10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 24 mei 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34129, 34289, 34345 en 34363 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Antwoorden op vragen commissie inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2016 - 21501-02-1628 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel op 13 mei 2016 - 21501-02-1629 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 29 t/m 31 mei 2016 - 21501-32-921 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afgifte vergunning voor export overtollig defensiematerieel naar Jordanië - 22054-275 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken na inwerkingtreding van het nieuwe artikel 11a Opiumwet - 24077-368 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk betreffende de huisvesting van een deel van de diplomatieke missie van het Verenigd Koninkrijk in het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden te 's-Gravenhage; 's-Gravenhage, 8 juli 2015 - 24493-R1557-69 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 26 april 2016 over Mensenhandel en Prostitutie - 27062-100 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel - 27924-66 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten aanpak High Impact Crime - 28684-466 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers over verkeersslachtoffers - 29398-507 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overbruggingsovereenkomst politievoertuigen - 29628-636 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur - 29893-203 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhang van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering; subsidieregeling voor bodemsanering van bedrijfsterreinen - 30015-52 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester over de inventarisatie van voedingsconcepten - 31016-94 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de commissie inzake een kabinetsreactie op het rapport-Wolfsen - 31753-117 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol, advies Nationale Adviesgroep Cabinelucht en jaarverslagen ORS en Alderstafel Lelystad - 31936-338 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de consultatiereactie Europese markt voor Persoonlijke Pensioen Producten - 32043-327 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken met betrekking tot de noodstroomvoorzieningen van de kerncentrale in Borssele - 32645-68 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tekening van het verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten (het zogenoemde Parapluverdrag of Umbrella Agreement) - 32761-99 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht "COA geeft met opzet miljoenen teveel geld uit" - 33042-24 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat een brief van Shell wordt ervaren als een vorm van chantage - 33529-253 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport "Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers" - 33695-11 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken met betrekking tot de Wet grondgebonden groei melkveehouderij - 34295-10 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015 - 34300-B-20 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015 - 34300-VI-89 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2013-2015 - 34300-XV-88 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het amendement van de leden Schouten en Karabulut dat een voorwaardelijke inkeerregeling invoert die toegang tot de schuldregeling mogelijk maakt in geval van een boete of strafrechtelijke vervolging - 34396-21 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de verzoeken van de leden Koolmees en Merkies, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 en 12 april 2016, om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en om een kabinetsreactie op het bericht "dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult" - 34451-2 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding schuldhoudbaarheidsanalyse Griekenland van het IMF - 21501-07-1367 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding vertrouwelijke verdere achtergrondinformatie bij schuldhoudbaarheidsanalyse Griekenland van het IMF - 21501-07-1368 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2015 - 29521-315 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het SCP-rapport "Zorg beter begrepen" - 29538-217 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op advies "Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems" - 30015-53 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ethische aspecten van het innovatiebeleid - 33009-16 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van de rapporteur Europese Kiesakte aan het Verenigd Koninkrijk - 2016Z09403 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van de rapporteur Europese Kiesakte aan het Verenigd Koninkrijk - 2016Z09403 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overzicht publicaties ILT van maart 2016 - 2016Z09477 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overzicht publicaties ILT van maart 2016 - 2016Z09477 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overzicht publicaties ILT van april 2016 - 2016Z09481 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Overzicht publicaties ILT van april 2016 - 2016Z09481 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brief van Heliwerkgroep Grote Spie te Rijen inzake het wetsvoorstel Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (Kamerstuk 34406) - 2016Z09486 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de brief van Heliwerkgroep Grote Spie te Rijen inzake het wetsvoorstel Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (Kamerstuk 34406) - 2016Z09486 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging werkconferentie "De burgemeester van de toekomst"', op 20 juni 2016 - 2016Z09516 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitnodiging werkconferentie "De burgemeester van de toekomst"', op 20 juni 2016 - 2016Z09516 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over meerjarige defensieplannen - 2016Z09534 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over meerjarige defensieplannen - 2016Z09534 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief over de berekening van zijn WW-uitkering door UWV - 2016Z09631 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief over de berekening van zijn WW-uitkering door UWV - 2016Z09631 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor het houden van een technische Briefing over de Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding in 2016 - 2016Z09635 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor het houden van een technische Briefing over de Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding in 2016 - 2016Z09635 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brieven van Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) inzake het Kwaliteitsstatuut GGZ - 2016Z09685 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brieven van Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) inzake het Kwaliteitsstatuut GGZ - 2016Z09685 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste kamer over halfjaarlijks rappel toezeggingen - 2016Z09742 

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 19 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste kamer over halfjaarlijks rappel toezeggingen - 2016Z09742 

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 19 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden m.b.t. verzoek tot excuses nabestaanden Zuid-Sulawesi affaire - 2016Z09792 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden m.b.t. verzoek tot excuses nabestaanden Zuid-Sulawesi affaire - 2016Z09792 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) m.b.t. knelpunten Gecombineerde Opgave 2016 - 2016Z09942 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) m.b.t. knelpunten Gecombineerde Opgave 2016 - 2016Z09942 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de verschillen in de ufr-methodes voor verzekeraars en pensioenfondsen - 2016Z09953 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de verschillen in de ufr-methodes voor verzekeraars en pensioenfondsen - 2016Z09953 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brief over het supermarktkartel tegen leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van alcohol en tabak - 2016Z10017 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brief over het supermarktkartel tegen leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van alcohol en tabak - 2016Z10017 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de beantwoording van brieven van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN) en De Detector Amateur (DDA) over uitzondering voor metaaldetectie - 2016Z10019 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Naar boven