Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 70, item 4

4 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor dinsdag 9 april aanstaande ook te stemmen over een brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (30825, nr. 219).

Ik stel voor het debat over de Europese top in Brussel van 10 april 2019 aan de agenda van de Kamer toe te voegen.

Ik deel de Kamer mee dat de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven tot haar ondervoorzitter heeft gekozen het lid Bruins-Slot.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34956-12; 21501-32-1151; 35000-XIV-44; 34952-21; 34952-20 en 21501-32-1114.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 25087-228; 31369-14; 25087-222; 25087-221; 31532-217; 23987-327; 23987-326; 23987-322; 23987-323; 23987-321; 23987-319; 23987-318; 29679-30; 35000-VIII-168; 35000-XVII-64; 2019Z05701; 2019Z05576; 28684-551; 2019Z04813; 35000-VI-97; 31793-187; 27923-360; 27923-361; 27923-343; 27923-316; 27923-307; 27923-308; 27923-305; 28684-553; 32824-258; 31066-467; 35143-(R2120)-2; 29614-113; 29911-220; 29911-219; 21501-02-1983; 21501-02-1980; 2019Z05794; 23432-473; 21501-32-1161; 35096-4; 35113-4; 2019Z05372; 29826-103; 35078-27 en 2019Z06496.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kröger namens GroenLinks.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil heel graag nog deze week een VSO ingepland hebben over de regeling rond de certificering van zeeschepen.

De voorzitter:

En de stemmingen daarover aanstaande dinsdag, neem ik aan.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

De stemmingen kunnen wat mij betreft dinsdag. Het VSO wil ik nog deze week ingepland hebben.

De voorzitter:

Daar zullen we rekening mee houden.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Klaver namens GroenLinks.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter, dank. Ik wil graag een debat aanvragen over de uitrol van 5G in Nederland, de vernieuwing van het C2000-systeem en de inzet van Chinese bedrijven daarbij. Ik wil dat debat graag op korte termijn voeren, in ieder geval voordat het kabinet onomkeerbare stappen heeft gezet. Daartoe wil ik ook graag een brief van het kabinet ontvangen waarin het aangeeft wat de planning is voor C2000 en 5G. Dan kunnen we in de Kamer rekening hiermee houden voor de planning van dit debat. Ik wil graag het debat voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie.

De heer Koopmans (VVD):

Ik begrijp dat er al een debat op de rol staat over 5G. Misschien is het een idee om deze debatten samen te voegen. In dat geval steun.

De voorzitter:

Dat is het debat van de heer Sjoerdsma dat op nr. 44 staat. U steunt het verzoek, maar dan wel de debatten samenvoegen.

De heer Koopmans (VVD):

Ik steun het ook met de bewindspersonen die de heer Klaver zojuist heeft opgesomd.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor zowel de brief als het debat.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het is belangrijk en urgent, dus steun voor het debat. De timing is wel belangrijk. Naar ik heb begrepen loopt er een aantal onderzoeken die in mei worden voltooid. Daarna zouden we een gefundeerder debat kunnen voeren.

De heer Futselaar (SP):

Steun voor het idee om het samen te voegen met een bestaand debat. Morgen is er echter ook gewoon een AO Telecommunicatie. Als we het over 5G willen hebben, is dat de snelste plek om het te doen.

De voorzitter:

U steunt het debat?

De heer Futselaar (SP):

Als het samengevoegd wordt met een bestaand debat.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor het debat en zeker ook voor de termijn die aangegeven wordt: voordat er onomkeerbare stappen worden genomen. Dan mag het wat ons betreft eventueel samengevoegd worden.

De heer Verhoeven (D66):

Het is sowieso een belangrijk onderwerp. Er zijn wel heel veel verschillende debatmomenten. Ik wil eigenlijk één goed en groot debat hierover. Volgens mij is het voorstel van de heer Koopmans om het samen te voegen met een bestaand debat dan het beste. Dat betekent dat ik dit debat steun mits het wordt samengevoegd met een al bestaand debat dat de lading dekt.

De voorzitter:

Ik ben aan het nadenken hoe we dat gaan doen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik vind het ontroerend mooi geformuleerd.

De voorzitter:

Ja, briljant. Dat dacht ik ook.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik had het nog niet eerder gehoord.

De voorzitter:

Ik ook niet.

De heer Klaver (GroenLinks):

Een noviteit.

De heer Drost (ChristenUnie):

Wij volgen ook die lijn.

De voorzitter:

Van de heer Verhoeven?

De heer Drost (ChristenUnie):

Die, ja.

De voorzitter:

Oké. De heer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Om het u makkelijk te maken: gewoon steun.

De voorzitter:

Zo kan het ook. Mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Geen steun.

De heer Beertema (PVV):

Ik vind de suggestie van de SP wel een interessante: bespreek dit in het AO over telecommunicatie van morgen.

De voorzitter:

Er is dus gewoon steun om dit onderwerp toe te voegen aan het debat dat op de lijst staat. Ja, dat is het eigenlijk, daar moet u het mee doen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Nou, dat is heel goed nieuws. Het gaat mij vooral om het tempo waarin dit gebeurt. Dus die brief van het kabinet, waarom ik vroeg, zou ik graag in de loop van volgende week ontvangen, zodat we daarmee in de planning van dit debat rekening kunnen houden. Want er werd gezegd dat we moeten wachten totdat alle gegevens beschikbaar zijn. Daar ben ik het mee eens, maar ik wil niet dat er stappen worden gezet die onomkeerbaar zijn. Daarvoor wil ik de garantie van het kabinet. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. De heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Dit leidt tot veel enthousiasme in de Kamer.

De voorzitter:

Ja, ik zie het. Zal ik eerst de heer Rudmer Heerema het woord geven?

De heer Futselaar (SP):

Mede namens de heer Kwint: er is een lerarentekort in Nederland. Ondanks de grote vraag neemt het aantal leraren nauwelijks toe. Maar tegelijkertijd zien we uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond dat het aantal vaste contracten lijkt af te nemen bij onderwijzers. En bij onderwijsassistenten is zelfs sprake van een explosie van flexcontracten. Dat vindt de SP heel raar. Je zou zeggen: die docenten worden niet alleen met taart ontvangen, maar ook met goede arbeidsvoorwaarden als ze zich melden.

De voorzitter:

Ja?

De heer Futselaar (SP):

Wij willen daarom graag een brief waarin de minister ingaat op dit rapport, en tevens graag een debat met de ministers voor Basisonderwijs en van Sociale Zaken.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. Uiteraard steun voor de brief. Ik zou hier ook graag over willen spreken, maar ik denk alleen dat het in een AO sneller gaat. Nu staat er geen AO op de lijst waaraan we het zouden kunnen koppelen. Ik steun dus het debatverzoek, maar wel met de kanttekening dat we volgens mij in de procedurevergadering moeten proberen om dit sneller op de agenda te krijgen in een AO.

De voorzitter:

Goeie suggestie, lijkt mij. De heer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Ook steun, onder dezelfde voorwaarden als de heer Heerema net noemde. Dat zullen we dan zien, maar gewoon onvoorwaardelijke steun voor een debat. Ik heb overigens geen behoefte aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarbij.

De voorzitter:

Dat klinkt heel onaardig.

De heer Van Meenen (D66):

Zo bedoel ik het niet. Het is een heel aardige man, maar volgens mij kan de heer Slob het prima met ons af.

De heer Rog (CDA):

Steun voor een debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, dus alleen met hem. Tegelijkertijd: mocht het eerder kunnen in een AO, dan is dat ook prima. Maar in ieder geval steun voor het debat.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Wij delen die zorgen, dus steun voor het verzoek en ook voor beide bewindspersonen. Dit gaat beide portefeuilles aan. Dank u wel.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. In de tijd van een lerarentekort is dit natuurlijk heel belangwekkend nieuws. Ik steun dat verzoek van harte, maar wel graag alleen met de minister van Onderwijs.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Het kan echt niet dat in een tijd van lerarentekorten het aantal tijdelijke aanstellingen zo omhoog gaat. Dus steun voor het debat en ook graag met beide bewindspersonen.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik sluit me aan bij alle goeie opmerkingen van vorige sprekers: steun.

De voorzitter:

De heer Rudmer Heerema was vergeten zijn steun of geen steun te verlenen voor het verzoek om ...

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Uiteraard wel steun voor het verzoek, maar wat mij betreft alleen met de minister voor Basisonderwijs.

De voorzitter:

Oké, dan is dat ook helder. Meneer Futselaar, u heeft een meerderheid. O, de heer Drost.

De heer Futselaar (SP):

We hebben de meerderheid toch al.

De voorzitter:

Ja, maar er is ook gezegd: als er op korte termijn een algemeen overleg plaatsvindt over dit onderwerp, dan wordt dit debat gewoon van de lijst gehaald.

De heer Futselaar (SP):

Ik stel voor dat we het op de lijst zetten en dat in de procedurevergadering wordt bekeken wat er op korte termijn mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, wordt het een plenair debat.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Futselaar (SP):

Dat is altijd verstandig.

De voorzitter:

Dank. De heer Edgar Mulder, namens de PVV.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Vanochtend in de krant: CPB-directeur Van Geest over het nieuwe normaal. Wat ze bedoelt, is gewoon dat de Nederlander de komende jaren minder te besteden krijgt. Voorzitter. Dit kabinet heeft hier keer op keer beloofd dat de Nederlander er enorm op vooruit zou gaan. Daar is niets van terechtgekomen, en nu wordt ons verteld dat het nog erger wordt. Vandaar dat we snel een debat willen over de acties die dit kabinet moet gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat er eindelijk wat meer koopkracht richting de burger gaat.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Azarkan namens DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, een overtuigend verhaal; steun.

De heer Laçin (SP):

Ik vond het ook overtuigend. Ik steun het ook, voorzitter.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

In principe steun. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is. We moeten zeker kijken hoe we de groei verder kunnen stimuleren. We moeten wel even kijken of we het niet sneller kunnen bespreken door het bij de Voorjaarsnota te betrekken, maar steun voor het debat.

De heer Sneller (D66):

Geen steun voor een debat, maar het lijkt me heel goed om dit bij de Voorjaarsnota te bespreken.

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter, het geldt voor heel Nederland, maar zeker voor onze achterban, dus van harte steun.

De heer Slootweg (CDA):

Steun voor een debat. Maar als we de Voorjaarsnota eerder bespreken, denk ik dat we het daarbij moeten betrekken, en dan zonder minister van Sociale Zaken wat mij betreft. Die hoeft er dan niet bij te zijn.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De heer Drost (ChristenUnie):

Ben ik nog nodig? Steun.

De voorzitter:

Dank u wel. U heeft een meerderheid.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Ja. Mooi.

De voorzitter:

Dank u wel.

Tot slot mevrouw Bergkamp namens D66.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, dank u wel. Eerder is er een debat aangevraagd over de Nashvilleverklaring en de LHBT-monitor. Gisteren hebben we ook een actieplan ontvangen over de lhbti en dan met name over geweld tegen de lhbti. Ik wil graag vragen om dit onderwerp toe te voegen aan het debat. Ik heb begrepen dat de minister van Justitie en Veiligheid er ook bij is. Mijn vraag is eigenlijk of de spreektijd daarom kan worden uitgebreid naar vijf minuten. Ik doe dit verzoek mede namens GroenLinks, de PvdA en de VVD.

De voorzitter:

Ik ga over mijn hart strijken. Eén minuut extra? Dan doen we dat. Tegen degenen die korter willen spreken, zeg ik: dat kan natuurlijk altijd.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

In aanvulling daarop het volgende. Er is onder belangenorganisaties grote onrust ontstaan naar aanleiding van dat actieplan. Ik zou voorafgaand aan het door mevrouw Bergkamp genoemde debat graag een brief ontvangen van het kabinet waarin ze ook ingaan op de bezwaren die genoemd worden door belangenorganisaties.

Mevrouw Geluk-Poortvliet (CDA):

Ik steun het voorstel van mevrouw Bergkamp.

De voorzitter:

Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bergkamp. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. We zouden om twee uur verdergaan met het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar er is behoefte aan een ietsje langere schorsing, dus ik schors de vergadering tot kwart over twee.

De vergadering wordt van 14.00 uur tot 14.18 uur geschorst.