Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 2, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken (34128); 

  • -de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening bindende nationale reductiepercentages broeikasgassen 2021-2030 COM (2016) 482 en Verordening integratie LULUCF COM (2016) 479 (34535, nr. 1). 

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken van de agenda af te voeren. 

Op verzoek van de GroenLinksfractie benoem ik in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Voortman tot lid in plaats van het lid Van Tongeren en het lid Van Tongeren tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Voortman. 

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Amhaouch tot lid in plaats van het lid Knops en het lid Knops tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 28642, nr. 77; 29279, nr. 290; 34329, nr. 20; 28642, nr. 74; 34300-XIII, nr. 131; 27428, nr. 251; 34000-XVII, nr. 32. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Gevangeniswezen, met als eerste spreker het lid Kooiman namens de SP-fractie. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Vliet. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. Ik heb 15 juli, in het reces, heel hard gewerkt. Ik heb toen namelijk schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over het feit dat netbeheerders hun grenzen erg ver oprekken wat betreft de besteding van publieke middelen en daarbij marktpartijen uit de markt duwen. Het is nu 21 september. Ik zou toch heel graag antwoord hebben, want ik wil daar ook wat mee doen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Als de vragen niet zijn beantwoord, dan staat het u vrij om deze aan te melden voor het mondelinge vragenuur. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Dat is een heel goed plan. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Potters namens de VVD. 

De heer Potters (VVD):

Voorzitter. Vorige week kwam het bericht naar buiten over de schandelijke en gewetenloze pgb-fraude door aanbieder Woonfoyers uit Leeuwarden. Als cliënt ben je dan dubbel de klos. Je krijgt niet de zorg die je nodig hebt en je eigen pgb-budget wordt ook nog eens leeggeroofd. Dit moeten we echt snoeihard aanpakken. Gelukkig hebben beide directeuren van Woonfoyers inmiddels zelf al hun conclusies getrokken en zijn zij opgestapt. Dat is heel goed. Dit voorbeeld staat helaas niet op zichzelf. 

De voorzitter:

U moet echt een verzoek indienen en geen inleiding houden. 

De heer Potters (VVD):

Ik snap het, voorzitter, maar het is toch heel belangrijk om dit hier te agenderen. Ter voorbereiding van het debat volgende week over pgb-fraude wil ik graag een brief over dit dossier en over de vraag hoe dit snel wordt opgepakt. 

De heer Fritsma (PVV):

De PVV steunt het verzoek. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Steun voor het verzoek. Ik denk dat het wel goed is dat we in de commissie voor VWS afstemmen hoe we de drie debatten die aan dit onderwerp raken, zoals het debat over Alliade dat nog op de agenda staat, en het debat over uitkeringen van winsten in kleine zorg-bv's, samenvoegen. Dat klinkt u als muziek in de oren, voorzitter. Ik begin mij zo langzamerhand af te vragen waar we over wat spreken maar, nog belangrijker, ook waar wij spreken over maatregelen om hier wat aan te gaan doen. 

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Keijzer, ook voor de suggestie om een aantal debatten samen te voegen. 

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor het verzoek. Ik zit niet in deze commissie, maar ik kan mij voorstellen dat het voorstel van mevrouw Keijzer met gejuich wordt onthaald. 

De heer Potters (VVD):

Het is op zich goed om debatten samen te voegen. We hebben het daar al vaker over gehad. Ik wil nu alleen specifiek een brief hebben over deze pgb-fraude. Daar moet iets mee gebeuren. Volgende week hebben we het pgb-debat. Volgens mij steunt de hele Kamer dit verzoek, dus die brief kan er sowieso komen. 

De voorzitter:

Dat is zo. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven namens D66. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. In de krant stond dat voor een schoner milieu en een duurzame economie een investering van 200 miljard nodig is, maar dan heb je ook een heleboel te winnen. Dat lijkt mij een prachtig onderwerp om nog eens met elkaar van gedachten over te wisselen. Ik weet zeker dat minister Kamp dat van harte met mij eens is. Ik reken dus op steun vanuit de coalitie na de bemoedigende woorden van minister Kamp. Daarom wil ik graag een debat aanvragen. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Van harte steun. Mijn fractie zou graag ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu daarbij willen hebben. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Eigenlijk investeren we zo'n bedrag al per jaar in de economie ten behoeve van duurzaamheid, met name in duurzame energie. Wat dat betreft, ligt het rapport dus geheel in lijn met de wensen van de Partij van de Arbeid en volgens mij zelfs met de wensen van deze coalitie. 

De voorzitter:

U steunt het voorstel of u steunt het niet. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Desalniettemin kan het voor de Partij van de Arbeid op het punt van duurzaamheid en duurzame energie altijd een tandje meer. 

De voorzitter:

Dus u steunt het debat. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Ik wil daarom graag een brief van het kabinet over dit onderwerp vragen en ik steun het debat. 

De heer Bosman (VVD):

Het is goed om te weten waarover we gaan praten, want het is natuurlijk een belangrijk onderwerp en het gaat over heel veel geld. Ik zou dus graag eerst een brief willen hebben, maar ik heb begrepen dat VNO-NCW een aanbod heeft gedaan. Ik zou dat aanbod van wat VNO-NCW zelf wil bijdragen aan duurzame energie, graag hierbij betrekken. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Dat is een goede suggestie. 

De voorzitter:

Nee, de heer Smaling. 

De heer Smaling (SP):

De SP steunt dit, maar hopelijk komt dit op een ander moment al aan bod, bijvoorbeeld bij de begrotingsbehandeling. 

De heer Bisschop (SGP):

Ik denk dat een brief op dit moment kan volstaan. Dit lijkt mij een geëigend onderwerp voor de begrotingsbehandeling. Dat ben ik met de heer Smaling eens. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun. 

De heer Bisschop (SGP):

Dat klopt. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek en ook het verzoek om een brief. Dus twee keer steun. 

De heer Geurts (CDA):

Steun voor het verzoek, maar gelet op alle debatten die op de lijst staan, denk ik dat wij hier pas in de loop van volgend jaar over spreken. Misschien is het dus een goed idee om dit bij de begrotingsbehandeling te doen. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, er is een meerderheid voor het houden van een debat. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik dank de collega's voor de steun. Ik zou nog willen toevoegen dat ik de suggestie om ook het aanbod van VNO hierbij te betrekken, van harte onderschrijf. Dit gaat echt over de lange lijnen. Vandaar dat het ook naast de begrotingsbehandeling, die natuurlijk over volgend jaar gaat, belangrijk is om dit debat met elkaar te voeren. Dank voor de steun. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven heeft nog een verzoek. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Onze inspecties vormen een cruciaal onderdeel van onze rechtsstaat en zijn cruciaal voor werknemers van bedrijven en voor omwonenden van bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. In een dichtbevolkt land als Nederland moeten die inspecties goed op orde zijn. De voorzitter en de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid hebben daar laatst een aantal uitspraken over gedaan. Ik dien al jaar na jaar amendementen in om meer geld voor de inspecties te krijgen. Dan wordt er gezegd dat dat niet nodig is. Het lijkt mij belangrijk om met hen hierover te spreken als zij bereid zijn om ons met hun informatie te verblijden, en om daarna hierover met elkaar een debat te voeren. Daarbij denk ik aan de minister van Infrastructuur en Milieu, maar ik denk dat het ook nuttig is om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierbij te betrekken. 

De heer Geurts (CDA):

Er wordt gesproken van "inspecties". Er zijn heel veel inspecties in Nederland. Begrijp ik het goed dat de D66-fractie met name op Infrastructuur en Milieu doelt? Dan zou ik zeker ook de minister van Sociale Zaken uitnodigen. Ik heb bijvoorbeeld bij de zaak-Odfjell immers ervaren dat hierbij ook werkgelegenheid en arbeidsgerelateerde zaken aan bod komen. Dus wel steun voor het debat, maar ik hoor graag wat de precieze focus is. Ik zou niet willen dat dit heel breed gaat, tot en met de NVWA, want dan kunnen we het hele kabinet wel uitnodigen. 

De voorzitter:

Ik geef ook mee dat hoe meer bewindspersonen bij een debat worden betrokken, hoe ingewikkelder het wordt om een datum te vinden. Dat geef ik gewoon even mee. 

De heer Geurts (CDA):

Ja, maar misschien is dat volgend jaar wel opgelost. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ook ik heb die opmerking gezien van onder anderen mr. Pieter van Vollenhoven, maar hij noemde als voorbeeld met name de voedselveiligheid. Daar gaat I en M niet over; daar gaan Volksgezondheid en Economische Zaken over. Als we niet oppassen, wordt het dus een heel groot debat. Omdat de pijn vooral bij de NVWA zit, zou ik graag willen dat die een hoofdonderdeel van het debat wordt. Dat is mijn verzoek. 

De voorzitter:

En u steunt het debat. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ja. 

De heer Van Raak (SP):

Ook ik steun het debat, maar ik moet daar nog wel het volgende bij zeggen. Elk ministerie heeft inspecties. Er is een heel lange lijst van vele tientallen inspecties. Dat is misschien ook juist een van de problemen. Ik ben al een tijdje bezig met een initiatiefnota, die binnenkort het licht zal zien en die ik de Kamer binnenkort zal aanbieden, juist over dit probleem van de maatschappelijke en publieke borging van veiligheidsbelangen. We zullen zien hoe dat aspect kan worden ingepast in dit debat. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Het debat dreigt heel breed te worden en dan kan ongeveer het halve kabinet hier gaan zitten. Als het om een stelselwijziging gaat, dan vraagt dat heel veel. Mijn voorstel zou zijn: nog even geen steun voor een debat, maar wel een brief van het kabinet en een reactie op de uitspraken van beide heren. 

De voorzitter:

Het is te onrustig, maar dat is niet in de zaal. Dat is kennelijk op de gang. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik wil het debat wel steunen, maar er ontstaat nu toch een dynamiek bij de interruptiemicrofoon dat het halve kabinet wordt uitgenodigd. Dat vind ik verwarrend. Dat kan de bedoeling van de initiatiefneemster niet zijn. Ik krijg hier daarom nog graag een toelichting op en anders eerst een brief, opdat wij focussen waarover wij het debat zullen voeren en met welke bewindspersonen. Wij kunnen dit dan in een procedurevergadering afhandelen. Ik heb geen behoefte aan een heel breed debat met een half kabinet. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Misschien mag ik het toelichten om verwarring te voorkomen? Er zijn partijen zoals de partij van mevrouw Thieme die het debat heel breed willen maken. Ik wil het gesprek met de voorzitter en de oud-voorzitter voeren — dat kan natuurlijk overal over gaan — om ons informatie te geven, maar het debat dat ik aanvraag gaat echt over de werknemers van die fabrieken en de mensen die daaromheen wonen. Daarom wil ik de debataanvraag beperken tot de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik wil met hen het debat aangaan, omdat wij al zo vaak een debat over de externe veiligheid hebben gevoerd, en wij daarover nieuwe informatie willen krijgen. Niet het hele kabinet dus. 

De voorzitter:

Niet te lang, mevrouw Van Veldhoven. 

Mevrouw Dik, hebt u nu een nieuw standpunt naar aanleiding van deze toelichting? 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dit debat kan ik van harte steunen. Ik geef als overweging mee dat er volgens mij al een debat over externe veiligheid op de lijst staat. Wellicht kan een en ander in elkaar worden geschoven. 

Mevrouw Cegerek (PvdA):

Ik kan mij vinden in de uitleg van mevrouw Van Veldhoven. Dus niet het halve kabinet uitnodigen, maar het beperken tot I en M en SZW. Met die toezegging kan ik het debat steunen. 

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor het debat. Ik hoop tegelijkertijd dat de heer Van Raak niet al te lang wacht met de notitie waar hij aan werkt, want het is naar mijn mening heel goed om het totale stelsel eens grondig tegen het licht te houden. Je hebt soms de indruk dat de een de ander zelfs in de weg loopt. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, u hebt een meerderheid voor het houden van een debat. 

Verder stel ik voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Met de collega's kijk ik uit naar de initiatiefnota van collega Van Raak. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Keijzer namens het CDA. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Afgelopen zaterdag kwam een bericht naar buiten dat Ieder(in), de patiënten- en cliëntenorganisatie, samen met het Nibud een onderzoek heeft gedaan naar de effecten van alle hervormingen op inkomensposities van mensen. Voorgerekend wordt dat een echtpaar met een modaal inkomen waarvan een van de partners chronisch ziek is, van €3.000 naar €7.000 zorgkosten gaat. 

De voorzitter:

U wilt een debat? 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik wil niet alleen een debat, ik wil ook een brief waarin de staatssecretaris uiteenzet wat hij nu eigenlijk precies van plan is met de tegemoetkoming van chronisch zieken in een meerpersoonshuishouden. Wij hebben daar gisteravond een brief over ontvangen, maar het is mij compleet niet duidelijk wat het effect is. Ik wil hierover graag plenair debatteren, want mijn ervaring is dat de effecten in de afgelopen jaren zo groot zijn terwijl dat niet altijd van tevoren werd toegegeven. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

D66 steunt het verzoek om een brief en een debat van harte. Wij maken ons ook zorgen. Er is nu voor het eerst echt een rapport waarvan je toch wel schrikt als je het leest. Dus steun voor het debat. 

De heer Bisschop (SGP):

Van harte steun voor de brief; graag een reactie van het kabinet. Ik kan me voorstellen dat het debat mede afhankelijk is van de inhoud van die brief dan wel dat dit punt wordt betrokken bij de begrotingsbehandeling. Steun voor de brief, niet voor een debat op dit moment. 

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor de brief en voor het debat. 

Mevrouw Volp (PvdA):

Steun voor de brief, geen steun voor het debat. 

De heer Potters (VVD):

Het is prima om hierover een brief te ontvangen. Een debat is misschien een beetje lastig gelet op de grote hoeveelheid debatten die is aangevraagd. De suggestie van de SGP om dit bij de begroting te betrekken, vind ik wel mooi. Als dat niet lukt, kunnen wij altijd nog kijken of er snel nog een debat moet komen. 

De voorzitter:

Voorlopig geen steun. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek om een brief en een debat. 

De heer Fritsma (PVV):

De PVV steunt beide verzoeken. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Het punt dat wordt aangesneden, is terecht als je ziet hoe groot de stapeling van kosten is waarmee mensen te maken krijgen. Dit geldt zeker voor chronisch zieken en gehandicapten. GroenLinks steunt het verzoek om een brief van harte en dat voor een apart debat. We mogen dit niet wegstoppen in een begrotingsdebat. 

De heer Van Gerven (SP):

Ik begrijp wel dat de Partij van de Arbeid en de VVD dat debat niet steunen. Dat is natuurlijk het rechtstreekse gevolg van het desastreuze beleid van het kabinet-Rutte I en het kabinet-Rutte II. Wij steunen het debat. Laat ze maar eens precies uitleggen waarom dat bedrag van 600 miljoen aan bezuinigingen op dat punt zo hard moest neerslaan en of dat rechtvaardig is. 

De voorzitter:

Ook de heer Bisschop was volgens mij overigens geen voorstander van het houden van een debat. De meerderheid steunt uw verzoek niet. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik hoorde ook zeggen dat we dan nagaan of het bij de begroting kan. U kent mij inmiddels. Ik heb wel steun van 30 leden, dus zet het maar op de lijst. Dan zullen we zien of het er komt. In de brief gaf de staatssecretaris namelijk ook eindelijk toe dat er op gemeentelijk niveau niet gedacht wordt aan middeninkomens en dat het geld met name besteed wordt aan minima. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Uw verzoek tot het houden van een dertigledendebat zal ik aan de lijst van dertigledendebatten toevoegen. 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.