Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 74, item 24

24 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de SGP-fractie heb ik de volgende benoemingen in commissies gedaan:

 • -in de vaste commissie voor Financiën het lid Stoffer tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het lid Stoffer tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Stoffer tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Stoffer tot lid in plaats van het lid Van der Staaij;

 • -in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het lid Bisschop tot lid in de bestaande vacature en het lid Stoffer tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Bisschop;

 • -in de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het lid Stoffer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Stoffer tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Stoffer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Stoffer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Stoffer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Stoffer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34550-XVI-65; 29689-889; 33037-259.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het VAO Kinderopvang, met als eerste spreker mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie.

De heer Baudet (FvD):

Vorige week ontvingen wij allen het jaarverslag van de Raad van State. Dat ging gepaard met een interview dat de heer Donner, vicepresident van de Raad van State, gaf aan een dagblad. Datgene wat in het jaarverslag te lezen valt en wat in het interview aan politieke uitspraken gedaan wordt, vind ik ongepast voor de Raad van State.

De voorzitter:

Helder.

De heer Baudet (FvD):

Een orgaan dat toezicht moet houden op de constitutionele gang van zaken en de puur technische operationele rechtsstatelijkheid van wat wij hier doen, moet niet gaan betogen …

De voorzitter:

De inhoud komt in het debat aan de orde.

De heer Baudet (FvD):

Ik wil het even toelichten. Ik weet niet of iedereen het verslag gelezen heeft.

De voorzitter:

Ja hoor. Meneer Baudet, u wilt een debat over het jaarverslag van de Raad van State.

De heer Baudet (FvD):

Maar kan ik niet even toelichten wat er zo merkwaardig aan is?

De voorzitter:

Heel kort.

De heer Baudet (FvD):

Bijvoorbeeld …

(Hilariteit)

De voorzitter:

Nee.

De heer Baudet (FvD):

Oké, dan niet.

De voorzitter:

Het is helder. Met wie wilt u het debat voeren over het jaarverslag van de Raad van State?

De heer Baudet (FvD):

Het liefst met de koning, maar dat schijnt niet te kunnen, dus dan maar met Ollongren en Grapperhaus, lijkt me.

De voorzitter:

Helder.

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. Ons was het duidelijk. Zo duidelijk zelfs dat we er al eerder een motie over hebben ingediend. Die zouden we bij dat debat in stemming kunnen brengen, dus steun voor het debat.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Het interview, het verslag en zeker ook het begeleidend persbericht lezend, krijg ik het gevoel dat dit het einde is van de onafhankelijkheid van de Raad van State. Dat vergt een debat, maar bij mijn weten voeren we altijd een debat over het verslag van de Raad van State.

De voorzitter:

Dus u steunt het.

Mevrouw Leijten (SP):

Als dat zo is, hoeven we het niet te steunen, want dan komt het vanzelf op de lijst en kan de heer Baudet zich inschrijven als eerste spreker. Mocht het niet automatisch zo zijn, dan steun ik het wel.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, het is niet automatisch. Steunt u het verzoek van de heer Baudet?

Mevrouw Leijten (SP):

Ik begreep dat we automatisch spreken over het verslag van de Raad van State. Als dat niet het geval is, dan steun voor dit verzoek.

De heer Baudet (FvD):

Top.

De voorzitter:

Als de commissie dat doet, is dat natuurlijk duidelijk.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter. Ik zou ook willen verwijzen naar de commissie. Dit stuk komt op de agenda van de commissie en wordt door de commissie geagendeerd. Dus we komen erover te spreken. Vandaar geen steun voor het debat. Maar de suggestie dat als er een debat komt, de heer Baudet voor de afwisseling 'ns een keer meedoet, vind ik heel goed.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Steun voor het verzoek, maar graag ook een brief van de minister voorafgaand aan het debat.

De heer Verhoeven (D66):

Ik heb het ook gelezen en ik vond het een prachtig stuk. Ik zou er graag over debatteren, maar dan niet op de wijze die de heer Baudet voorstelt en insteekt, maar meer zoals de heer Van der Molen zei: gewoon op het moment dat er in een reguliere vergadering over gesproken wordt. De heer Baudet kan dan aanschuiven en als eerste het woord voeren. Dat lijkt me wel goed.

De voorzitter:

U steunt het verzoek niet.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Steun voor het verzoek van ambtsgenoot Baudet.

De heer Anne Mulder (VVD):

Voorzitter. Ik sta met grote verbazing te luisteren naar de heer Baudet. We hebben drie weken geleden een groot debat gehad over Europa en waar was de heer Baudet? Misschien kan hij zelf het antwoord geven.

De heer Baudet (FvD):

Luister, ik heb een aantal briljante boeken over de EU geschreven. Die kan je lezen. Ik hoef niet elke week hier hetzelfde te zeggen.

De heer Anne Mulder (VVD):

Nou komt-ie wel, maar drie weken geleden was die stoel gewoon leeg! Gewoon leeg!

De voorzitter:

Nee, meneer Mulder. U steunt het debat dus niet.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Geen steun, maar wel steun voor de manier die de heer Van der Molen noemde: doe het via de commissie.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun, voorzitter, en de heer Mulder heeft het wel makkelijk met 31 leden tegen twee.

De voorzitter:

Goed. Meneer Baudet, u heeft geen grote meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Baudet (FvD):

Maar hoeveel hebben we er?

De voorzitter:

62 leden.

De heer Baudet (FvD):

Nou, dan doen we een dertigledendebat.

De voorzitter:

Dan zullen we dit verzoek toevoegen aan de lijst met dertigledendebatten. En ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Meneer Baudet, u had nog een verzoek?

De heer Baudet (FvD):

Ja, ik wil graag een tweede debat aanvragen, en wel over ons immigratie-, asiel en integratiebeleid. Vanochtend werd het nieuws bekend — opnieuw, zou je kunnen zeggen, want het is een zich opstapelende situatie — dat steeds meer duidelijk wordt dat de mensen die we hier binnenlaten, niet goed mee gaan doen met onze samenleving. Na tweeënhalf jaar heeft slechts 1% van de mensen die hier binnenkomen een voltijdbaan. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Ik wil een debat, niet alleen met de heer Koolmees, die over de integratie gaat, de sociale voorzieningen en de manier waarop die mensen aan het werk komen, maar ook met de heer Harbers, die gaat over de mensen die we hier binnenlaten. We laten namelijk veel en veel te veel mensen hier zomaar naartoe komen. Dat is de wortel van het probleem en dat moeten we ook aankaarten. Dus we moeten ...

De voorzitter:

Helder.

De heer Baudet (FvD):

... twee bewindslieden hier in vak-K hebben.

De heer Paternotte (D66):

Het inburgeringsbeleid moet op de schop. Dat is ook al een tijdje bekend. Dat staat niet voor niets in het regeerakkoord en binnenkort komt nieuw beleid naar de Kamer toe. Daar zullen we dus ook een debat over voeren en daar is deze debataanvraag niet voor nodig. Geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Ik ben het niet eens met de grondoorzaak die door de heer Baudet wordt beschreven. Ik denk dat we meer moeten doen om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Vanuit dat perspectief zou ik dat debat willen steunen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Kuzu en ik steun het debat.

Mevrouw Becker (VVD):

We hebben in de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een AO Inburgering afgesproken, dus de heer Baudet kan daar naartoe komen. Ik vind het prima om aan het kabinet een brief te vragen over de nieuwste CBS-cijfers en die kunnen we dan ook in dat debat betrekken, maar geen steun voor dit verzoek.

De heer Özdil (GroenLinks):

Ik heb een boek geschreven over integratie en inburgering, over Nederlander worden. Ik ben blij dat de heer Baudet de zorgen van GroenLinks deelt over het falende inburgeringsbeleid, een van de gevolgen van de rechtse marktwerking die de rechtse partijen erin hebben gegooid. Dus GroenLinks steunt het verzoek van Forum voor Democratie om hierover te debatteren.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Die inburgering is een puinhoop, dus steun voor het debat.

De heer De Graaf (PVV):

Inburgering blijft een puinhoop zolang je de grenzen openlaat, dus we moeten al die zogenaamde apothekers uit Aleppo, die allemaal analfabeet blijken te zijn, hier niet binnenlaten. Er moet een asielstop komen, de grenzen moeten dicht en al die analfabeten moeten uitburgeren, die moeten eruit.

De voorzitter:

U heeft alles al gezegd, dus u heeft geen debat meer nodig.

De heer De Graaf (PVV):

Wij steunen het debat.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Geen steun voor het debat. Er is inderdaad net een algemeen overleg ingepland waar de heer Baudet naartoe kan komen. Wel steun voor het verzoek om een brief.

De voorzitter:

Meneer Baudet, u heeft weer 62 leden achter uw verzoek staan.

De heer Baudet (FvD):

Opnieuw graag een dertigledendebat en dank voor de steun van de zestig leden.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Vorige week heeft de commissie grondgebonden melkveehouderij van de Nederlandse Zuivel Organisatie en de Land- en Tuinbouworganisatie LTO een bindend adviesrapport afgegeven over de toekomst van de melkveehouderij. Dat raakt ook de overheid en het beleid en daarom zou ik daar graag een debat over willen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De heer Geurts (CDA):

Binnenkort hebben we een debat over de derogatie, aangevraagd door mevrouw Lodders van de VVD. Daar kan dit mooi bijgeschoven worden en dan kunnen we het erover hebben. Geen steun voor dit verzoek.

De heer De Groot (D66):

Ik volg de heer Geurts.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, ik vind de suggestie van het CDA op zich wel aardig, maar dan zouden we de spreektijd moeten verruimen. Als dat niet het geval is, steun ik het verzoek van de heer Futselaar.

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun voor het debat.

De heer Moorlag (PvdA):

Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Ouwehand. Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dat geldt ook voor de GroenLinks-fractie.

De voorzitter:

De heer Azarkan namens DENK. O, u liep de andere kant op? Het hoeft niet hoor.

De heer Azarkan (DENK):

Ik wilde zeggen dat ik ook aan het nadenken ben over het schrijven van een briljant boek, maar ik liep gewoon langs.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, ik tel wel ietwat weifelende 30 leden. Die steun wil ik wel graag gebruiken, want de laatste keer dat we het over de derogatie hadden, was er elke keer een fraudezaak die alles opslorpte. Laten we het nu maar eens over de toekomst van de melkveehouderij hebben.

De voorzitter:

Dan zullen we dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Dank u wel.

Mevrouw Kuiken namens de PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Via een bericht van RTL Nieuws vernamen wij dat honderden naaktfoto's van meisjes werden gedeeld in een groot wraakpornonetwerk. Dat zijn alarmerende berichten. We moeten er zeker van zijn dat we alles kunnen doen om dit te voorkomen en berichten en beelden te verwijderen. Daarom wil ik graag een debat met de minister van Justitie en Veiligheid.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Er staat een debat over exposen gepland dat mevrouw Becker en ik hebben aangevraagd. Ik denk dat het heel goed is om dit onderwerp daaraan toe te voegen.

De voorzitter:

Dus geen steun. Begrijp ik dat goed?

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Nou, je zou kunnen denken dat het onderwerp wordt toegevoegd aan dat debat, maar geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter, omdat ik dit graag snel wil doen, heb ik eigenlijk de voorkeur voor een AO Privacy. Ik zou heel graag een brief van de regering willen waarin de minister ingaat op zijn aangekondigde zedenwetgeving, die hij ook voor de zomer naar de Kamer zou sturen. Ik zou dat graag zo snel mogelijk behandelen in een AO Privacy of in ieder geval een AO dat op dit punt is toegesneden.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Van Oosten (VVD):

Ik wil het wel steunen. Maar ik heb ook een verzoek. Mevrouw Helder gaf het ook aan: we wachten nu echt al een tijd op de modernisering van de zedenwetgeving. Daarin zit ook wraakporno. Het zou natuurlijk het beste zijn als we de modernisering van die wetten konden behandelen en dat konden combineren met dit actuele thema. Of dat kan weet ik niet, maar vooralsnog steun.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Een afschuwelijk bericht. Ik wil hierover ook graag snel in debat. Ik wil in ieder geval een brief van de minister. We zouden het kunnen toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg Zeden, dat al gepland staat direct na het meireces, op 17 mei.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek, begrijp ik. Zeg ik dat goed, meneer Van Nispen? Steunt u het verzoek?

De heer Van Nispen (SP):

Ik vind het altijd ingewikkeld als je het verzoek níét moet steunen als je wél een debat wilt. Dus nee, ik steun het niet, want ik wil hier graag snel over spreken.

De voorzitter:

Goed. Dan is dat helder.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, ik maak het eenvoudig: dit is een groot maatschappelijk probleem met veel impact, dus ik steun het debat.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Voorzitter. Wraakporno willen we strafbaar stellen. De minister komt ook met voorstellen naar de Kamer. Daar wachten we op. Ik wil het verzoek nu wel steunen, maar kijk ook even naar mevrouw Kuiken: wat is het meest geëigende moment? Er zijn AO's gepland. Misschien kunnen we het daarbij betrekken.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Juist omdat dit zo'n groot probleem is, is er wetgeving in de maak en hebben we over een paar weken een debat staan. Daarom geen steun voor dit aanvullende debat. Bovendien staat er nog een debat waar mevrouw Buitenweg naar verwees. Anders loopt het door elkaar heen en hebben we het straks aan het eind nog niet eens opgelost.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, steun voor het verzoek. Meerdere partijen hebben al gezegd dat in het regeerakkoord is afgesproken dat er wetgeving op dit punt komt. Ik zie die graag zo snel mogelijk tegemoet. Dan kunnen we misschien later in de procedurevergadering alsnog kijken waar dit het beste kan landen.

De voorzitter:

Mevrouw Kuiken, net geen meerderheid.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Nee, maar ik plan het toch even in.

De voorzitter:

Als dertigledendebat?

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ja, als dertigledendebat. Tegelijk zal ik in de procedurevergadering wel even kijken of we een aantal dingen kunnen combineren.

En mijn laatste opmerking, voorzitter: ik wacht ook al heel lang op die zedenwetgeving. Die is namelijk ook uitgesteld. Omdat we deze debatten blijven voeren, hoop ik dat de urgentie ook wordt gevoeld, want dat is nodig.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik dacht dat mevrouw Van Brenk eigenlijk om een briefje wilde vragen, maar dat kan daar ook, als het snel kan. Dan ga ik daarna verder met mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, dank u wel. Het College voor de Rechten van de Mens heeft aangegeven dat loondispensatie discriminatie is. Wij hebben volgende week daar een debat over. Ik zou willen vragen of het kabinet daar middels een brief op wil reageren. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Wij vernemen via de media dat Shell, Exxon en ook NAM een vergoeding willen voor het onbenutte gas en dat ze een financiële regeling willen waarbij ze eigenlijk onder hun verantwoordelijkheden voor de schade en voor de versterkingen in Groningen uit duiken. Nu zou ik heel graag deze week nog een superkort debat willen — een kwartiertje lijkt me voldoende — met de heer Wiebes om Kamerbrede steun uit te spreken voor onze minister, zodat hij weet dat het parlement hem steunt in de verantwoordelijkheden leggen bij deze bedrijven — dus dat NAM, Shell en Exxon niet onder hun verantwoordelijkheden uitkomen — en dat de regering daardoor ruggensteun heeft in die onderhandelingen.

De voorzitter:

Helder, mevrouw Van Tongeren. Ik zit na te denken over een supersnel, kort debat.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dat is wat ik graag zou willen. Ik denk een kwartier, misschien een halfuurtje, om de Kamer de gelegenheid te geven om onze regering deze steun te geven.

De voorzitter:

Helder.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Volgens mij hebben wij met de commissie Economische Zaken en Klimaat een uitgebreid schema met allerlei debatten opgetuigd, juist om over dit soort van belangrijke zaken te spreken. We hebben al een algemeen overleg in de planning specifiek over dit onderwerp. Maar het doet mij natuurlijk goed dat mevrouw Van Tongeren van GroenLinks de minister op voorhand steunt. Volgens mij doet zo'n beetje de hele Kamer dat, want, laten we heel eerlijk zijn, geen enkele belastingbetaler willen wij hiervoor laten opdraaien en ondertussen moeten de zorgen en de problemen in Groningen gewoon worden aangepakt.

De voorzitter:

Dus u steunt het niet?

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Maar om een apart debat hierover te doen, nee. Volgens mij gaat de minister al met die boodschap op pad.

De voorzitter:

Oké, dank u wel.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik denk dat deze regeling van werkzaamheden heel waardevol is, omdat hij die extra steun nu nog eens mag ervaren.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Het gaat niet vanzelf goed. Ik heb vorige week al met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken hier een debat over aangevraagd. Dat heeft toen geen meerderheid gekregen. Ik hoop dat het vandaag wel lukt. Ik zou ook graag de minister van Financiën hierbij willen hebben, want het gaat over groot geld en hij moet er ook voor waken dat de belastingbetaler er niet voor opdraait.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek?

De heer Nijboer (PvdA):

Ik steun het, voorzitter.

Mevrouw Beckerman (SP):

Zo veel huizen, zo veel dromen in Groningen zijn verwoest en nu dreigt de NAM weg te lopen voor verantwoordelijkheid uit het verleden, voor verantwoordelijkheid in de toekomst, en dreigen ze ook nog eens een keer met een schadeclaim voor gas dat ze niet willen winnen. Een heel erg treurige situatie.

De voorzitter:

Dus u steunt het?

Mevrouw Beckerman (SP):

Dus, uiteraard, nogmaals steun voor dit verzoek, en ook voor het verzoek om het deze week in te plannen.

De heer Jetten (D66):

Voorzitter. We hebben, denk ik, allemaal met gefronste wenkbrauwen naar de berichtgeving gekeken, dus ik begrijp de aanvraag van mevrouw Van Tongeren. Ik kan me voorstellen dat de minister in een korte brief even uiteenzet wat er nu loopt aan gesprekken met de partijen. Maar zolang die gesprekken lopen, denk ik niet dat we in een debat heel veel helderheid van de minister gaan krijgen. Volgens mij wil Groningen vooral antwoorden. Laten we dan ook vasthouden aan de afgesproken debatten die we met de commissie hebben vastgesteld. Dus geen steun voor dit verzoek, maar ik begrijp wel heel erg waar het verzoek vandaan komt.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook ik kan het verzoek goed begrijpen. De NAM was, is en blijft verantwoordelijk voor de schade en de versterking. Tegelijkertijd hebben we inderdaad afspraken met elkaar gemaakt. We gaan erover debatteren. Laten we dan niet een apart debat houden. Volgens mij dient deze regeling inderdaad ook om brede steun aan de minister uit te spreken.

De heer Öztürk (DENK):

Steun vanuit DENK.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. NAM, Shell en Exxon spelen een heel vuil spelletje. Het is goed om daarover te spreken. Steun voor een debat. Als de minister van Financiën daarbij kan worden uitgenodigd, zoals de heer Nijboer voorstelde, steun ik dat ook. Als het bij een ander reeds gepland debat kan worden gevoegd, dan zou dat ook fijn zijn, als dat sneller is, maar wel ook de minister van Financiën erbij.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. De minister is helder over zijn inzet. De NAM is en blijft verantwoordelijk. Volgens mij is het heel mooi om wederom te constateren dat hij daar brede steun voor heeft. Dus een debat lijkt me op dit moment niet nodig. Als er later nog vragen leven, kunnen we die absoluut betrekken bij het debat dat al gepland staat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Zorgelijk de reactie, dus wat ons betreft is het heel belangrijk om hier snel over te spreken.

De heer Kops (PVV):

Er komen nog genoeg debatten aan. Een brief is prima, maar nu geen steun voor een debat.

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Nee, dat begrijp ik. De reactie dat een regeling voldoende steun is … Ik denk dat onze minister het heel zwaar heeft tegenover zo'n groot olie- en gasbedrijf en dat een breed gedragen motie zou kunnen helpen. Maar helaas, daar is geen steun voor. We blijven het dus proberen. Heb ik 30 leden? Dan zou ik het debat dan maar onderaan de lijst van dertigledendebatten …

De voorzitter:

Maar dat zal niet deze week plaatsvinden.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dat begrijp ik, maar dan staat het er maar vast. Ik denk namelijk dat de belastingbetaler, de gewone burger, er uiteindelijk voor op gaat draaien. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik zal dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Kröger namens GroenLinks.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil een vooraankondiging doen van een VSO over de kabinetsinzet met betrekking tot CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, inclusief stemmingen. Dat zou dan plaats moeten vinden op donderdag, aangezien de minister op vrijdag dit overleg heeft.

De voorzitter:

Dan zullen we hier in de planning rekening mee proberen te houden.

Dan ga ik naar de heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Ik citeer even: "Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld is onze invloed groot. Daarom zorgen we dat we bijdragen aan een duurzame wereld." Aldus ABP. Tegelijkertijd investeert ABP ook miljoenen in bijvoorbeeld niet-duurzame palmolieplantages. Graag een debat daarover.

De voorzitter:

Wie hierover, niemand?

De heer Van Raan (PvdD):

Niemand?

De voorzitter:

De heer Van Weyenberg namens D66.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, ik denk dat we dit sneller in het aankomende algemeen overleg over pensioenen aan de orde kunnen stellen. Daarom geen steun. Ik zie uit naar de steun van de Partij voor de Dieren voor de D66-initiatiefwet waarmee deelnemers veel meer te zeggen krijgen over het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds.

De heer Snels (GroenLinks):

Steun voor het verzoek en graag een brief van het kabinet.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter, geen steun.

De heer Van Kent (SP):

Dank, voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp. Het kan inderdaad heel goed bij een algemeen overleg waarin pensioenonderwerpen aan de orde worden gesteld. Ik zou wel graag een brief hierover willen van de regering, die we dan kunnen behandelen in dat algemeen overleg.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, geen steun voor een apart debat. Het kan bij een algemeen overleg.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, een belangrijk onderwerp. Ook andere fracties stelden er Kamervragen over. Ik denk dat de minister van Financiën niet de meest aangewezen persoon is om dit bij te beleggen, dus ik steun een AO maar dit debat niet.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun voor het debat, maar het koppelen aan een AO.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Geen steun voor het debat, wel koppelen aan een AO over pensioenen.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter, ik zou het ook graag bij het AO betrekken. Overigens gaan de deelnemers daarover. Mochten de deelnemers er iets van vinden, dan kunnen ze deze week hun vertegenwoordigers in het ABP kiezen. De opkomst daarbij is vrij laag. Daar zouden ze dit aan de orde kunnen stellen.

De voorzitter:

Meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

30?

De voorzitter:

Nee, dus stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Mevrouw Karabulut namens de SP.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik zou graag een debat willen voeren met de minister van Buitenlandse Zaken over het schokkende feit dat de minister-president nog voordat de aanval op Syrië had plaatsgevonden, zijn steun heeft uitgesproken voor de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, vervolgens weigert verantwoording af te leggen hier in de Tweede Kamer en zijn minister stuurt, die hier met gespleten tong spreekt over die illegale aanval en zeer onbevredigende antwoorden geeft.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. Er komt nog een uitslag van een onderzoek van de OPCW, hoop ik. Misschien wil ik daar nog wel een brief over. Ik wil eigenlijk al die dingen eerst zien voordat ik kan beslissen of ik een verzoek om een plenair debat kan steunen dan wel dat ik dit liever in een algemeen overleg behandeld zie worden.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer De Roon (PVV):

Geen steun, ja.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, geen steun voor dit debat. Ik kan me wel voorstellen dat er een schriftelijke reactie van het kabinet komt, een brief. Het zou betrokken kunnen worden bij een overleg dat donderdagavond is ingepland over de vredesontwikkelingen in het Midden-Oosten.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. 24 en 25 april staat de tweede Syriëconferentie op de agenda. Ik zou die ook graag bij dit debat van mevrouw Karabulut willen betrekken. Daarom vanzelfsprekend steun voor dit debat.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Steun voor het debat, met dien verstande dat ik de brief die de heer De Roon wil en de brief die de heer Kuzu wil ook graag zou zien, net als een strategie van het kabinet hoe het denkt dat er een politieke oplossing komt. Graag zo'n brief en steun voor het debat.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, ik ben toch erg benieuwd wat de coalitie gaat doen.

De voorzitter:

Wacht heel even. Mevrouw Becker, namens de VVD.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter. Er is om een aantal brieven gevraagd. Het lijkt mij goed dat we die afwachten. Er zijn genoeg AO's met de minister van Buitenlandse Zaken, dus op dit moment geen steun voor een debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Wij ontvangen ook graag brieven, maar op zich wel steun voor het debat.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Het lijkt mij verstandig om een brief te krijgen nadat het OPCW-onderzoek is uitgevoerd, zeker in aanloop naar de conferentie in april. Aan de hand van de brieven kunnen we kijken of een nader debat nodig is.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter, daar sluit ik me bij aan. De eerste mogelijkheid is donderdagavond, wanneer we het AO over het Midden-Oosten hebben. Daarin zullen we het ongetwijfeld ook weer over Syrië hebben. Maar ik wil inderdaad zo snel mogelijk uitsluitsel van de OPCW. Dan kunnen we kijken of we daar een debat over voeren.

De heer Van Helvert (CDA):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer De Roon van de PVV dat het noodzakelijk is dat we eerst de informatie krijgen waar hij om vroeg. Mocht mevrouw Karabulut hier al snel iets willen delen met de minister of de Kamer, dan kan dat donderdagavond en ook bij het AO NAVO, dat zeer binnenkort plaatsvindt.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun voor het voorstel van de heer De Roon.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, het frappeert mij dat de coalitiepartijen in een regeerakkoord schrijven dat ze hechten aan het internationaal recht, …

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut …

Mevrouw Karabulut (SP):

… maar dat een breed debat, hoewel alle bewijzen op tafel liggen dat het een illegale aanval is, wordt geblokkeerd. Ik meen dat ik wel de steun van 30 leden heb. Ik wil dat heel even vasthouden en vervolgens zal ik mij beraden of dat tegen die tijd nog noodzakelijk is.

De voorzitter:

Dan voeg ik dit debat toe aan de lijst met dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ouwehand, namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Misschien vraagt u zich weleens af waarom het vlees zo goedkoop is in Nederland. Nou, dat komt omdat de vleesindustrie al haar kosten mag afwentelen op de belastingbetaler. De cijfers die afgelopen weekend naar buiten zijn gekomen zijn niet nieuw, maar het is wel nodig dat het kabinet, onder andere met het oog op de klimaatverandering, daar een einde aan maakt. Ik wil dus heel graag een debat met de minister van LNV en die van Economische Zaken en Klimaat over het rapport van CE Delft waaruit blijkt dat de maatschappelijke kosten van de vleesproductie 4,5 miljard euro bedragen.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Mevrouw Ouwehand wordt op haar wenken bediend. Aankomende donderdag hebben we het algemeen overleg Voedsel. Daar kan het goed bij behandeld worden, dus geen steun voor dit verzoek.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Wel steun voor het verzoek, ook omdat niet beide bewindslieden bij dat AO aanwezig zijn.

De heer De Groot (D66):

Donderdag is er een AO Voedsel. Daar is gisteren nog een brief over gekomen. Voor D66 is dit een belangrijk punt; we hebben er eerder ook schriftelijke vragen over gesteld. Maar het AO van aanstaande donderdag lijkt me een heel mooie gelegenheid om met de minister hierover van gedachten te wisselen.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, het lijkt mij voor de hand te liggen om dat aanstaande donderdag bij het overleg te betrekken. Geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook van de ChristenUnie geen steun, maar donderdag bij het debat betrekken.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Normaal steun ik mevrouw Ouwehand graag, maar ik vind dat het zo voor de hand ligt om dit in het AO Voedsel te doen, dat ik in dit geval geen steun geef.

De heer Moorlag (PvdA):

Uit het oogpunt van doelmatigheid wil ik het aanstaande donderdag bij het AO betrekken.

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, ik hoor de Kamer. Ik vraag me af of het kabinet nog voor het AO Voedsel op dit rapport kan reageren. Daar daag ik het dan nu toe uit, met dank aan de Kamer. Die reactie moet dan morgen natuurlijk wel binnen zijn, anders kunnen we daar niet normaal over spreken.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. U had nog een verzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank. Ik had nog een verzoek. Steeds meer mensen maken zich echt zorgen over het dierenwelzijn en het klimaat. Toch vindt de Nederlandse regering het een feestje waard dat de Chinese markt opengaat voor Nederlands kalfsvlees. Dat is ongelofelijk. We hebben nog niet eens de uitwerking van de klimaatplannen. Ik wil dus graag een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, want deze deal met China staat haaks op alle ambities die zelfs in het regeerakkoord zijn onderschreven.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Op zich steun voor het debat. Ik had wel even een vraag bij de keuze voor de bewindslieden, want dit gaat ook echt om een handelskwestie. Dan lijkt de minister voor Buitenlandse Handel me toch best wel heel relevant. Drie bewindslieden lijken me wat veel, dus ik zou mevrouw Ouwehand willen suggereren om een iets scherpere keuze daarin te maken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, als ik daar meteen op mag reageren: ik kan me voorstellen dat drie bewindslieden wat veel is. Als de Kamer er dus voor voelt om de debataanvraag te verschuiven naar de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Buitenlandse Handel, dan kan ik daar ook mee leven.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Het is toch heel mooi om te concluderen dat de Chinezen de kwaliteit van het Nederlandse kalfsvlees wel weten te waarderen, in tegenstelling tot de Partij voor de Dieren? Geen steun voor dit debat.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, daar ga ik me gewoon bij aansluiten. Laten we ook eens trots zijn op deze sector. Dit zou er een mooie gelegenheid voor zijn. Geen steun voor het debat, want dat zal alleen een negatieve invalshoek kennen.

De heer Futselaar (SP):

Steun voor dit debat, voorzitter.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, geen steun.

De heer De Groot (D66):

Geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik zie dat ik steun heb van GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid. Dat betekent meer dan 30 leden. Ik stel voor dat we dit debat absoluut aangaan, want als Nederland zo door blijft gaan met die handelsmissies, dan komt het zeker niet goed met dieren en het klimaat.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer El Yassini … toch? Of heb ik iemand overgeslagen? O, sorry, de heer Kops! U heeft gelijk. Ik heb u overgeslagen. Dat slaat nergens op.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. Uit berekeningen is gebleken dat er maar liefst 130.000 windmolens nodig zijn voor de energietransitie. Dat is onmogelijk, onbetaalbaar en vooral krankzinnig. En dan moet je nog maar afwachten of het waait. Dat moeten we niet willen. Daarom wil ik heel graag een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De heer Jetten (D66):

Voorzitter, ik heb nog nooit zulke onjuiste berekeningen gezien over windenergie. Ik heb dus geen behoefte aan een debat. Als de heer Kops een briefje wil van de minister waarin hij even uitlegt waarom het niet waar is, kunnen we dat betrekken bij het AO Energie. Dus steun voor een brief, maar niet voor het debat.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik steun het debat, zij het misschien om andere redenen dan de heer Kops.

De heer Kops (PVV):

Dank.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

We hebben heel veel debatten over energie en kosten en hoe we dat allemaal wel of niet gaan doen. Zo hebben wij ook een debat in commissieverband, een AO, een algemeen overleg, over energie. Ik zou het daar graag bij betrekken. Ik kan me voorstellen dat een toelichting hierop gewenst is. Ik kan een brief daarover dus ook steunen.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, de PvdA kan dit verzoek steunen, zij het om andere redenen dan de heer Kops aanvoert. We willen graag het debat voeren met de minister. We willen niet zo veel windmolens op land hebben. Op zee kan het naar verluidt bijna gratis. Het zou dus fijn zijn als de minister de Kamer er ook deelgenoot van zou maken hoe hij de opgave wind op land naar zee wil verplaatsen.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Jetten.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter, ik heb geen behoefte aan dit debat. De betrokken journalist erkent dat niemand ervoor pleit om alle energie uit windmolens te halen, en wil hiermee alleen maar prikkelen. Ik vind het onzinnig als wij hier in de Kamer debatten organiseren omdat een journalist meent de publieke opinie te moeten prikkelen.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek niet.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

We hebben heel veel goede debatten over klimaat, maar dit lijkt mij daar geen van.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, de ChristenUnie wil graag een brief en wil die betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Öztürk (DENK):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun. De lijn die mevrouw Mulder uiteen heeft gezet, lijkt mij de beste.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. De cijfers zijn discutabel, maar ik wil wel graag een brief van de minister om te kijken hoe hij daarop reageert. Dan kunnen we op basis daarvan eventueel nog besluiten om daarover te debatteren, maar dus geen steun voor een debat, wel voor een brief.

De voorzitter:

Meneer Kops.

De heer Kops (PVV):

Als ik het goed heb, wordt het een dertigledendebat. Nou, dat is tenminste iets.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dan zetten we dit debat op de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer El Yassini, namens de VVD.

De heer El Yassini (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Gisteren heeft de commissie Macrodoelmatigheid een advies uitgebracht over creatieve opleidingen. Zij heeft als advies gegeven: stop daarmee. Wij hebben in de media, op RTL, de reactie van de minister kunnen zien: "Ik laat het aan de scholen en we houden het nauwlettend in de gaten". Daar maak ik me een beetje zorgen om. We hebben dit ook al besproken bij de mondelinge vragen van mevrouw Kuik van het CDA. We willen graag een debat aanvragen, maar ik wil ook een brief van het kabinet, want ik heb eigenlijk gemerkt dat er al een kabinetsreactie in de media is geweest voordat de Kamer is geïnformeerd. Ik wil dus graag een brief en ik wil graag een debat aanvragen.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. We praten hier al jaren over en er verandert te weinig. Ik steun dit debat dus graag en ook graag een brief.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Steun voor het debat, maar wel pas nadat de brief, die in het mondelinge vragenuur ook al aan mevrouw Kuik is toegezegd, er is. We hebben daar begrepen dat dat op 1 juni zal zijn. Dus steun, maar wel pas inplannen wanneer die brief er is.

De heer Özdil (GroenLinks):

Voorzitter. Acht jaar lang bezuinigt de VVD alles weg wat met kunst en cultuur te maken heeft. Vervolgens zegt zij nu dat studenten die in de creatieve sector aan de slag willen, geen bestaansrecht hebben. Alleen al om dat duidelijk te maken, steun ik het verzoek van mijn VVD-collega.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, steun voor het verzoek, maar wel eerst wachten op de brief, die ik hier graag bij wil betrekken.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, dat geldt ook voor de ChristenUnie: steun voor het debat en graag inplannen als de brief er is.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, dat lijkt mij een goede weg.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik begrijp dat de heer El Yassini twijfelt aan de daadkracht van het kabinet in dezen. Dat lijkt mij terecht. Dus steun voor het kabinet. Nee, voor het debat!

(Hilariteit)

De voorzitter:

U heeft een ruime meerderheid, meneer El Yassini.

De heer El Yassini (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Nog even over de brief: er werd aangegeven dat die op 1 juni komt. Dat vind ik echt te laat. Juist omdat de aanmeldingsperiode voor het cohort van september nu al gaande is, denk ik dat het kabinet veel sneller met een reactie moet komen, want het heeft gisteren al een reactie gegeven. Ik wil het kabinet dus oproepen om binnen twee weken te komen met een brief met daarin de kabinetsreactie.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van den Berg.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter, ik zou graag een vooraankondiging willen doen voor het VAO Gezondheidsraad deze week, inclusief stemming alstublieft.

De voorzitter:

Daar zullen we in de planning rekening mee houden. Dank u wel.

Mevrouw Bergkamp, namens D66.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Vandaag verscheen het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over ouderinitiatieven ofwel over woonplekken voor kinderen met een beperking. Uit dat onderzoek blijkt dat deze ouderinitiatieven in de knel komen. Dat is de reden waarom ik graag een debat wil met de minister van Volksgezondheid. Dit debat vraag ik mede namens de ChristenUnie en het CDA aan.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, ik zou graag een kabinetsreactie op dat rapport willen en op basis daarvan kijken of en, zo ja, wanneer het debat wordt ingepland.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Mede door de steun van D66 is heel hard bezuinigd op deze vorm van zorg. De decentralisatie, dus het brengen van de zorg naar de gemeenten, heeft juist voor deze ellende gezorgd. Er rust dus een nogal grote klont boter op het hoofd van mevrouw Bergkamp.

De voorzitter:

U steunt dus het verzoek?

De heer Hijink (SP):

Daarom steun ik dit verzoek van harte. Het is wel goed om dat even bloot te leggen.

Mevrouw Hermans (VVD):

Voorzitter. Een reactie van het kabinet lijkt me ook goed. Maar ook steun voor het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ook namens GroenLinks steun voor dit debat.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun namens de Partij voor de Dieren. En ik sluit me graag aan bij de woorden van de SP, voorzitter.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Peters (CDA):

Steun.

De voorzitter:

U heeft ook een ruime meerderheid.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Misschien is het goed om te weten dat de reactie van de minister naar ik begreep in juni komt. Het zou dus mooi zijn als we dat debat eind juni, medio juni kunnen plannen. Maar dat is natuurlijk aan u. En ik voer dat debat heel graag met de SP, die volgens mij zelf boter op het hoofd heeft. Dank u wel.

De voorzitter:

Zo! Dank u wel, mevrouw Bergkamp. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Belhaj, namens D66.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. In de uitzending van Nieuwsuur van afgelopen zondag was er weer aandacht voor de zaak-Kroon. Daar is op meerdere momenten aandacht voor geweest. Aangezien er een rechtszaak loopt, heeft de Kamer besloten dat het verstandig is om over de zaak-Kroon an sich geen debat te voeren. Dat is ook niet wat ik vandaag vraag. Ik vraag vandaag om een debat en een brief van de minister over de gevolgen die de zaak-Kroon met zich meebrengt voor andere mensen, specifiek voor twee oud-medewerkers van de MIVD die jarenlang met Kroon hebben samengewerkt en op dit moment vrezen voor hun leven. Ik vraag de minister dan ook of ze kan aangeven wat ze doet met de gevolgen van de zaak-Kroon specifiek voor de tolken en informanten die daar gewerkt hebben, en voor de militaire missies op dit moment die wellicht daaraan gelinkt zijn. Voorzitter, daarom verzoek ik om een debat.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, volle steun voor dit debat. We hebben ook vragen gesteld. We willen heel graag zo snel mogelijk met de minister hierover spreken.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, steun. Die vragen zijn gezamenlijk met de Partij van de Arbeid gesteld. We zouden graag de antwoorden hebben voor het debat. En inderdaad: graag zo snel mogelijk het debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dit is een aangelegen punt. Alleen vraag ik me echt af of een debat op dit moment wel zo verstandig is, of we niet eerst de rechtsgang kunnen afwachten en daarna dat debat kunnen inplannen.

De voorzitter:

Dus?

De heer Bisschop (SGP):

Op dit moment geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Goed. Dank u wel.

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. In principe is dit een belangrijke zaak, maar op dit moment is het echt ongepast, want er is sprake van een rechtsgang. Mensen gaan naar de rechter. Dan is het netjes om dat keurig af te wachten. Anders gaan we mogelijk de spelregels veranderen terwijl de rechter bezig is. Ik vind het dus onverstandig om dit op dit moment te doen. Een brief vind ik prima, maar geen steun voor het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Mensen die hun leven voor ons land in gevaar hebben gebracht, moeten snel geholpen worden. Dus: snel een debat. Het argument van de rechtszaak afwachten vind ik zwak.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Het gaat hier om twee personen die vrezen voor hun leven. Dus zeker steun voor een brief, waarin de minister ook kan antwoorden op de vraag in hoeverre zij kan onderzoeken of er inderdaad sprake is van dreigingen voor deze oud-medewerkers, en op de vraag of daarvoor voorzieningen moeten worden getroffen. Eerst de brief en daarna kijken of een debat nodig is. Dus nu nog geen steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Wel steun van GroenLinks, voor de brief en voor het debat.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Belhaj, er is geen steun voor het houden van een meerderheidsdebat.

Mevrouw Belhaj (D66):

Dan is er dus ook geen brief en geen …

De voorzitter:

Nee. U heeft het recht om om een brief te vragen.

Mevrouw Belhaj (D66):

Oké, voorzitter. Dank. Ik wil nog wel iets zeggen over het punt of het staatsrechtelijk juist is of niet. Het is echt onjuist om te zeggen dat je geen maatschappelijk, politiek debat kunt voeren over mensen die op dit moment vrezen voor hun leven, gedurende de periode dat een rechtszaak nog loopt. Dat staat hier echt apart van. Ik vind het echt buitengewoon jammer dat we hier uiteindelijk geen politiek debat over hebben. Dan kunnen we gaan kijken naar de media, waar dat debat wel plaatsvindt.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Belhaj. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Het aantal kinderen dat regelmatig buiten speelt, daalt keihard. 30% van de kinderen speelt zelfs nooit of maar één keer in de week buiten. De schadelijke gevolgen hiervan zijn regelmatig in het nieuws, maar in de Tweede Kamer valt dit onderwerp een beetje tussen de verschillende portefeuilles in. Wij willen hier dus graag over in debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De insteek is dan wat ons betreft de vraag wat de landelijke politiek in overleg met kinderen en jongeren zelf kan doen om buiten spelen aantrekkelijker te maken.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik vind het heel jammer dat kinderen steeds minder buiten spelen, voorzitter, maar om daar hier in de Tweede Kamer over te debatteren … Ik weet het niet. Wil je een motie indienen dat ze allemaal verplicht moeten gaan buiten spelen? Ik zie echt geen mogelijkheden om hiervoor concrete voorstellen te doen.

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter. Het valt inderdaad tussen diverse portefeuilles in. Daarom hadden wij bedacht dat het prima kan worden meegenomen bij het AO Preventie. Dus geen steun voor het debat.

De heer Van Nispen (SP):

Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling en ik wil hier graag over in debat, maar mijn suggestie is om dit debat te voeren bij het algemeen overleg over sport. Er moet dan natuurlijk wel een brief komen van de minister.

De heer Peters (CDA):

Meer buiten spelen, maar geen debat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik wil het debat wel steunen. Als het eerder in een AO kan, is dat mooi meegenomen, maar dat laat ik aan mevrouw Westerveld.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun.

Mevrouw Tielen (VVD):

Leuk onderwerp, maar geen steun voor een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Het is inderdaad een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt en waar ook veel bewindspersonen bij betrokken zijn. Laten we dit dus gewoon agenderen op de momenten dat we dat wijs vinden in de AO's die al gepland staan, en er geen plenair debat aan besteden.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, geen steun voor een apart debat.

De voorzitter:

Mevrouw Westerveld …

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank, voorzitter. Als ik goed heb geteld, zijn er wel 30 leden die het steunen.

De voorzitter:

Nee.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dan gaan wij het onderwerp zelf agenderen bij een volgend overleg, bijvoorbeeld over preventie of over sport. Uit de antwoorden blijkt al dat het inderdaad vaak tussen de verschillende portefeuilles in valt.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Volgens mij gaan we naar de laatste spreker, mevrouw Van Eijs namens D66. Ja.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Afgelopen vrijdag waren wij met een aantal commissieleden uit deze Kamer aanwezig bij het gesprek met de Belgische toezichthouder op de kerncentrales. Dat was een goed bezoek. Daarbij merkte ik ook dat we deze discussie niet kunnen voeren alleen maar kijkend naar het Belgische aspect van de veiligheid, maar dat we het ook moeten hebben over de samenwerking tussen Nederland en België. Daarover staat later nog een apart dertigledendebat op de rol. Ook komt er nog een reactie op het OVV-rapport. Mijn verzoek is om het samen te voegen en het allemaal in één keer te behandelen, zodat we daar een goed, breed debat over kunnen hebben.

De voorzitter:

Bedoelt u het debat over de kerncentrale dat voor donderdagavond staat gepland?

Mevrouw Van Eijs (D66):

Ja, er staat een debat gepland over de kerncentrale in Tihange en een over het OVV-rapport over de samenwerking tussen Nederlandse en Belgische toezichthouders op de kerncentrales.

De voorzitter:

Oké, ja.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Dat zijn twee verschillende onderwerpen. Het debat van donderdag gaat over veiligheid en het debat over het OVV-rapport gaat over communicatie. Ik ben het dus niet eens met het samenvoegen. Ik heb daarover ook een procedurele vraag aan de voorzitter. Het is een gepland meerderheidsdebat. Kan dat worden samengevoegd en nu van de agenda worden gehaald zonder expliciete steun van de aanvrager? In dit geval ben ik dat.

De voorzitter:

Even kijken. Het is een meerderheidsdebat, toch? Ja. Een meerderheid kan inderdaad besluiten om het van de agenda te halen. Als het gaat om een dertigledendebat dan behoudt het Kamerlid het recht om het in te trekken, maar de Kamer kan iemand daar niet toe dwingen.

De heer Wassenberg (PvdD):

Mijn uitdrukkelijke wens zou zijn om het gewoon donderdag door te laten gaan.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Wat mij betreft wordt het dertigledendebat dan een meerderheidsdebat, maar gaan we echt wel met elkaar spreken over veiligheid en over de communicatie over veiligheid als we alle documenten hebben. Anders gaan we op twee momenten debatteren. We kunnen eigenlijk pas een goed debat voeren als de kabinetsreactie er is. Dus laten we die kabinetsreactie op het OVV-rapport afwachten, de debatten samenvoegen en dan één goed debat met elkaar voeren.

De voorzitter:

Ja, maar over het omzetten van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat gaat de aanvrager zelf. Dat is in dit geval mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik heb liever een goed debat en mogelijkerwijs een paar extra minuten spreektijd. Ik vind het wel belangrijk dat we dit debat voor het zomerreces houden, zodat het niet ook nog over de zomer heen getild wordt. Daar kunnen de coalitiepartijen voor zorgen. Als het een integraal debat over het OVV-rapport, Tihange en de kabinetsreactie wordt, met een of twee minuutjes extra spreektijd, ben ik als aanvrager van het dertigledendebat helemaal bereid om het samen te voegen met het meerderheidsdebat dat er al staat. Dat debat houden we dan dus niet meer deze week, maar zodra we de reactie hebben van het kabinet. Wel zie ik graag wat druk op die kabinetsreactie, zodat we niet nog maanden wachten.

De voorzitter:

Ik wil nu alleen nog even degenen die hiertegen zijn het woord geven.

Mevrouw Beckerman (SP):

Net als de heer Wassenberg vind ik het een beetje een gekke gang van zaken. We vinden dit zo urgent dat er twee debatten over gepland zijn. Die staan al een tijdje op de rol. Het debat dat voor donderdag gepland staat, heeft zelfs een meerderheid. Het andere aspect had geen meerderheid. En nu gaan we dit debat twee dagen voordat we het gaan voeren ineens afvoeren van de agenda? Ik vind dat onhandig en ik vind het ook niet echt recht doen aan de zwaarte van zo'n debat. Wat ons betreft debatteren we hier donderdag over en moet het kabinet misschien maar iets sneller zijn met zijn reacties, want het is natuurlijk treurig dat we, terwijl we er twee debatten over willen omdat we het zo belangrijk vinden, wachten op een kabinetsreactie.

De voorzitter:

Maar een meerderheid is voor uitstel van het debat van donderdag. Ook mevrouw Van Tongeren gaat ermee akkoord dat we een aantal debatten samenvoegen. Misschien kunnen jullie daar buiten deze zaal om nog even over overleggen. Daarmee is eigenlijk het besluit genomen om het van de agenda af te halen.

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lange regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Tellegen