5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag op: 

  • -maandag 20 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (34469), en op 

  • -maandag 27 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.30 uur van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken (34397). 

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board) (34422); 

  • -Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (34413). 

Op verzoek van de leden Voordewind en Bisschop stel ik voor hun motie 21501-20 nr. 1108 opnieuw aan te houden. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Nucleaire veiligheid met als eerste spreker het lid Van Veldhoven namens D66. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Yücel. 

Mevrouw Yücel (PvdA):

Voorzitter. Gisterenavond had Brandpunt een reportage over misstanden bij een kinderopvangorganisatie in Amsterdam. Kennelijk heeft de gemeente niet tijdig of niet scherp genoeg ingegrepen. Het ging om heel ernstige misstanden. Ik wil daarom een debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om met elkaar te spreken over de vraag waarom de gemeente de handhaving niet beter op orde heeft. 

Mevrouw Siderius (SP):

Inderdaad, een schokkende reportage. Minister Asscher doet daarin uitspraken. Wij willen eerst via de procedurevergadering een reactie van de minister vragen op de uitspraken die hij in de uitzending heeft gedaan. Ook willen wij weten welke maatregelen hij gaat nemen om dit probleem op te lossen. De ontvangst van de brief lijkt mij een goede aanleiding om een debat te voeren. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun? 

Mevrouw Siderius (SP):

Nee. 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ik vind het uitstekend om hierover een brief en een reactie te ontvangen, maar wat mij betreft ook steun voor een debat, want de casus is ernstig genoeg om er een debat over te voeren. 

De heer Van 't Wout (VVD):

Als je je kind naar het kinderdagverblijf brengt, wil je zeker weten dat het daar veilig zit, daarom steun voor dit debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Zo is het, veiligheid staat voorop bij kinderen. We steunen dus het verzoek om een brief en we steunen het verzoek om een debat. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Steun voor een brief en een debat. 

De heer Bisschop (SGP):

Ik volg de lijn van mevrouw Siderius. Een brief lijkt mij goed; eventjes de zaak op een rijtje. Daarna kunnen wij verder kijken. Geen steun voor een debat op dit moment. 

De heer De Graaf (PVV):

Ik denk dat het debat vooral in de Amsterdamse gemeenteraad gevoerd moet worden. Wel steun voor een brief, uiteraard. Als we dit punt na ontvangst van de brief snel in een AO kunnen bespreken, heeft dat mijn voorkeur. Anders moeten wij tegen die tijd bekijken of het een plenair debat moet worden. Belangrijk is het uiteraard. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun van GroenLinks voor beide verzoeken. 

De voorzitter:

Mevrouw Yücel, u hebt een meerderheid voor het houden van een debat en ook voor het vragen van een brief. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Yücel (PvdA):

Ik dank u hartelijk voor de steun. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Marcouch. 

De heer Marcouch (PvdA):

Voorzitter. Vanochtend berichtte de pers over een rapport van een onderzoek dat in opdracht van SPIOR in Rotterdam is verricht. Daaruit blijkt dat moslims twee keer zo vaak het slachtoffer zijn van discriminatoir geweld als wordt aangemeld bij de politie en het Meldpunt Discriminatie. Als reden voor het niet-melden wordt vaak aangegeven dat men er geen vertrouwen in heeft dat er daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. Daarover wil ik een debat met de minister van Veiligheid en Justitie. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Zoals vandaag in de Volkskrant is aangegeven, is links Nederland eindelijk dankzij DENK wakker geschut. De heer Marcouch doet net alsof hij schrikt, maar al vier jaar … 

De voorzitter:

Steunt u het debat of niet? 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

… is er moslimdiscriminatie. 

Ik steun alleen een debat … 

De voorzitter:

Dank u wel. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

… als de heer Marcouch daar daadwerkelijk meer aan wil doen dan alleen maar praten. 

De voorzitter:

Dat bewaart u voor het debat. 

De heer Sjoerdsma! 

De heer Sjoerdsma (D66):

Van harte steun voor het debat. Ik denk dat het ook goed is dat het debat wordt voorafgegaan door een brief, want deze zaak en de toenemende discriminatie zijn eigenlijk echt absoluut onacceptabel. 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ook mijn fractie zou graag een debat steunen op dit punt. Er zijn alleen twee verzoeken voor de regeling van vandaag die eigenlijk over hetzelfde gaan. Ik wil daarom namens de CDA-fractie aangeven dat ik er behoefte aan heb om van die twee verzoeken één debat te maken. 

De voorzitter:

Even kijken, welk verzoek bedoelt u? 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Het verzoek van GroenLinks later op de agenda. 

De voorzitter:

Ik ziet het. Maar goed, u steunt het debat. 

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Ik steun het verzoek ook en ook het aanvullende verzoek van collega Heerma om het breder te maken, want er is echt iets aan de hand. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ook GroenLinks steunt dit debat. Het is een belangrijk onderwerp, waarover we in de plenaire zaal zeker goed moeten praten. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Steun. Ik wil wel een brief ontvangen over wat er ten opzichte van de laatste keer is veranderd aan het opnemen van aangiftes en het aantal vervolgingen, want daar zit al jarenlang een gigantisch probleem. Er zit geen vooruitgang in en wellicht dat men met nieuwe oplossingen kan komen. 

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Steun voor het verzoek om een debat en ook steun voor het verzoek om een brief. Ik zou daarin ook de appreciatie van het kabinet van het rapport en de inrichting daarvan willen hebben. 

De heer De Graaf (PVV):

Geen steun. 

De voorzitter:

Geen steun. 

Mijnheer Marcouch, er is een meerderheid voor uw verzoek. Er is verder ook om een brief gevraagd met een reactie op het bericht dat discriminatie vaker voorkomt. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

De heer Marcouch (PvdA):

Ik bedank de collega's, ook de boze collega, voor de steun voor dit verzoek. Ik ontvang verder ook graag een brief en ben gaarne bereid om debatten samen te voegen. 

De voorzitter:

We gaan bekijken hoe het verzoek van mevrouw Voortman straks uitpakt. 

Het woord is aan mevrouw Siderus. 

Mevrouw Siderius (SP):

Al op 20 april heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onder andere de REA TOPklas bij het roc in Leiden. Ik zou daar toch wel eens een keer antwoord op willen krijgen. Als dat deze week kan, dan graag! 

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Voortman. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Gisteravond was er een uitzending van Nieuwsuur op televisie met de titel "Hoe racistisch is Nederland?". Er kwamen schokkende voorbeelden aan de orde van wat voor racistische uitlatingen er worden gedaan. Vaak doen mensen die op de social media, lekker veilig vanaf de bank. Maar ook gaven mensen in de uitzending aan dat er sprake is van structureel racisme in onze samenleving en in onze instituties. Er is racisme in Nederland en dat is onacceptabel. Wij willen daarom een debat aanvragen met de minister van Sociale Zaken over racisme in Nederland om te zien welke stappen de politiek kan zetten om het racisme in Nederland aan te pakken. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Er is zeker wat aan de hand: er is een enorme polarisatie gaande. Wat de afgelopen dagen via de social media naar buiten is gekomen, is nog maar het topje van de ijsberg. Wij moeten dit zeker serieus nemen. Steun voor het debat en ik zou graag ook in dit geval willen weten wat het kabinet denkt te doen om die polarisatie en tweedeling tegen te gaan. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Voor dit debat geldt eigenlijk hetzelfde als net voor het debat dat door collega Marcouch is aangevraagd. Natuurlijk van harte steun, maar gezien de thematiek waarover een debat wordt aangevraagd en gezien de ministers die daarbij aanwezig moeten zijn, lijkt het mij goed om die twee debatten misschien in elkaar te schuiven. 

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Ik heb het bij de vorige aanvraag al gezegd: ik wil heel graag over dit onderwerp spreken, maar dan wel in één debat, dus geen steun voor een apart debat. 

De heer Marcouch (PvdA):

In de kern is het hetzelfde probleem, dus wat mij betreft kunnen we die twee graag samenvoegen. Steun ook voor het voorstel om over dit onderwerp te debatteren. 

De heer Bisschop (SGP):

Eens met het samenvoegen van beide debatten en ook hiervoor wil ik graag weer de appreciatie van het kabinet krijgen, voorafgaand in een brief. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Daar sluit de ChristenUnie zich bij aan. Eens met het samenvoegen, kabinetsbrief en steun voor een debat. 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ik heb het bij het vorige verzoek ook al aangegeven: graag een samengevoegd debat. 

De voorzitter:

Mevrouw Voortman ... 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ja, voorzitter. Op zich kan ik er wel mee leven, het samen te voegen, maar dan hecht ik er wel aan dat we bij dit debat de minister van Sociale Zaken erbij vragen. 

De voorzitter:

Dat was ook het verzoek van de heer Marcouch. 

De heer Marcouch (PvdA):

Ja. Ik heb inderdaad de minister van Veiligheid en Justitie genoemd, omdat het ook gaat om het opsporen en vervolgen. Maar het lijkt mij heel verstandig en wijs om de minister van integratie en Sociale Zaken erbij te betrekken. 

De voorzitter:

Prima. Dan zal ik het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Van 't Wout. 

De heer Van 't Wout (VVD):

Voorzitter. Gisteravond bleek uit een uitzending van Nieuwsuur dat onder meer de gemeenten Leiden en Den Haag schulden van jongeren overnemen en kwijtschelden, zelfs schulden die bestaan uit boetes. Dat gebeurt met belastinggeld van al die jongeren en gezinnen die hun zaakjes gewoon wel op orde hebben. De VVD vindt dat principieel onjuist en daarom willen wij daar graag een debat over met de staatssecretaris van Sociale Zaken. 

Mevrouw Karabulut (SP):

De VVD zadelt de Nederlanders en ook onze jongeren op met enorme schulden ... 

De heer Van 't Wout (VVD):

Steun voor een debat of geen steun? 

Mevrouw Karabulut (SP):

... die soms niet oplosbaar zijn. Als er dan gemeenten zijn die opstaan en die jongeren helpen, trekt de VVD hier aan de bel. Geen enkele steun voor dit verzoek. 

De voorzitter:

Dank u wel. De regeling is echt een procedurele discussie en niet inhoudelijk. Mevrouw Voortman. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik denk dat het goed zou zijn als de VVD zich even ging verdiepen in de redenen waarom deze gemeenten dat doen. De VVD kan beter daar op werkbezoek gaan dan hier een debat voeren. Dus ook van GroenLinks geen steun voor dit verzoek. 

De heer De Graaf (PVV):

Ja, en hier wel steun voor het verzoek. 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Het gaat ook hierbij om een debat dat in de gemeenteraad plaats hoort te vinden. Als de SP hier een debat aanvraagt over de sociale werkvoorziening, is dat altijd de reactie van de VVD. Ik zou graag een brief ontvangen met daarin een reactie van het kabinet, maar op dit moment nog geen steun voor een debat. 

De heer Bisschop (SGP):

Het wordt een beetje vervelend of saai misschien, maar ook hierover wil ik graag gewoon een brief. Op dit moment zie ik geen noodzaak voor een debat en ben ik het eens met de heer Heerma: gemeenteraad. Dan kunnen we nadien bepalen of een debat hier wel of niet nodig is. 

Mevrouw Yücel (PvdA):

Ik vind het juist principieel juist dat jongeren perspectief wordt geboden en dat de lokale democratie dit ook goed oppakt. Steun voor een brief, maar niet voor een debat. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Niet selectief shoppen, zeg ik tegen de VVD. Als de gemeente de verantwoordelijkheid heeft, dan ligt die daar ook. Wel een brief, geen debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie wil wel een brief, maar geen debat. 

De voorzitter:

Mijnheer Van 't Wout, er is geen steun voor het houden van een debat, wel voor het vragen van een brief. 

De heer Van 't Wout (VVD):

En volgens mij wel voor een dertigledendebat. 

De voorzitter:

Ja. 

De heer Van 't Wout (VVD):

Dan wil ik graag een dertigledendebat agenderen, want ik wil het er echt over hebben. Hoe moeten wij aan gezinnen die iedere maand ook veel werk moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen, uitleggen dat zij hieraan mee moeten betalen? Dus graag op de lijst van dertigledendebatten. 

De voorzitter:

Dat gaan we doen. Ik stel verder voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Sjoerdsma. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Morgen is het VAO Inburgering geagendeerd. Hoewel dat VAO eigenlijk met spoed moet worden gehouden, is het helaas tegelijkertijd met het AO Vreemdelingen- en asielbeleid gepland. Dat brengt een aantal collega's en ook mijzelf in grote problemen. Ik zou graag mede namens in elk geval de PvdA en de VVD — ik weet dat GroenLinks en de ChristenUnie met eenzelfde soort overlap kampen en ik zie dat ik dit verzoek ook namens de PVV doe — willen vragen om dat VAO naar volgende week verplaatsen. Dan blijft wel het spoedeisende karakter behouden, maar kunnen ook de collega's die er iets over willen zeggen aanwezig zijn 

De voorzitter:

U hebt een meerderheid als u namens al die partijen mocht spreken, dus we zullen daar rekening mee houden. 

Hiermee zijn wij aan het einde van de regeling van werkzaamheden gekomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven