Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 6, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, het debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen en het debat over schade door noodweer in Zuidoost-Brabant van de agenda af te voeren. 

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota-Geurts "Een eerlijke boterham". 

Ik stel voor, de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen) (34462); 

  • -het Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (34414). 

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 29614, nr. 41; 34157, nr. 12; 33959, nr. 5; 23235, nr. 127; 34104, nr. 112 en 34475, nr. 11. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Verslavingszorg, met als eerste spreker het lid Leijten namens de SP; 

  • -het VAO Kabinetsreactie op het onderzoek "Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing", met als eerste spreker het lid Helder namens de PVV. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Bosman namens de VVD. 

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. De verwachting is dat de evaluatie van het energieakkoord begin november zal verschijnen. Ik vind het een belangrijk onderwerp om te bespreken, dus ik wil nu alvast een debat aanvragen, zo spoedig mogelijk na ommekomst van het evaluatierapport over het energieakkoord. Dit debat mag ik mede aanvragen namens GroenLinks, de SP, het CDA, de ChristenUnie en de SGP. 

Mevrouw Klever (PVV):

De burger betaalt straks via zijn energierekening honderden euro's voor het energieakkoord. Het is logisch dat we daarover moeten praten, dus wij steunen een debat. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Ieder jaar 15.000 banen erbij dankzij het energieakkoord; dat klinkt de Partij van de Arbeid als muziek in de oren. Daarom zullen wij deze evaluatie graag bespreken. 

De voorzitter:

Mijnheer Bosman, u hebt een meerderheid. 

Het woord is aan mevrouw Karabulut namens de SP. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Zoals u weet, wordt hier en ook in de samenleving met grote regelmaat gesproken over het belang van taal en inburgering voor integratie. Heel veel nieuwkomers willen ook heel graag goede inburgeringscursussen. Maar al twee kabinetten lang, twee kabinetten-Rutte lang, is het inburgeringsonderwijs uitverkocht, ontbreekt het aan toezicht en klagen cursisten en docenten steen en been erover dat het niet goed gaat met de inburgering. Ik wil mede naar aanleiding van nieuw onderzoek van EenVandaag een debat hierover met de minister van Sociale Zaken. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

GroenLinks kan dit verzoek van harte steunen. 

De heer Van Meenen (D66):

Dat geldt ook voor D66. Ik zou ook nog graag een brief van het kabinet ontvangen over de uitvoering van de motie-Sjoerdsma over onderwijs vanaf dag één. Dat is een van de dingen die uit dit onderzoek naar voren komen. Er is in de Algemene Politieke Beschouwingen al het een en ander over gezegd, maar niet tot onze tevredenheid. Graag horen wij een verklaring waarom die motie niet wordt uitgevoerd. 

De heer Marcouch (PvdA):

De punten die collega Karabulut noemt, zijn ook aan de orde geweest in het laatste overleg dat we met de ministers hebben gehad. De minister heeft toezeggingen gedaan aan de Kamer. Ik wil dat de minister een brief stuurt over de punten die aan de orde komen in het onderzoek van EenVandaag en dat we die betrekken bij een algemeen overleg dat we eerdaags hebben. Geen steun voor een debat, maar we willen het er wel over hebben. 

De heer Azmani (VVD):

Volgens mij is de snelste manier om een debat te voeren met de minister van Sociale Zaken in het algemeen overleg over integratie op 12 oktober. Daarin kunnen we dit gewoon meenemen. Voor die tijd zou ik graag een brief ontvangen met een reactie van de regering op de resultaten die EenVandaag naar voren heeft gebracht. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Daar ben ik het mee eens. Mocht die brief alsnog aanleiding geven om een plenair debat aan te vragen, dan alvast steun daarvoor. 

Mevrouw Karabulut (SP):

We hadden inderdaad in mei een debat met de minister van Sociale Zaken. We hebben het echter de afgelopen jaren jaar in, jaar uit gehad over de belabberde staat van het inburgeringsonderwijs. We zijn inmiddels een paar maanden verder. De minister had een onderzoek naar de drempels in de inburgering opgeleverd moeten hebben. Wat ik maar wil zeggen, is dat het heel urgent was en dat het nog urgenter is geworden. Het AO Integratie gaat over een aantal andere zaken. Ik wil mijn verzoek graag omzetten in een verzoek om een dertigledendebat, want volgens mij heb ik daar wel voldoende steun voor. Die brief is natuurlijk welkom, met daarin ook de stand van zaken van het onderzoek. 

De voorzitter:

Dat kan. Dan wordt uw verzoek toegevoegd aan de lijst met dertigledendebatten. Verder stel ik voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Neppérus