mij een debat van groot strategisch belang, dus steun voor een afzonderlijk debat.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Van Haga (Van Haga):

Dit soort bedrijven zit inderdaad in een heel lastig parket. Het is goed om daar een keer goed over te spreken.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Laat ik de heer Wiersma vandaag maar een keer steunen.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Voorzitter. Steun voor het debat. Dat laatste is geen argument, maar het eerste wel.

De heer Paternotte (D66):

Namens collega Van Eijs steun voor dit debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ook steun.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Wiersma. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan had ik nu de heer Krol op mijn lijst staan, maar ik zie dat dat de heer Van Otterloo wordt. Dat is ook goed. Hij spreekt namens 50PLUS.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het lijkt wel alsof we dagelijks opgeschrikt worden door straatgeweld. Het verhardt bovendien en er vallen gewonden en zelfs doden bij. Het meest verschrikkelijke is wel dat zowel de daders als de slachtoffers steeds jonger lijken te worden. We kunnen dat toch niet laten doorgaan? Wat ons betreft graag een debat om deze ernstige problematiek verder te duiden en aan te pakken, voorafgegaan door een brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van OCW.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Daar wil mijn fractie het ook zo snel mogelijk over hebben en dat kan bij het AO Criminaliteitsbestrijding op 5 februari.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. We moeten het er inderdaad snel over hebben. Dat kan in het eerstvolgende AO, maar het ligt ook in het verlengde van wat de heer Van Wijngaarden vandaag aan de orde heeft gesteld over wapens. Daar moeten we ook over doorpraten, maar dat kan sneller in een algemeen overleg.

De heer Van Nispen (SP):

Ook steun voor een brief. Ik denk ook dat we dit sneller in een commissiedebat kunnen bespreken.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor een brief en voor het laten aansluiten bij het AO dat zojuist genoemd is.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik sluit me daarbij aan, voorzitter.

De heer Groothuizen (D66):

Ik ook.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Ik ook.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie ook.

De voorzitter:

Meneer Van Otterloo, u heeft geen steun.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Dat is jammer, voorzitter, want bij dat overleg zit de minister van OCW niet en die wilden we er wel bij betrekken.

De voorzitter:

Ja, maar u heeft geen steun. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Paternotte namens D66.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bracht een rapport uit waarin zij laten zien dat er een enorme tweedeling is in het beeld van hoe het gaat met de integratie in Nederland. Enerzijds vinden wij als Nederlanders allemaal het belangrijkste bij integratie: aan het werk zijn, minder criminaliteit en het volgen van een hogere opleiding. Maar naar de vraag of dat ook lukt, wordt in Nederland geheel verschillend gekeken en daar hebben mensen last van.

De voorzitter:

En daar wilt u een debat over?

De heer Paternotte (D66):

Daar wil ik graag een debat over voeren met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mevrouw Becker (VVD):

Steun, voorzitter.

De heer De Graaf (PVV):

Dat wordt natuurlijk een bevolkingsopvoedingsdebat en daar gaan we niet aan meewerken. Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Het kan zeker geen kwaad hierover eens van gedachten te wisselen. Steun dus.

Mevrouw Palland (CDA):

Eens, steun voor het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Volgens mij staat er ook nog een AO gepland, maar er is brede steun, dus ik kan het ook steunen.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Van harte steun, voorzitter.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Paternotte, u heeft een meerderheid.

De heer Paternotte (D66):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Wilders namens de PVV.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter, dank u wel. De minister van Financiën, een van de kroonprinsen van het CDA, heeft onlangs in een interview gezegd dat de kosten van de zorg onhoudbaar zijn. Geen woord over de miljarden die we besteden aan asiel, Europa of ontwikkelingshulp. Nee, het gevecht tussen de kroonprinsen van het CDA wordt uitgevochten over de ruggen van de zorg voor de ouderen van Nederland. Ik wil daarover een debat met hem, met de minister van Financiën dus. Als de andere kroonprins, De Jonge, erbij wil zijn, is hij welkom, maar ik wil in ieder geval met de minister van Financiën een debat over zijn uitspraak over de kosten van de zorg.

De heer Van Gerven (SP):

Ja, het was een aperte leugen van de minister. Van harte steun voor dit debat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Steun voor het debat. De ene minister zegt dat hij zich zorgen maakt en de andere minister geeft steeds meer geld uit, dus ik steun ook het verzoek om minister De Jonge van VWS daarbij uit te nodigen.

De heer Slootweg (CDA):

Geen steun voor het debat, voorzitter. Wij hebben als Kamer aan het begin van deze regeerperiode gevraagd om een WRR-rapport. Dat lijkt mij een mooie gelegenheid om over de ontwikkeling van de zorgkosten te gaan debatteren. Toen was de hele Kamer het ermee eens dat wij daar goed naar zouden moeten kijken. Dus dat lijkt mij het moment om te debatteren.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Steun voor de debataanvraag.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Een minister van Financiën komt natuurlijk niet lichtvaardig tot zo'n uitspraak, dus die heeft allerlei onderliggende informatie. Ik zou willen verzoeken om die naar de Kamer te sturen en vervolgens een debat in te plannen, want het lijkt mij een aangelegen punt.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Betaalbaarheid van de zorg is een van de grootste onderwerpen voor de nabije toekomst, dus van harte steun.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, steun voor het verzoek.

De heer Snels (GroenLinks):

Een belangrijk debat, dus steun voor de heer Wilders.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het verzoek, omdat ten onrechte de ouderen als grootste boosdoener worden aangewezen.

De heer Nijboer (PvdA):

Grote woorden van de minister van Financiën. De PvdA wil graag weten wat de consequenties voor de mensen zijn, dus steun voor dit verzoek van de heer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Nou geweldig, voorzitter. Heel mooi. Steun. Een mooie verrassing.

De voorzitter:

Ja.

De heer Wilders (PVV):

Nogmaals, de minister van Financiën is uitgenodigd en de minister van Volksgezondheid is welkom.

De voorzitter:

Goed. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Weyenberg namens D66.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. In het kerstreces bleek dat voor heel veel toeval-Amerikanen, mensen die naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, bijvoorbeeld omdat hun ouders in dat land werkten toen zij geboren werden, de bankrekeningen worden stilgezet en afgepakt door de Nederlandse banken, omdat er Amerikaanse wetgeving is waarvan de Nederlandse banken beducht zijn dat zij zich er niet aan zouden gaan houden. Dat vind ik een effect dat we echt moeten voorkomen. De vorige staatssecretaris van Financiën heeft al veel met de Amerikanen gepraat, maar die belastingwetgeving gaat helaas niet helemaal van tafel. Ik wil een debat met de minister van Financiën over hoe we met de Nederlandse banken kunnen zorgen dat deze mensen gewoon een bankrekening en een hypotheek kunnen krijgen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Het is een drama voor de mensen, dus steun voor dit debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De heer Slootweg (CDA):

We zouden eerst graag een brief willen hebben van het kabinet. Ik begrijp dat er op 22 januari een hoorzitting over is. Het lijkt mij in ieder geval verstandig om die elementen mee te nemen, voordat we dit debat gaan inplannen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Slootweg (CDA):

Nou ja, in die volgorde en dan wel.

De voorzitter:

Nee, dat kennen wij niet. Steun of geen steun?

De heer Slootweg (CDA):

Dan is het geen steun, want wij willen eerst een brief en dan de hoorzitting.

De voorzitter:

Oké. De heer Azarkan namens DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Erg onrechtvaardig als je toeval-Amerikaan bent. Dit vraagt inderdaad om een debat. Steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. We hebben hier heel veel over gesproken in de afgelopen tijd. Vooral D66 en de VVD hebben hier hard aan getrokken. Ik vraag mij af of een debat, dat nog heel lang gaat duren, het instrument gaat zijn. Ik wil het voor nu wel steunen, maar ik zou tegen de heer Van Weyenberg willen zeggen: als we dat eerder kunnen agenderen, laten we dat dan doen, want hoe sneller dit opgelost is, hoe beter.

De heer Snels (GroenLinks):

Verstandige woorden van mevrouw Leijten.

De voorzitter:

U sluit zich daarbij aan.

De heer Nijboer (PvdA):

Dat doe ik als derde van het linkse trio ook.

De heer Bisschop (SGP):

Zelfs namens de SGP sluiten we ons aan.

De voorzitter:

Dan heeft u ...

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik deel de suggestie van de heer Slootweg.

De voorzitter:

... geen meerderheid.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik heb allerlei steun gehoord, voorzitter. Ik zie allerlei mensen knikken die dat net zeiden.

De voorzitter:

Nee, nee, nee, geen meerderheid volgens mij. Even kijken ... SP heeft het wel gesteund, PvdA ook, GroenLinks ...

De heer Van Weyenberg (D66):

De collega's hebben gelijk. Laten we dat doen na die bijzondere procedure van collega Omtzigt. Laten we dat proberen in te plannen voor het voorjaarsreces, want er zit inderdaad spoed achter. Dat ben ik met alle collega's eens.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. U heeft inderdaad een meerderheid.

Mevrouw Den Boer niet meer, toch? Oké. Dan de heer Markuszower namens de PVV.

De heer Markuszower (PVV):

Voorzitter, dank u wel. Het OM in Nederland, het Openbaar Ministerie, functioneert niet, want dat laat niet alleen altijd heel grote boeven lopen, maar nu ook terroristen. Het doet geen onderzoek. Daardoor worden terroristen niet of amper gestraft. Daar moet een einde aan komen. Het Openbaar Ministerie moet aan de slag. Daarom wil ik graag een debat aanvragen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. We hebben onlangs in de commissie Justitie de afspraak gemaakt dat we een aantal AO's gaan houden. Dit past prima bij een van de AO's die we hebben gepland, bijvoorbeeld over strafrechtelijke onderwerpen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Daar sluit ik me bij aan.

De heer Groothuizen (D66):

Ik ook, voorzitter.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Ik ook, voorzitter.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik ben het ermee eens dat het een debat verdient, maar als het eerder bij een AO kan worden aangesloten, heeft dat de voorkeur. Dus geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid en ook niet genoeg steun voor een dertigledendebat, meneer Markuszower.

U heeft nog een verzoek.

De heer Markuszower (PVV):

Zeker. Dat gaat over de anarchie die heerst in gevangenissen. Er is niet alleen heel veel seksueel verkeer tussen gevangenen en tussen gevangenen en bewaarders, maar er gebeurt eigenlijk van alles. Er is van alles mis in die gevangenissen. Bewakers worden geattaqueerd. Er wordt veel geweld gebruikt. Nogmaals, anarchie. De minister heeft het gewoon niet onder controle. Ook hier moet een einde aan komen. Daarom wil ik een debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik heb mijn debataanvraag net ingetrokken, omdat wij op 6 februari een debat voeren. Ik heb via de commissie al gevraagd om een reactie op alle berichten die de afgelopen dagen over het gevangeniswezen zijn verschenen. Als we die snel kunnen krijgen, kunnen we op 6 februari het debat voeren. Dus geen steun voor een debat op de lange lijst.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Inderdaad, geen steun voor een debat op de lange lijst, maar wel voor een brief, waar dus al eerder om is verzocht, waarin ook wordt ingegaan op de kwestie die de heer Markuszower nu aan de orde stelt. Dat wel.

De heer Groothuizen (D66):

Ik sluit me aan bij de lijn van mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik sluit me ook aan bij de woorden van mevrouw Van Toorenburg. Het is goed om erover te spreken, maar er is al een debat gepland.

De heer Van Nispen (SP):

Steun voor een brief. Ik denk dat het het snelste is om het te bespreken bij het commissiedebat van vier uur op 6 februari. Ik verzoek ook om al mijn Kamervragen die hierover gaan, te beantwoorden voor die tijd. Het verzoek is dus om dit door te geleiden naar de minister.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor het verzoek om een reactie en om aan te sluiten bij het genoemde AO.

De heer Azarkan (DENK):

Ik sluit me daarbij aan.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Ik ook, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Markuszower, dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Jasper van Dijk namens de SP.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. De lonen zijn de afgelopen tijd wat gestegen. Goed nieuws, zou je denken, tot je hoort dat de lasten nog harder zijn gestegen, waardoor die loonstijging gelijk weer in het niet verdwijnt en de gewone man of vrouw er helemaal niets op vooruitgaat. Daarom wil ik graag een debat met de minister van Sociale Zaken.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt me alleszins de moeite waard om erover te debatteren. Steun.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, geen steun.

De heer Slootweg (CDA):

De uitkomst was zoals die voorspeld was bij de Miljoenennota anderhalf jaar geleden. Geen steun.

De heer Öztürk (DENK):

De uitkomst zal wel voorspeld zijn, maar het gaat om de mensen, de burgers van Nederland. Wel steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ik snap best dat de coalitiepartijen geen zin hebben om over deze feiten te praten, maar mensen voelen het wel in de portemonnee, dus ik steun dit van harte.

Mevrouw Tielen (VVD):

Volgens mij is dit typisch zo'n onderwerp dat bij de Najaarsnota en de terugblik op heel 2019 terug moet komen, dus geen steun voor een apart debat daarover.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter. Dit is een uitkomst van de gebroken belofte. De kabinetspartijen zeiden dat iedereen erop vooruit zou gaan, met de VVD, Rutte, voorop: "Iedereen gaat erop vooruit." Nu blijkt wederom dat dit niet zo is, dus van harte steun voor het verzoek.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dan wil ik graag een dertigledendebat. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Karabulut namens de SP.

Mevrouw Karabulut (SP):

Dank u wel, voorzitter. Door het oog van de naald. De wereld is de afgelopen weken door het oog van de naald gekropen. Het scheelde niks of er was een nieuwe oorlog uitgebroken in het Midden-Oosten, met alle gevolgen voor de mensheid van dien. Dit alles als gevolg van een roekeloze, illegale actie, door liquidatie van een Iraanse generaal in Irak door president Trump.

Voorzitter. Onze militairen zitten in Irak en het kabinet wil nog steeds een oorlogsschip sturen naar de Straat van Hormuz.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat?

Mevrouw Karabulut (SP):

Om die reden wil ik graag een debat met de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken, op korte termijn.

De heer Koopmans (VVD):

Voorzitter. Op superkorte termijn: we hebben morgen een AO over de Raad Buitenlandse Zaken. Daar kan dit goed besproken worden, dus geen steun.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil het ook bij de RBZ bespreken, maar ik wil dit verzoek ook graag steunen, precies om de reden die mevrouw Karabulut noemt. Er is een Nederlandse missie in Irak en we staan op het punt om een fregat naar de Straat van Hormuz te sturen. Dus steun voor een debat lijkt me heel belangrijk.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De snelste manier is morgenmiddag. Wat mij betreft zouden we het debat zelfs nog een halfuur kunnen uitbreiden, dus een AO RBZ. Volgens mij gaat dat volledig over Iran en Irak.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ook zo snel mogelijk een debat; dat wilde ik ook graag vorige week al. Het liefst bij het AO RBZ, want dat is morgen.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Zoals een collega uiteenzette: het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus het kan morgen gewoon aan de orde komen, maar je kunt er ook apart over debatteren. Het lijkt me niet onverstandig om dat eens te doen.

De voorzitter:

Dus u steunt het.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun van de PvdA.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun. Morgen bij het AO.

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut, u heeft geen steun, maar ik begrijp dat er morgen een algemeen overleg is waar dit aan de orde kan komen.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik wil de coalitiepartijen erop wijzen dat bij het AO RBZ verschillende onderwerpen op de agenda staan, maar ook dat de minister van Defensie daarbij afwezig is, terwijl we Nederlandse militairen in Irak hebben. Ik ga het morgen bespreken, maar ik wil wel zeggen dat ik dit heel zorgwekkend en ook een hele onverantwoorde houding vind. Dank u wel.

De voorzitter:

De heer Voordewind heeft ook een suggestie gedaan. Het is goed om daar ook naar te kijken.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik vroeg om een onderzoek bij de Belastingdienst. Ik heb in de antwoorden van de minister gehoord dat dat er komt, al wordt het iets anders genoemd. Ik wil daar op termijn wel een debat over, maar ik wil nu vooral deze plek gebruiken om te vragen wanneer we daar helderheid over kunnen hebben, bijvoorbeeld binnen twee weken.

Laat ik u dan helpen. Ik zie dat u naar mij kijkt, voorzitter, maar ik heb dit natuurlijk aan u voorgelegd voordat ik wist welke antwoorden ik kreeg. Om u te helpen om niet een lange lijst van debatten te hebben, zou ik willen zeggen: mogen we dan de vraag stellen wanneer we die duidelijkheid krijgen? Hoe we dat behandelen, bespreken we dan wel in commissieverband.

De heer Omtzigt (CDA):

Het lijkt me heel verstandig om een brief te krijgen over het toegezegde onderzoek naar ambtsmisdrijven. Als dat gebeurd is, is dat iets heel ernstigs. Ik zeg "ambtsmisdrijven" maar kan daarbij ook zeggen "ambtsovertredingen", want dat kan ook nog het geval zijn. Ik vraag om de onderzoeksopdracht en volledige toegang tot alle documenten, want dat is heel belangrijk, en ook dat wij als Kamer kunnen zien wat er uitgekomen is, want dat kan bij die andere onderzoeken niet. Als we die brief binnen een week of twee krijgen, zou dat inderdaad zeer prettig zijn.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Kops namens de PVV.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. Vandaag presenteert de klimaatpaus van de EU, de heer Timmermans, een plan om zijn Green Deal te financieren en dat gaat maar liefst 1.000 miljard kosten. Dat zijn echt geen bedragen meer. 1.000 miljard, en dat is dan tot 2030. Dus tot 2050 gaat het nog veel meer geld kosten. En natuurlijk moet ook Nederland daar gewoon aan gaan meebetalen. Dat moeten we vooral niet doen. Dus heel graag een debat met de minister van EZK.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Ik wil hier wel graag een debat over, maar ik heb voor het reces debat 122 op de lijst gesteund. Dat is een debat over de Europese Green Deal en dat is al een meerderheidsdebat. Dus kunnen we dat debat dan niet omhooghalen? Want er staat gewoon al een debat over dit onderwerp. Het is debat 122. Het is van de heer De Groot.

De voorzitter:

Ja, ja, ja. Nummer 122. Goed. Dit is een nieuw voorstel, maar ik ga toch kijken ...

De heer Kops (PVV):

Ik doe nu gewoon een voorstel, voorzitter.

De heer Harbers (VVD):

Ik ben het eens met mevrouw Beckerman. Dat debat 122 gaat precies hierover, over exact hetzelfde. Ik ben er wel voor om dat debat te voeren maar wel na de kabinetsreactie die we toen hebben gevraagd.

De heer Sienot (D66):

Geweldig onderwerp om het over te hebben. Daarom vroeg D66 er ook een debat over aan. Dus steun, maar na ommekomst van de brief.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek.

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt mij een uitstekende zaak om het te koppelen aan een afgesproken debat en om de kabinetsreactie vooraf te ontvangen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Bisschop (SGP):

Niet nog een keer een debat over ditzelfde onderwerp, dat dan als, naar ik meen, 145 of 189 — ik weet het niet precies — op de lijst komt.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun voor dit verzoek. Koppelen aan het andere debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen steun, en puur en alleen omdat we hier procedures aan het verdubbelen zijn. Dit onderwerp is al geagendeerd. Er is al gevraagd om een reactie van het kabinet. Daar is al een toezegging op. Dus waarom dan weer een nieuw debat vragen? Dat is echt zonde van onze kostbare tijd.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, geen steun voor een separaat debat. Ik wil er graag met de heer Kops eens over van gedachten wisselen of we de heer Timmermans kunnen uitnodigen in de commissie zodat we rechtstreeks met hem van gedachten kunnen wisselen.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor de lijn-Beckerman.

De voorzitter:

Meneer Kops, misschien ... Nou ja, dit is het eigenlijk. Geen meerderheid, maar er staat al een debat op de lijst. Misschien dat jullie daar met elkaar over kunnen overleggen.

De heer Kops (PVV):

Het is helder. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kops. Dan geef ik nu het woord aan de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren.

De heer Wassenberg (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag heeft de minister van LNV een tienstappenplan in ontvangst genomen over een natuurinclusieve landbouw, dat is ondertekend door meer dan 50 organisaties. Dat zijn natuurorganisaties, milieuorganisaties, dierenbeschermers maar ook boerenorganisaties. Er is dus een heel breed draagvlak. Dat lijkt mij een prima uitgangspunt om hierover een debat te voeren met de minister van Landbouw. Voor dat debat zou ik graag een brief van haar willen hebben. Ik weet dat er op 6 februari een AO Landbouw, klimaat en voedsel is, maar dat is een verzameldebat met 31 onderwerpen, waarvan de oudste stukken al van februari drie jaar geleden zijn. Dus ik zou hier een apart debat over willen.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Plenair staan er meer dan honderd debatten op de lijst, dus dat zegt me allemaal niet zo heel veel. Het is maar welke inbreng je levert. Wat ons betreft geen steun voor dit verzoek. Betrek het bij het AO Landbouw, klimaat en voedsel.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Daar trappen we niet in, want dat AO is al acht keer uitgesteld. Dus steun voor dit verzoek. Het is een interessant rapport. Laten we het maar eens hebben over wat kringlooplandbouw nou eigenlijk is, want daar is nogal wat verwarring over.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik ben het eens met de heer Futselaar. Dus steun voor het verzoek van de heer Wassenberg.

Mevrouw Den Boer (D66):

Het is een belangrijk en actueel thema, maar er staat nog een AO Landbouw, klimaat en voedsel geagendeerd. Dus zouden we het daar graag aan willen toevoegen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Een onderwerp dat zeker aandacht behoeft. Het is prima dat er zo'n plan ligt en we willen er ook over spreken, maar dat kan dan prima gekoppeld worden aan het reeds afgesproken AO.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, steun. Ik zou het wel iets breder willen trekken, want de onrust bij de boeren is nog niet weg en het stikstofprobleem is nog lang niet opgelost. Dus als het een iets bredere reikwijdte kan hebben: van harte steun.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun, voorzitter. Ik sluit me aan bij de sprekers die het willen toevoegen aan het AO dat al eerder genoemd is.

De heer Madlener (PVV):

Graag een uitgebreide reactie van het kabinet. En geen steun voor dit aparte debat.

De voorzitter:

Meneer Wassenberg.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Ik tel 45 leden. Dat is meer dan 30. Dus ik zou het debat toch op de lijst van dertigledendebatten willen zetten, hoewel ik weet dat die lijst vreselijk lang is. En dan kijken we wel of het debat deze kabinetsperiode nog aan de beurt komt.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Tot slot, de heer Snels namens GroenLinks.

De heer Snels (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter.

Sinds het aftreden van de staatssecretaris van Financiën hebben de minister-president en de minister van Financiën het heft in handen genomen. Zij doen nu fundamentele voorstellen voor een wijziging van de aansturing van de Belastingdienst. Wij hebben daar als Kamer de afgelopen twee jaar bovenop gezeten. Het is heel belangrijk dat wij daar ook bovenop blijven zitten. Ik heb vanochtend met de heer Nijboer al een voorstel gedaan in de commissie om een schriftelijke vragenronde te houden. Daar is inmiddels een meerderheid voor. Ik wil na het ontvangen van de antwoorden, die we eind deze week of begin volgende week krijgen, volgende week, voordat de nieuwe staatssecretarissen worden benoemd, een debat met de minister van Financiën en de minister-president. Ik doe dit verzoek mede namens de heer Nijboer.

De voorzitter:

Dus het gaat om een debat en om het verzoek om het debat volgende week te houden.

De heer Snels (GroenLinks):

Voor de benoeming van de staatssecretarissen.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Het lijkt me prima om een debat te houden over de organisatie van de Belastingdienst. Daar gaat de brief over die we van de minister hebben ontvangen. Wat mij betreft, mag dat debat ook alleen met de minister van Financiën gevoerd worden.

De voorzitter:

En dan ook volgende week?

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik begrijp de wens om dat snel in te plannen. Volgende week vind ik prima.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Die lijn wil ik graag steunen: een debat volgende week over de organisatie. Wat mij betreft, gaat het dan ook over het plan van aanpak, zodat we als Kamer ook het gevoel hebben dat dit de zaak wél op orde zal brengen.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Het is een heel belangrijk onderwerp. Inderdaad een fundamentele brief met een fundamentele hervorming van de Belastingdienst. Wat je er ook van vindt, het is goed dat daar vragen over gesteld worden. Ik heb gehoord dat collega Leijten nog graag een hoorzitting wil hebben. De vragen werden ook gesteld met het verzoek om daar een AO over te hebben. Ik zou het zelf wenselijk vinden om het debat te voeren met de minister en de twee nieuwe staatssecretarissen, en wel om de reden dat de twee nieuwe staatssecretarissen waarschijnlijk ook nog een inbreng willen hebben. De nummers 2, 3 en 4 in de brief gaan bijvoorbeeld over een cultuurverandering bij de Belastingdienst. Dus wel een debat plannen, maar zeg een week na het aantreden van de nieuwe staatssecretarissen.

De voorzitter:

Dus u steunt wel het verzoek, maar niet volgende week?

De heer Omtzigt (CDA):

Maar niet de timing.

De voorzitter:

Maar wel een debat met de nieuwe staatssecretaris of staatssecretarissen?

De heer Omtzigt (CDA):

Ja.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Dat debat moet er komen, en zeker ook met de minister-president, want de minister-president gaat aankomende maandag in gesprek met gedupeerde ouders. Ik wil hem zeker ook vragen wat hij de afgelopen negen jaar gedaan heeft, wetende dat de VVD bewindspersonen heeft geleverd en wetende dat zij op Kamervragen met leugens hebben geantwoord. Dat heb ik ook al tijdens het mondelinge vragenuur gezegd. Maar ik zit niet per se op volgende week.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Leijten (SP):

Het mag van mij ook nog een week later. Maar ik begrijp de wens om het debat te houden voordat de staatssecretarissen benoemd zijn. Maar goed, ik weet natuurlijk niet hoe D66 vaart.

De voorzitter:

Dat verschilt met wat de heer Omtzigt zegt.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik weet niet of dat nog twee weken duurt, of een week.

De voorzitter:

Dat weten we niet. Dus u steunt het verzoek. Het debat hoeft niet volgende week plaats te vinden, maar het hoeft ook niet met twee nieuwe staatssecretarissen. Het wordt steeds overzichtelijker!

De heer Azarkan (DENK):

Ja, voorzitter, en daar moet u elke keer chocola van maken. Dus wat is uw conclusie? Had u al geconcludeerd?

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil dat debat met de minister-president voordat de staatssecretarissen worden benoemd. En dat kan, wat mij betreft, volgende week of de week daarna.

De voorzitter:

Ja, helder.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Het zijn echt hele grote veranderingen. We zijn natuurlijk al twee, drie jaar bezig om die problemen te helpen oplossen. Ik ben ook heel benieuwd op basis waarvan deze indeling zo is voorgesteld.

De voorzitter:

Maar?

De heer Azarkan (DENK):

Ik steun het verzoek, ook om het volgende week te houden, zonder de twee staatssecretarissen.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ja, voorzitter, wat zal ik er dan van maken?

De voorzitter:

Ik ben ook benieuwd.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik kan een nieuwe variant bedenken, maar dat zal ik niet doen. Ik wil wel graag mijn steun uitspreken voor een debat over die nieuwe structuur. Ik neig ernaar om dat in ieder geval met de minister van Financiën te doen. Ik heb nog enige bedenking of we de twee nieuwe staatssecretarissen de kans moeten geven, maar dat laat ik ook een klein beetje in het midden. Misschien moet ik gewoon steun uitspreken voor een debat over de nieuwe structuur, met de minister van Financiën. De mp hoeft daar wat mij betreft niet bij te zijn. Dan kijken we eventjes hoe dat gaat en of er wenselijkheid is om die staatssecretarissen daar ook nog bij te hebben.

De voorzitter:

Maar de heer Snels zegt: volgende week.

De heer Snels (GroenLinks):

Kijk, mevrouw Lodders, mijn argument is dat we weten dat als die twee staatssecretarissen ...

De voorzitter:

Meneer Snels ...

De heer Snels (GroenLinks):

... met die gebruiksaanwijzing worden benoemd, wij daar niks meer aan kunnen veranderen. En ik wil zeggenschap van de Kamer.

De voorzitter:

Mevrouw Lodders, het verzoek is om een debat te houden en dat dan ook volgende week te doen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik ga het u niet moeilijker maken. Laat ik dat steunen, gewoon met de minister van Financiën, niet met de mp.

De voorzitter:

Oké. Dan is dat helder.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor dit debat.

De voorzitter:

En voor volgende week?

De heer Bruins (ChristenUnie):

De timing laat ik aan u.

De voorzitter:

Oké.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor het debat. De timing is aan u.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het debat.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid voor het houden van een debat en ook om het debat volgende week te houden. Dank u wel, meneer Snels.

De heer Snels (GroenLinks):

Dank u wel.

De voorzitter:

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 15.10 uur tot 15.19 uur geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma