9 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor dinsdag aanstaande ook te stemmen over een brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 (34924, nr. 2).

Aangezien voor een aantal stukken de termijn is verstreken, stel ik vast, dat wat deze Kamer betreft, de volgende daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd: 34899-(R2102)-1; 34913-1; 34989-(2101)-1; 23908-(R1519)-135.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29826-98; 29826-95; 34762-15; 34762-14; 22112-2523; 22112-2498; 22112-2533; 22112-2534; 22112-2340; 23987-186; 22112-2460; 22112-2461; 29546-29; 32623-198; 31765-316; 33990-64; 29453-458; 34775-IX-20; 25424-351; 34550-XVI-134; 31765-264; 33278-6; 21501-08-717; 32013-171; 32013-172; 25087-203; 21501-20-1319; 32813-156; 30196-542; 30196-560; 2018Z03400; 29689-542; 29248-272; 29248-306; 29248-304; 29628-752; 30952-300; 32013-166; 2017Z05039; 33693-9; 29248-301; 29248-302; 34550-XVI-8; 29248-299; 31016-96; 29248-296; 32620-181; 25424-334; 29689-778; 34300-XVI-167; 30420-258; 30420-263; 31839-615; 28345-179; 29248-308; 34550-XVI-142; 32012-39; 2018Z04391; 2018Z04360; 29665-277; 34104-201; 34775-IV-33; 2017Z15238; 33783-27; 21501-02-1837; 21501-02-1849; 29538-240; 32402-72; 21501-02-1855; 21501-02-1852; 2018Z03454; 31936-441; 29665-236; 34775-IV-36; 2018Z06456; 2018Z05529; 29614-71; 34606-10; 2018Z05214; 2018Z06415; 2018Z06416; 2018Z04522; 2018Z04523; 2018Z06641; 26234-208; 26234-207; 26234-209; 34775-IX-21; 34775-XV-91; 26150-170; 34775-V-70; 32623-202; 21501-02-1851; 21501-02-1856; 32545-79; 29352-8; 2018Z05544; 21501-08-714; 21501-08-715; 32861-30; 34899-(R2102)-2; 31322-348; 31322-347; 31322-342; 31322-345; 31322-346; 31322-340; 31322-343; 31322-341; 31322-336; 26643-534; 32637-310; 22112-2532; 26643-531; 26643-519; 21501-30-429; 34775-XIII-136; 2018Z04979; 28761-4; 28741-44; 32852-54; 30175-288; 31532-192; 34775-VI-95; 30821-42; 29754-440; 30977-151; 31293-385; 27923-284; 2018Z04989; 34886-3; 28741-42; 28741-41; 28741-40; 31839-613; 28741-39; 28741-38; 28741-35; 30420-256; 30420-257; 34775-XV-95; 29754-441; 29754-439; 19637-2366; 28828-107; 30111-109; 34104-209; 34834-4; 25424-391; 29477-474; 33506-29; 34588-70; 34775-IV-32; 34773-10; 23987-217; 2018Z05936; 32847-334; 31125-82; 34919-3; 29247-254; 29247-255; 29247-253; 33340-16; 34682-4; 33118-100; 34682-3; 34682-1; 34682-2; 22112-2508; 29477-472; 22112-2504; 22112-2501; 29477-466; 21501-31-476; 21501-31-482; 21501-07-1504; 26234-210; 26234-206; 21501-07-1486; 21501-07-1499; 21501-07-1507; 21501-07-1501; 21501-07-1502; 31415-20; 29279-414; 33296-14; 28684-517; 29477-471; 25424-387; 25763-27.

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze voor kennisgeving aan te nemen: 31288-605; 34905-1; 29477-468.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Van Toorenburg namens het CDA.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Dit verzoek doe ik mede namens de VVD. Wij hebben begrepen dat de hoogste Griekse bestuursrechter heeft beslist dat vluchtelingen niet langer op de Griekse eilanden mogen worden vastgehouden. Dat kan grote gevolgen hebben voor de asielstroom. Wij zouden daarover een debat willen.

De heer Fritsma (PVV):

De PVV steunt het verzoek.

De heer Laçin (SP):

Ook namens de SP steun voor het verzoek.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ik sluit mij daarbij aan, voorzitter.

De heer Stoffer (SGP):

Ook wij steunen het debat.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, steun voor het verzoek maar wel graag eerst een brief van het kabinet. In die brief zouden volgens mij drie elementen een rol moeten spelen, namelijk de consequenties van deze uitspraak van de Griekse rechter voor de opvang, voor de EU-Turkije-verklaring en voor de mogelijke rol die Nederland kan spelen.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Steun, maar in die brief van het kabinet zie ik dan ook graag de reactie van de minister voor Migratie op de uitspraak van de rechter.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg, u heeft een grote meerderheid voor uw verzoek. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Laçin van de SP, die de heer Van Kent vervangt.

De heer Laçin (SP):

Dank u wel, voorzitter. Bijna 600 bedrijven op 845 locaties in Nederland hebben de afgelopen jaren gewerkt met asbesthoudend grit waardoor duizenden mensen zijn blootgesteld aan deze mogelijk kankerverwekkende stof. Dit vindt de SP onacceptabel. Daarom vragen wij een debat aan met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorafgegaan door een brief.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Steun namens GroenLinks.

De heer Van Haga (VVD):

Voorzitter. Er staan meerdere debatten gepland die ongeveer over het hetzelfde gaan, zoals het asbestdebat en dat over de registratie kankerverwekkende stoffen. Bovendien hebben we eergisteren een brief gekregen van de staatssecretaris waarin ze zegt dat ze ons voor de zomer verder gaat informeren. Dus geen steun voor het debat.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, steun voor het debat.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Het is een belangrijk onderwerp waarover zeker gedebatteerd moet worden maar ik ben het ook eens met collega Van Haga van de VVD, die aangeeft dat er al meerdere debatten over dit onderwerp gepland staan. Ook vanwege de lange lijst daarvan lijkt het mij heel goed om dit onderwerp bij een van die debatten te betrekken.

De heer Raemakers (D66):

Een heel belangrijk onderwerp, maar we moeten dat inderdaad betrekken bij de andere debatten die al ingepland staan.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter. Ik vind het wel een ontzettend belangrijk onderwerp, maar ook vanwege de snelheid lijkt het mij beter om het te betrekken bij die andere debatten die er al staan en wellicht kunnen we het samenvoegen; hoe sneller hoe beter. Verder vraag ik om een brief aan de Kamer over dit element dat nu naar voren wordt gebracht, zodat we goed worden geïnformeerd voordat we hierover gaan spreken.

De voorzitter:

Meneer Laçin, er staat al een debat op de lijst zie ik, aangevraagd door de heer Van Kent. Dat debat is met de staatssecretaris Sociale Zaken en gaat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen.

De heer Laçin (SP):

Klopt, voorzitter. Dan zou ik graag de brief over dit specifieke onderwerp voor dat debat willen ontvangen.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Moorlag namens de PvdA.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. De PvdA maakt zich al langere tijd zorgen over het tekort aan vakmensen om de energietransitie te realiseren. Er is vanmorgen een rapport uitgekomen van de Sociaal-Economische Raad. Dat bevestigt die zorg. Het is een belangwekkend advies dat de Sociaal-Economische Raad uitbrengt. Het tekort aan vakmensen is de achilleshiel van het energieakkoord.

De voorzitter:

En u wilt een debat.

De heer Moorlag (PvdA):

De PvdA vindt het van belang dat daar een debat over wordt gevoerd met de minister van Economische Zaken en die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

De heer Moorlag was mij voor, dus ik ondersteun het verzoek van harte, maar ik wil ook wel graag echt een kabinetsreactie op dit SER-rapport. Dan lijkt het mij ook heel nuttig om met de bewindslieden hierover te spreken, want die zorg wordt breed gedeeld en er moet echt wat gebeuren.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Ook wij maken ons grote zorgen of er straks nog vakmensen zijn. We maken ons ook grote zorgen wat er met de vakmensen gebeurt die nu in de fossiele industrie werken. Dus inderdaad van harte steun voor dit debatverzoek.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ook steun voor het debat, maar wellicht is het ook een idee om in een rondetafelgesprek met een aantal experts en betrokkenen te praten.

De heer Kops (PVV):

Van ons geen steun.

De heer Veldman (VVD):

De zorg wordt gedeeld, maar de heer Moorlag vraagt zo vaak een debat aan dat hij misschien niet meer weet dat hij over dit onderwerp al eens eerder een debat heeft aangevraagd en dat dat ook als dertigledendebat genoteerd staat. Belangrijker, dit onderwerp is ook gewoon onderwerp van gesprek aan de klimaattafels en is daar ook nadrukkelijk thema. Dus nog een keer een apart debat hierover heeft geen steun van de VVD.

De voorzitter:

Ik zit te kijken welk debat dan op de lijst zou staan van de heer Moorlag. Misschien bij de dertigledendebatten. We gaan het gewoon checken. Ja, het is nummer 28 op de lijst: dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici. Dat debat is aangevraagd door de heer Moorlag, met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De heer Moorlag (PvdA):

En nu dus ook graag met Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In plaats van een dertigledendebat heeft de PvdA natuurlijk een voorkeur voor een meerderheidsdebat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Een belangrijk onderwerp, en overigens ook grote kansen voor mensen op werk. Ik zou graag eerst de kabinetsreactie afwachten, die volgens mij altijd komt. Ik zou wel de minister van Sociale Zaken willen vragen om specifiek dit punt ook mee te nemen in het aanvalsplan tegen arbeidsmarktkrapte, dat hij de Kamer heeft beloofd.

De voorzitter:

Het is mij even ontgaan, maar dat kan aan mij liggen. U geeft voorlopig geen steun, of wel?

De heer Van Weyenberg (D66):

Dat had u helemaal goed begrepen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Dat geldt ook voor het CDA. Ik kan me ook voorstellen dat als die kabinetsreactie er is voordat wij het AO Klimaat hebben, we het eventueel ook daar nog bij kunnen betrekken, nog voor de zomer.

De voorzitter:

Meneer Moorlag, u heeft geen meerderheid voor uw verzoek. Ik wil eigenlijk het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Dan ga ik nu naar de heer De Jong namens de PVV.

Ik hoor een telefoon overgaan. Van wie is die? Meneer Azarkan, dat kan echt niet!

Meneer De Jong.

De heer De Jong (PVV):

Hartelijk dank, voorzitter. Pensioenfondsen hebben ruim 1.300 miljard euro in kas en toch worden pensioenen al jarenlang niet meer geïndexeerd. Sterker nog, er dreigen zelfs pensioenkortingen. Dat zou toch niet zo moeten zijn. Wij willen hierover dan ook graag een debat aanvragen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De heer Laçin (SP):

De SP steunt dit verzoek.

De heer Van der Linde (VVD):

Hartstikke belangrijk, maar kan ik suggereren dat wij het meenemen in het AO Pensioenonderwerpen? Ik denk namelijk dat dat eerder aan de orde is.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Dit is een onderwerp dat heel veel mensen beroert, dus steun voor het debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Geen steun. Ik sluit me aan bij de VVD, dan kunnen we er sneller over praten.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Daar sluit ik me ook bij aan.

De heer Azarkan (DENK):

Ik ook.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik denk toch dat er heel veel eerdere momenten zijn waarop we dit kunnen bespreken dan een dertigledendebat, dus ik verleen geen steun op dit moment.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Het zal u niet verbazen dat 50PLUS dit debat steunt.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, mag ik een opmerking maken?

De voorzitter:

Ja.

De heer De Jong (PVV):

Ik heb geen dertigledendebat aangevraagd. Ik heb gevraagd om een meerderheidsdebat, een debat dat we zo snel mogelijk in de plenaire zaal kunnen inplannen. Sterker nog, daar gaan wij zelf over. Wij kunnen dat zelf inplannen.

De voorzitter:

Klopt.

De heer De Jong (PVV):

Als het echt zo is dat D66 en VVD het een belangrijk onderwerp vinden, dan kunnen we het zo snel mogelijk inplannen en het hier in de plenaire zaal doen om op die manier onnodige kortingen te voorkomen.

De voorzitter:

Ja, maar er is geen meerderheid.

De heer De Jong (PVV):

Het blijft muisstil, dus ze willen het niet.

De voorzitter:

Nee.

De heer De Jong (PVV):

Nou, dat is een goed signaal aan de achterban, zou ik zeggen.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik naar de heer Emiel van Dijk namens de PVV. Het is de eerste keer dat u iets vraagt bij de regeling. Een soort maidenspeech, maar dan een minispeech.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dank u wel, voorzitter. We hebben vanochtend in de krant kunnen lezen dat er als gevolg van jassen die bij de marechaussee en de politie worden gebruikt, ongewild vuurwapens kunnen afgaan, met als gevolg dat de betrokken personen zwaargewond zijn geraakt. Dat heeft zelfs geleid tot een amputatie bij een van de collega's daar. Een andere militair heeft een vinger moeten missen ...

De voorzitter:

Ja?

De heer Emiel van Dijk (PVV):

... als gevolg daarvan. Daarom willen wij graag een debat hierover aanvragen, zo snel mogelijk.

De voorzitter:

Dat is goed.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Namens mijn collega Diks zeg ik dat GroenLinks graag een brief heeft over deze kwestie en dat we het dan willen betrekken bij het AO over veiligheid bij Defensie van volgende week woensdag.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. Inderdaad met spoed een brief, ook al hebben ze nog niet alle informatie, en het dan inderdaad betrekken bij het debat van volgende week met betrekking tot de veiligheid.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. Veiligheid bij Defensie is een belangrijk thema. Het is goed dat het wordt aangekaart, maar ik zou ook zeggen: betrek het bij het debat van volgende week over veiligheid.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Daar sluit ik mij bij aan. Daar staat dit belangrijke aspect ruim op de agenda.

De heer Moorlag (PvdA):

Ik sluit me aan bij de vorige sprekers: geen steun voor het debat, wel voor een brief.

De heer Stoffer (SGP):

Daar sluiten wij ons ook bij aan.

De voorzitter:

Meneer Emiel van Dijk, u heeft geen steun voor uw verzoek.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Nee, jammer. Ik vind het jammer dat het moet worden betrokken bij zo'n druk AO, dat al een heel volle agenda heeft over allerlei andere zaken, ongevallen en misstanden bij Defensie, en dat we het niet uitgebreid kunnen bespreken. Ik zie inderdaad graag zo snel mogelijk een brief tegemoet, voor het AO.

De voorzitter:

Ja. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Mevrouw Buitenweg namens GroenLinks.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vandaag heeft de Kinderombudsvrouw haar rapport gepresenteerd over de situatie van Nederlandse kinderen in voormalig IS-gebied. Zij reageert daarmee op eerder ingenomen standpunten van het kabinet. Ik zou graag een reactie van het kabinet willen, per brief, op de positie die zij inneemt en de juridische punten die zij naar voren brengt, alsmede op de oproep om hier Europees een oplossing voor te bieden, daarna gevolgd door een debat.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. De situatie is schrijnend. Drie weken geleden hebben we Kamervragen hierover ingediend bij de minister. Die zijn zowel door de minister van Justitie als door de minister van Buitenlandse Zaken nog even on hold gezet. Er is namelijk aangegeven dat er nog geen beantwoording komt. We hebben echt zo snel mogelijk een debat nodig, dus steun voor het debat.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Steun voor het debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Geen steun voor het debat, voorzitter. We hebben al een brief gekregen van het kabinet hierover. Er is feitelijk niets veranderd in de situatie. We hebben het er ook al over gehad in het algemeen overleg, dus nog een keer een debat is niet noodzakelijk.

De heer Markuszower (PVV):

Geen steun, voorzitter.

De heer Hijink (SP):

Wij willen graag de reactie afwachten en dan kijken of een debat gewenst is.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Er is dus wel steun voor de brief.

De voorzitter:

Een brief heeft geen steun nodig en ook geen meerderheid.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, op dit moment geen steun. We willen de brief afwachten en dan bezien of een debat nodig is.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Voorzitter, ik kan mij daarbij aansluiten. We hebben het net aan de orde gehad bij het AO Terrorisme. We willen wel heel graag een brief met een reactie van de minister op de oproep van de Kinderombudsman. Naar aanleiding van die brief willen wij kijken wat het vervolg is.

De heer Verhoeven (D66):

D66 sluit zich ook aan bij degenen die zeggen: wel een brief en dan bezien wat verstandig is.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, geen steun voor een debat. Nu er een brief lijkt te komen, vind ik dat die zich niet zou moeten beperken tot een juridische analyse. Daar wil ik ook een veiligheidsanalyse in zien.

De heer Stoffer (SGP):

Geen steun voor een debat, wel voor een brief.

De voorzitter:

Mevrouw Buitenweg.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik sluit mij aan bij het idee dat er een veiligheidsanalyse moet zijn, maar dan niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. Er komt een dag dat deze kinderen 18 jaar zijn en toegang hebben tot Nederland. Het lijkt mij dus uitstekend om hier een uitgebreide brief over te ontvangen. Dan kunnen we daarna kijken op welke wijze we het debat gaan voortzetten.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het eind ... De heer De Jong, u was wat vergeten bij uw verzoek.

De heer De Jong (PVV):

Ja, bij mijn verzoek van zojuist. Ik had voldoende steun voor een dertigledendebat, dus ik zou het graag zo laten staan.

De voorzitter:

Wij zullen uw verzoek om een dertigledendebat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma

Naar boven