Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 30, item 7

7 Stemming Pakket Belastingplan 2016

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Belastingplan 2016 (34302), 

en over: 

  • -de gewijzigde motie-Van Weyenberg/Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales (34302, nr. 99, was nr. 60). 

(Zie vergadering van 17 november 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Het sluiten van kolencentrales is technisch en financieel haalbaar. Wij boeken daarmee grote klimaatwinst en het heeft voordelen voor de luchtkwaliteit, de natuur en de gezondheid in ons land. Bovendien is sluiting nodig om een snelle transitie naar duurzame energie te bewerkstelligen. Wat de Partij voor de Dieren betreft, sluiten alle kolencentrales in Nederland dan ook zo snel mogelijk. In de motie van D66 op stuk nr. 99 wordt gevraagd om het uitfaseren van de kolencentrales en het daarvoor opstellen van een plan, samen met de sector. Wij lezen de motie zo dat bij het opstellen van het plan rekening gehouden kan worden met een aantal factoren. Wij lezen dus niet dat dit de voorwaarden zijn voor het uitfaseren van de kolencentrales. Daar wil ik voor de Handelingen een duidelijk statement over maken. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Weyenberg/Van Veldhoven (34302, nr. 99, was nr. 60). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Aan de vooravond van de klimaattop geeft Nederland een heel belangrijk signaal. Wij stoppen met kolencentrales. Heel hartelijk dank ik alle collega's die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Ik wil graag een brief van het kabinet. Ik ga ervan uit dat de premier volgende week in Parijs ook andere landen zal proberen te overtuigen om dezelfde stap te nemen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.