6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, morgen ook te stemmen over de aangehouden motie-Smaling (34550-A, nr. 23), de aangehouden motie-van Tongeren c.s. (34550-A, nr. 33), de aangehouden motie-Bisschop c.s. (34550-A, nr. 41) en de motie-Knops/Jasper van Dijk (34550-X, nr. 23). 

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de contactgroep Frankrijk het lid Vermeij tot lid. 

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over het Vakcollege en de Werkschool van de agenda af te voeren. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 31066-238; 34002-67; 33678-25; 34348-76; 29665-227; 21501-632; 34346-4; 28286-875; 34346-3; 28286-871; 33043-55; 30196-324; 34228-13; 34550-IV-10; 28286-876. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Dierziekten en antibioticagebruik, met als eerste spreker het lid Van Gerven namens de SP; 

  • -het VAO Landbouw- en Visserijraad, met als eerste spreker het lid Bruins namens de ChristenUnie. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Sjoerdsma. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Belangrijke fracties uit negen grote gemeenten, fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66 maar ook de PvdA hebben gisteren de noodklok geluid over de bed-bad-broodfinanciering. In een zeer urgente brief zetten zij uiteen dat zij dolgraag weer met de staatssecretaris om tafel willen, maar dat het tegelijkertijd onwenselijk is dat de financiering van deze voorzieningen wordt gestopt. Daarom wil ik graag dat het debat dat al door GroenLinks is aangevraagd en dat al op de lijst staat, naar voren wordt gehaald en zo spoedig mogelijk wordt ingepland. Dit verzoek doe ik mede namens de fracties van de SP, de ChristenUnie en GroenLinks. 

De voorzitter:

Dat is nog geen meerderheid. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Dat is nog net geen meerderheid, mevrouw de voorzitter. Maar ik zie dat de heer Azmani mij gaat helpen. 

De heer Azmani (VVD):

Ik vind de heer Sjoerdsma best aardig, maar we hebben het debat vorige week al behoorlijk uitgebreid gevoerd bij de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie. We hebben ook volgende week een groot AO over asiel- en vreemdelingenbeleid. Wat mij betreft kunnen we dit onderwerp daar goed bespreken. Er staan ook brieven over de bed-bad-broodomstandigheid op de agenda van dat AO, dus laten we het daar gewoon bespreken. Ik heb er op dit moment geen behoefte aan om er met spoed ook nog plenair over te spreken. 

Mevrouw Maij (PvdA):

Volgende week is er inderdaad een algemeen overleg van Veiligheid en Justitie over asielzaken. Eerder is gezegd dat daarbij eventueel extra tijd kan worden ingeruimd voor dit onderwerp. Ik denk dat deze optie de allersnelste is. Ik ben dus geen voorstander van een apart debat hier. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Tijdens de behandeling van de begroting is duidelijk geworden dat het geld gewoon op de begroting staat. Daarnaast is duidelijk geworden dat de staatssecretaris gelukkig weer gaat praten met gemeenten. Dit is natuurlijk een vertoning … 

De voorzitter:

Steunt u het verzoek? 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik heb eerder mijn steun uitgesproken voor een plenair debat over dit onderwerp, want het is zeker belangrijk. Ik steun het nu dus ook. 

De voorzitter:

Desalniettemin is er geen meerderheid voor het snel plannen van het debat. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Dat is teleurstellend, maar ik wil nog een ander verzoek doen. Dat lijkt mij wel belangrijk, ook gelet op het feit dat collega's verwijzen naar een algemeen overleg dat volgende week wordt gehouden. Mag ik het kabinet verzoeken om per brief een reactie te geven op de brief die is uitgegaan namens die gemeenten? Dan hebben we alle feiten op tafel. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Segers. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik voer het woord namens collega Bruins. Het gaat over het VAO dat is aangevraagd over de Landbouw- en Visserijraad. Gezien de planning van die Raad is het van belang dat dat VAO morgen plaatsvindt. 

De voorzitter:

Daar zullen we in de planning rekening mee houden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven