13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 3 oktober de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34072, 34630, 34678 en 34710 heeft aangenomen. 

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 3 oktober de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 33852 (R2023), heeft verworpen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

32ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-241 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 juni 2017, over de gevolgen van het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank - 21501-07-1461 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 03 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 9 en 10 oktober 2017 in Luxemburg - 21501-07-1462 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering vervoerconcessies waddenveren West en Oost - 23645-649 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de IMF Jaarvergadering van 13 en 14 oktober 2017 in Washington - 26234-204 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Privacy Impact Assessment (PIA) DigiD Substantieel - 26643-491 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen - 29398-572 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beoordeling bod European Medicines Agency (EMA) kandidatuur door Europese Commissie - 29477-444 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over het bericht dat Buurtzorg cliëntenstops in de wijkverpleging overweegt - 29689-868 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Halfjaarverantwoordingen NS en ProRail - 29984-730 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

30ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-87 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoeksrapporten Belastingdienst - 31066-379 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie inzake reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van het ECB-beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen - 32043-385 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

12de voortgangsrapportage (VGR12) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2017 - 32698-37 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie kamerverhuurvrijstelling - 33104-12 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Meet- en regelprotocol Groningen - 33529-384 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies-Scheltema over integrale geschilbeslechting sociaal domein - 34477-27 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 03 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen naar aanleiding van plenair debat op 7 september 2017 over Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen - 34630-9 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Openbaarmaking Rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016 - 34775-X-10 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 03 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief derden:

Afschrift Koninklijk besluit m.b.t. verlening ontslag secretaris van de Algemene Rekenkamer d.d. 1 oktober 2017, aangeboden door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2017Z13104 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 02 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek om aandacht voor initiatief m.b.t. plaatsen van schaaktafels in parken en op pleinen - 2017Z13105 

J.M. Molina - 26 september 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 3 oktober 2017 - 34707-38 

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 03 oktober 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een brief van de heer Jesús Medina Molina getiteld: "Verzoek om aandacht voor initiatief m.b.t. plaatsen van schaaktafels in parken en op pleinen". Deze brief is ter inzage gelegd voor alle leden op de Griffie plenair. 

Naar boven