Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 71, item 13

13 Stemmingen Bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34456).

(Zie vergadering van 4 april 2018.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Dam c.s. (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Markuszower (stuk nr. 19) tot het invoegen van een onderdeel Da.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Markuszower (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Koopmans/Kuiken (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de nader gewijzigde amendementen-Koopmans/Kuiken (stuk nrs. 20, I tot en met III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de PVV en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Waar is de heer Verhoeven? Meneer Verhoeven, bent u, nu het wetsvoorstel is aangenomen, bereid om de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op u te nemen?

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter, ik ben daar graag toe bereid.

De voorzitter:

Dan wens ik u daarbij veel succes. Dan gaan we nu naar mevrouw Arissen.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Bij de motie op stuk nr. 765 (29628) wil de Partij voor de Dieren worden geacht tegen te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.